CZ EN Translate
Menu

Podání petice orgánům Celní správy České republiky (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Podání petice orgánům Celní správy České republiky
Základní informace k životní situaci Jedním ze základních lidských práv v demokratické společnosti je právo petiční, které je zaručeno v čl. 18 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý občan právo se sám nebo společně s jinými obracet na státní orgány s žádostí nebo návrhem ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu. Toto právo provádí v oblasti státní správy zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat každý občan nebo skupina občanů, sdružená v tzv. petičním výboru. Právnická osoba pouze tehdy, je-li to v souladu s cíli činnosti této společnosti.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Řízení je zahájeno předáním petice v písemné podobě orgánu Celní správy, jemuž je petice adresována, který je povinen petici přijmout, i když věc nepatří do jeho působnosti. V takovém případě ji do 5 dnů postoupí věcně příslušnému orgánu a vyrozumí o tom podatele petice. Patří-li věc do působnosti orgánu CS, je povinen posoudit, případně prošetřit obsah petice, a ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí písemně odpovědět tomu, kdo ji podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V písemné odpovědi orgán Celní správy uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Na které instituci životní situaci řešit Petici v písemné podobě přijímá a na požádání příjem potvrdí orgán CS (místně příslušný celní úřad, územní pracoviště, popř. Generální ředitelství cel), do kterého působnosti petice směřuje. Nepatří-li přijatá petice do působnosti orgánu CS ČR, který petici přijal, je útvar, který petici přijal, povinen ji po zaevidování písemně postoupit do 5 dnů ode dne přijetí příslušnému správnímu orgánu a v téže lhůtě uvědomit podatele petice o jejím postoupení.
Petici prošetřuje a následně vyřizuje útvar celního úřadu, kterému byla petice přidělena k vyřízení ředitelem celního úřadu, nebo útvar GŘC, kterému byla petice přidělena generálním ředitelem GŘC.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Petice přijímají všechny útvary CS ČR v pracovní době. Po podání petice je petice zaevidována do elektronické spisové evidence v souladu se spisovým řádem. Petici prošetřuje a následně vyřizuje útvar celního úřadu, kterému byla petice přidělena k vyřízení ředitelem celního úřadu, nebo útvar GŘC, kterému byla petice přidělena generálním ředitelem GŘC.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Ve smyslu zákona o právu petičním musí být petice písemná a měla by obsahovat žádost, návrh nebo stížnost ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu osob podávajících petici, který patří do působnosti orgánu CS. Pod vlastním obsahem petice musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště osoby starší 18 let, která je oprávněna členy petičního výboru v této věci zastupovat. Podává-li petici právnická osoba, musí být obsah petice v souladu s cíli činnosti právnické osoby.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné formuláře pro podání petice nejsou stanoveny. Obsah petice je však omezen na věci ve veřejném zájmu nebo jiném společném zájmu signatářů petice.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Žádné správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty Orgán CS, který petici přijal, je povinen, patří-li věc do jeho působnosti, obsah petice posoudit, případně prošetřit, a ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí petice, písemně odpovědět tomu, kdo petici podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V případě právnické osoby, písemně odpovídá osobě, která právnickou osobu zastupuje.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou přípustné.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
Za správnost popisu odpovídá útvar Samostatné oddělení 050 Vnitřních činností Generálního ředitelství cel České republiky.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 21.01.2012
Popis byl naposledy aktualizován 21.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Horák Martin Mgr. Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci v rámci podání petice nejsou stanoveni.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:22
Skočit na začátek stránky