CZ EN Translate
Menu

Dovoz neobchodního zboží (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Dovoz neobchodního zboží
Základní informace k životní situaci Dovoz zboží neobchodní povahy/charakteru, tedy takového, které není dováženo pro účely podnikání - realizovaný buďto přímo (osobně) nepodnikajícími fyzickými osobami nebo jako dovoz zásilek zboží určeného (zasílaného) pro nepodnikající fyzické osoby, včetně souvisejících možností osvobodit takové dovozy od cla a od daní.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každá osoba, dovážející přímo (osobně) zboží na celní území EU ze třetích zemí - nejčastěji v pozici cestujícího, v podmínkách ČR v letecké dopravě, který dováží zboží získané/nabyté ve třetí zemi.
Každá osoba, které je takové zboží zasíláno nepřímo, tj. jako zásilka, obsahující zboží, které nemá obchodní povahu (nejčastěji poštou, spediční, zasilatelskou či přepravní společností)
Zástupce, zmocněný výše uvedenou osobou k přímému nebo nepřímému zastoupení v celním řízení, tj. prakticky zejména k vyřízení celních formalit.
Přímým zástupcem v celním řízení může pak být pouze podnikající osoba, která vykonává tuto činnost jako předmět svého podnikání - tj. právnická osoba (obchodní korporace) nebo podnikající fyzická osoba (předmětem podnikání je tato činnost "automaticky", neboť jde o tzv. volnou živnost).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Dovezené zboží musí být předloženo k celnímu řízení (celnímu úřadu) a zúčastněná osoba, oprávněná v této věci jednat, mu podle své vůle-svého dispozičního práva-navrhne přidělení tzv. celně schváleného určení. Nejčastěji se jedná o podání (učinění) celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu volného oběhu, který po propuštění zboží celním úřadem umožňuje volné nakládání s ním.
Ostatní přípustná celně schválená určení (např. zničení zboží, propuštění do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, zpětný vývoz) jsou využívána v marginálním počtu případů a vyžadují splnění zvláštních a specifických formalit.
Celní prohlášení lze pro zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících nebo které je zasíláno soukromým osobám či v ostatních případech nepatrného hospodářského významu, podat (učinit) ústně, tj. verbálním oznámením tohoto dovozu zahrnujícím také verbální charakteristiku předloženého zboží, příslušnému, službu konajícímu celníkovi.
U poštovních zásilek se za aplikace specifických postupů, zahrnujících např. předchozí podání souhrnného celního prohlášení pro dočasné uskladnění, podává celní prohlášení zpravidla formou (prostřednictvím) mezinárodní poštovní průvodky CN 22/CN 23, která poštovní zásilku doprovází již z místa odeslání, tedy ze třetí země.
V ostatních případech, či pokud má ve shora uvedených případech celní úřad pochybnosti o správnosti nebo úplnosti prohlašovaných/poskytnutých údajů, je třeba podat (učinit) celní prohlášení písemně na předepsaném/formalizovaném tiskopise nebo elektronicky za použití příslušného/formalizovaného elektronického systému (e-Dovoz).
Případná možnost uplatnění osvobození od cla a od daně na jednotlivé druhy neobchodních dovozů, u kterých je toto osvobození předpisy za splnění konkrétních podmínek připuštěno (zejména viz nařízení Rady (ES) č. 1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla a ustanovení § 71 - § 71e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je podmíněna explicitním vyjádřením takového požadavku - v případě ústního celního prohlášení jeho verbálním sdělením, v ostatních případech uvedením zvláštních stanovených kódů do kolonky č. 37 pravé části formalizovaného celního prohlášení (u poštovních zásilek jsou opět i v této oblasti uplatněny specifické postupy).
Není - li zboží s ohledem na svou povahu a okolnosti dovozu možné od cla a/nebo od daně osvobodit, resp. zboží poléhá nějaké (kladné, nenulové) celní sazbě (základní nebo snížené sazbě DPH podléhá, s výjimkou skutečně marginálních případů, zpravidla vždy), je podmínkou jeho propuštění do režimu volného oběhu zajištění (některou z přípustných forem) nebo zaplacení (přímá úhrada v hotovosti) příslušné částky celního a daňového dluhu. Teprve poté může osoba se zbožím v tomto smyslu volně nakládat.
Některé specifické případy osvobození od cla, např. při dovozu osobního majetku fyzické osoby, dováženého při přenesení obvyklého místa jejího pobytu ze třetí země na území EU (viz čl. 3 - 11 nařízení Rady 1186/2009), mají jako podmínku svého uplatnění stanovenu lhůtu (v uvedeném případě dvanáct měsíců od přijetí celního prohlášení), resp. podmínku tzv. nezcizitelnosti, tj. že zboží, které bylo z tohoto titulu osvobozeno od cla a od daně, nelze prodat, zapůjčit, pronajmout, bezúplatně převést atd. bez toho, že by o tom byl příslušný celní úřad informován. Tento celní úřad následně, pokud tuto skutečnost zjistí nebo je o ní informován přímo onou osobou, doměří z původně "osvobozeného zboží" clo a daň právě z důvodu nesplnění této podmínky.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podat celní prohlášení v přípustné formě celnímu úřadu, kterému je zboží současně i předloženo.
Na které instituci životní situaci řešit Příslušný celní úřad, v jehož celním prostoru či na jiném místě v jeho územní působnosti, se zboží nachází.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na adrese příslušného celního úřadu (či na adrese jeho pověřených územních pracovišť, kde je vykonávána agenda celního řízení), s jeho pověřenými zaměstnanci a zpravidla pouze v jeho úředních hodinách.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Průkaz totožnosti (občanský průkaz u tuzemských rezidentů/pas či jiný průkaz totožnosti u nerezidentů, tj. u občanů jiných členských států EU nebo u občanů třetích zemí); doklady o koupi/pořízení/nabytí zboží; přepravní doklady, reps. doklady o výši dopravného až na místo určení v ČR - nejde - li o zboží dovážené přímo cestujícím v osobním zavazadle; další specifické doklady, které příslušné předpisy předpokládají pro prokázání nároku na požadované osvobození od cla/daní; příslušná povolení (osvědčení, certifikáty, licence), je - li dováženo takové zboží, jehož dovoz (i u zboží neobchodního charakteru) je podmíněn přeložením příslušného povolení.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Vzor tiskopisu písemného celního prohlášení (formulář Jednotného správního dokladu - JSD) a jeho doplňkového listu - viz přílohy č. 31 a 33 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex Společenství, v platném znění. Samotný tiskopis je možné zakoupit ve specializovaných prodejnách/schválených tiskárnách, tedy v běžné obchodní síti, nicméně pro složitost jeho vyplňování se doporučuje využít služeb specializovaných celních agentur/profesionálních celních deklarantů. Elektronicky lze celní prohlášení podat prostřednicvím schváleného komerčního softwaru nebo v ostatních případech přes webového klienta Celní správy ČR, který je k dispozici na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/edovoz.aspx , a to za podmínek, které jsou pro jeho použití stanoveny. S ohledem na prakticky totožnou složitost jako v případě písemného celního prohlášení se doporučuje opět využít služeb celních agentur/profesionálních celních deklarantů.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Samotné podání (učinění) celního prohlášení celnímu úřadu je bezplatné, případná výše částky cla a daně, která bude v souvislosti s propuštěním zboží do režimu volného oběhu vyměřena, a kterou je potřeba zajistit nebo zaplatit jako podmínku propuštění zboží, závisí na druhu a hodnotě konkrétního zboží - viz výše část " Jaké jsou podmínky a postup...".
Jaké jsou lhůty Platí obecná zásada hospodárnosti, zásada postupu bez zbytečných průtahů a jsou - li splněny výše uvedené formality (podmínky - např. forma celního prohlášení, předložení samotného zboží a dalších dokladů) a na zboží se nevztahují žádné zákazy a omezení, celní prohlášení se přijme a zboží následně propustí okamžitě poté, co byly údaje v celním prohlášení ověřeny nebo přijaty bez ověření, případně nevznikla pochybnost o jejich správnosti, resp. pochybnost o případné aplikaci - zprvu neuplatněných - zákazů a omezení.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, zejména ustanovení
- čl. 37 - 57 - vstup zboží na území EU, jeho předložení k celnímu řízení a jeho dočasné uskladnění
- čl. 61 - 75 - celní prohlášení a proces samotného celního řízení
- čl. 201 - vznik celního (a daňového) dluhu


Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, zejména ustanovení
- čl. 225, 227 a 228 - ústní celní prohlášení
- čl. 237 a 238 - poštovní přeprava
- čl. 239 - 250 - proces samotného celního řízení, zejména provádění kontroly zboží a postup při pochybnostech/nesrovnalostech, zjištěných při ověřování údajů


Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla, zejména ustanovení
- čl. 3 - 11 - osobní majetek fyzických osob při přenesení místa jejich pobytu ze třetí země na území EU (do ČR)
- čl. 12 - 16 - zboží dovážené při příležitosti sňatku
- čl. 21 a 22 - výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů
- čl. 23 a 24 - zásilky zboží nepatrné hodnoty
- čl. 25 - 27 - zásilky zboží mezi soukromými osobami
- čl. 41 - zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících


zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení
- § 23 a 38 - vznik daňové povinnosti při dovozu zboží, základ daně při dovozu zboží
- § 47 a příloha č. 3 - sazby daně (také při dovozu zboží)
- § 71 - 71e - osvobození od daně při dovozu zboží (zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících viz § 71b - 71d)


zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (obecné a procesní zásady daňového/celního řízení)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky dle daňového řádu - společně s dozorčími prostředky viz § 108 - 124 daňového řádu
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností zajištění, přemístění, zabavení, prodej, zničení či nepropuštění zboží; správní sankce podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Za správnost popisu odpovídá útvar odbor 21 - Celní GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 27.02.2014
Popis byl naposledy aktualizován 27.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Štrupl Jiří Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/edovoz.aspx
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Případný zástupce, zmocněný dovážející fyzickou osobou k zastupování v celním řízení, resp. k vyřízení celních formalit.
Orgány dozoru (státní správy) a další subjekty, případně dotčené konkrétním zákazem a omezením, vztahujícím se k dováženému zboží - např. veterinární správa při dovozu potravin živočišného původu; majitel práva při dovozu zboží, které porušuje/může porušovat práva k (jeho) duševnímu vlastnictví atd.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:15
Skočit na začátek stránky