CZ EN Translate
Menu

Podání podnětu orgánům Celní správy České republiky (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Podání podnětu orgánům Celní správy České republiky
Základní informace k životní situaci Každá fyzická nebo právnická osoba je oprávněna upozornit na negativní jevy v jakýchkoliv oblastech činnosti CS ČR nebo na jednání příslušníka či občanského zaměstnance CS ČR, naplňující znaky trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněna jednat každá fyzická nebo právnická osoba.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Pro podnět platí, že nemá striktně určeny požadované náležitosti a může být podán i anonymně.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podnět se podává u celního orgánu, kterého se věcně a místně týká. Podnět lze podat písemně, ústně do protokolu, datovou zprávou nebo anonymně.
Na které instituci životní situaci řešit Podnět lze podat u libovolného celního orgánu (místně příslušný celní úřad, územní pracoviště, popř. Generální ředitelství cel). Pokud celní orgán není věcně nebo místně příslušný k vyřízení, stížnost bezodkladně postoupí příslušnému správnímu orgánu, do jehož působnosti vyřízení náleží.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit ​Podněty přijímají všechny útvary CS ČR v pracovní době. V případě ústního podání se s podatelem sepíše úřední záznam. Podnět lze též podat prostřednictvím protikorupční eMailové adresy korupce@cs-mfcr.cz nebo na bezplatné protikorupční telefonní lince CS ČR 800 232 222.
Jaké doklady je nutné mít s sebou V případě ústního jednání průkaz totožnosti, v písemném styku je třeba v případě fyzické osoby uvést celé jméno (jméno a příjmení), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V případě fyzické osoby podnikatele a v případě právnické osoby další identifikační údaje v souladu se správním řádem.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné formuláře pro podání podnětu nejsou stanoveny.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Žádné správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty Orgán CS, který podnět přijal, patří-li věc do jeho působnosti, podnět prošetří ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu s § 12 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou přípustné.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Žádné sankce nejsou stanoveny.
Za správnost popisu odpovídá útvar Samostatné oddělení 050 Vnitřních činností, Generálního ředitelství cel České republiky.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 21.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 21.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Uhrecká Marcela Bc.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Ten, vůči němuž obsah podnětu směřuje.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:24
Skočit na začátek stránky