CZ EN Translate
Menu

Ochrana práv duševního vlastnictví (pro zboží podléhajícímu celnímu dohledu) (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Ochrana práv duševního vlastnictví (pro zboží podléhajícímu celnímu dohledu)
Základní informace k životní situaci Podání žádosti o přijetí opatření k zabránění porušování příslušných práv duševního vlastnictví. Jde o postup – nezbytnou podmínku v případě požadavku na vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány u zboží, které podléhá celnímu dohledu, tj. dováženému, vyváženému z tzv. třetích zemí (mimo EU).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost může podat pouze osoba, která je oprávněn/a zahájit soudní řízení, jímž bude určeno, zda došlo k porušení práv duševního vlastnictví. Tato osoba může využít k podání žádosti zástupce, žádost však musí být podána jejím jménem.
Následující osoby nebo subjekty jsou oprávněny podat: 1) vnitrostátní nebo unijní žádost: a) držitelé práv duševního vlastnictví; b) kolektivní správci práv duševního vlastnictví podle čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví; c) profesní subjekty ochrany práv podle čl. 4 odst. 1 písm. d) směrnice 2004/48/ES; d) seskupení ve smyslu čl. 3 bodu 2 a čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, skupiny výrobců ve smyslu článku 118e nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo podobné skupiny producentů uvedené v právních předpisech Unie o zeměpisných označeních, zejména v nařízeních (EHS) č. 1601/91 a (ES) č. 110/2008, které zastupují producenty produktů používajících zeměpisná označení, nebo zástupci takovýchto skupin, a hospodářské subjekty oprávněné používat zeměpisné označení, jakož i kontrolní subjekty nebo orgány příslušné pro takové zeměpisné označení; 2) vnitrostátní žádost: a) osoby nebo subjekty, které mají oprávnění užívat práva duševního vlastnictví a které držitel práva formálně zmocnil k podání návrhu na zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví; b) skupiny producentů stanovené v právních přepisech členských států o zeměpisných označeních, které zastupují producenty produktů používajících zeměpisná označení, nebo zástupci takovýchto skupin, a hospodářské subjekty oprávněné používat zeměpisné označení, jakož i kontrolní subjekty nebo orgány příslušné pro takové zeměpisné označení. 3) unijní žádost: držitelé výlučné licence vztahující se na celé území dvou nebo více členských států, pokud je držitel práva formálně zmocnil v těchto členských státech k podání návrhu na zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost o přijetí opatření se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Jestliže Celní úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen CÚ pro Královéhradecký kraj) po obdržení žádosti shledá, že žádost neobsahuje všechny požadované informace, vyzve žadatele, aby chybějící informace doplnil do 10 pracovních dní ode dne oznámení této výzvy. V těchto případech se běh lhůty 30 pracovních dnů pro vydání rozhodnutí o žádosti podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 608/2013 pozastaví do doby, než jsou příslušné informace obdrženy. Pokud žadatel ve lhůtě poskytnuté k doplnění požadovaných informací uvedené v čl. 7 odst. 1 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, chybějící informace neposkytne, CÚ pro Královéhradecký kraj žádost zamítne. Práva duševního vlastnictví, kterých se může žádost týkat: a) ochranná známka; b) průmyslový vzor; c) autorské právo nebo jakékoli související právo stanovené vnitrostátními nebo unijními právními předpisy; d) zeměpisné označení; e) patent stanovený vnitrostátními nebo unijními právními předpisy; f) dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky; g) dodatkové ochranné osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin; h) odrůdové právo Společenství stanovené v nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství; i) odrůdové právo stanovené vnitrostátními právními předpisy; j) topografie polovodičového výrobku stanovená vnitrostátními nebo unijními právními předpisy; k) užitný vzor, pokud je vnitrostátními nebo unijními právními předpisy chráněn jako právo duševního vlastnictví; l) obchodní název, pokud je vnitrostátními nebo unijními předpisy chráněn jako výlučné právo duševního vlastnictví.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním žádosti o přijetí opatření u Celního úřadu pro Královéhradecký kraj na předepsaném formuláři. Elektronické podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, musí být v souladu ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů potvrzeno (doplněno) písemně.
Na které instituci životní situaci řešit CÚ pro Královéhradecký kraj
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na CÚ pro Královéhradecký kraj, Referátu Ochrany duševního vlastnictví.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Pouze doklady stanovené čl. 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o přijetí opatření se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k nařízení Komise (EU) č. 1352/2013. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Celní správy ČR. CÚ pro Královéhradecký kraj j akceptuje podání i na cizojazyčných formulářích zveřejněných na stránkách Evropské komise, pokud jsou příslušné informace do těchto cizojazyčných předtisků uvedeny v češtině.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků.
Jaké jsou lhůty CÚ pro Královéhradecký kraj oznámí žadateli své rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti do 30 pracovních dní od jejího obdržení. V případě zamítnutí žádosti CÚ pro Královéhradecký kraj své rozhodnutí odůvodní a uvede poučení o postupu pro podání odvolání. Pokud bylo žadateli oznámeno pozastavení propuštění nebo zadržení zboží celními orgány před podáním žádosti (zboží bylo zadrženo z moci úřední), CÚ pro Královéhradecký kraj své rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti žadateli oznámí do dvou pracovních dní od obdržení žádosti. Pokud CÚ pro Královéhradecký kraj žádost schválí, stanoví lhůtu, ve které mají celní orgány přijmout opatření. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy nabývá účinku rozhodnutí o schválení žádosti podle článku 10 nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013, a její délka nepřekročí jeden rok ode dne následujícího po dni přijetí.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013 a nařízení Komise (EU) č. 1352/2013.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o přijetí opatření lze podat odvolání podle § 81 a násl. správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podle § 86 správního řádu podává u CÚ pro Královéhradecký kraj, který o něm může podle § 87 správního řádu sám rozhodnout, jinak o něm bude v souladu s ustanovením § 89 správního řádu rozhodovat Generální ředitelství cel. Odvolání lze učinit buď písemně nebo ústně do protokolu, nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud právo duševního vlastnictví pozbude účinku nebo pokud žadatel z jiných důvodů přestane být oprávněn podat žádost, nepřijmou celní orgány žádné opatření. Celní úřad pro Královéhradecký kraj, který vydal rozhodnutí o schválení žádosti, toto rozhodnutí zruší nebo příslušným způsobem změní. V případě neplnění povinností ze strany držitele rozhodnutí - viz č. 16 nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013, může CÚ pro Královéhradecký kraj jakékoli rozhodnutí o schválení vnitrostátní žádosti, zamítnout prodloužení lhůty, ve které mají celní orgány přijmout opatření a pozastavit během lhůty jakékoli rozhodnutí o schválení unijní žádosti. Dále CÚ pro Královéhradecký kraj může rozhodnout o pozastavení platnosti opatření celních orgánů ve lhůtě, ve které mají tyto orgány přijmout opatření.
Za správnost popisu odpovídá útvar odbor 21 - Celní GŘC, odd. 214 - Ochrany práv duševního vlastnictví.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 03.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Kasíková Marcela Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:19
Skočit na začátek stránky