CZ EN Translate
Menu

Vydávání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název)

Vydávání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

Základní informace k životní situaci

Potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je dokladem o tom, zda daňový subjekt má nebo nemá u celních orgánů evidovány nedoplatky, přeplatky nebo povolené posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, a v jaké výši. Z potvrzení o stavu osobního daňového účtu musí být patrný původní den splatnosti, popřípadě náhradní den splatnosti, jednotlivých daní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost je oprávněna podat každá fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu lze učinit v elektronické podobě formou žádosti oprávněné nebo řádně zplnomocněné osoby, se zaručeně platným elektronickým podpisem, zaslané prostřednictvím e-podatelny, nebo prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; případně v papírové podobě s originálním podpisem oprávněné nebo řádně zplnomocněné osoby k tomuto úkonu. Žádost musí obsahovat mimo jiné identifikaci fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (r. č., IČ) a účel, pro který má být potvrzení vydáno, včetně uvedení instituce, která potvrzení vyžaduje.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na místně příslušném celním úřadě. Nebo elektronicky vyplněním formuláře https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=174

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

K vyřízení žádosti je místně příslušný celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí se u fyzické osoby jejím místem pobytu (adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince) a u právnické osoby jejím sídlem (adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě podání žádosti o potvrzení bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu zástupcem prověřované osoby, je nezbytné doložit k žádosti doklad zmocňující zástupce k tomuto jednání.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K podání žádosti nejsou žádné formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo osobního daňového účtu ve výši 100,- Kč stanovuje Položka 1 bod 2 písm. a) Sazebníku, který je v Části I přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby a úkony osvobozené od správního poplatku jsou uvedeny v § 8 téhož zákona.

Správní poplatek lze uhradit způsobem uvedeným v části Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jaké jsou lhůty

Do 30-ti dnů ode dne podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Bez opravných prostředků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo osobního daňového účtu podléhá správnímu poplatku, a žadatel tento poplatek neuhradil při podání žádosti nebo po uplynutí lhůty stanovené výzvou příslušného celního úřadu, ten zahájené řízení zastaví nebo úkon neprovede. Zaplatí-li poplatník správní poplatek po stanovené lhůtě, postupuje celní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor Právní Generálního ředitelství cel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.4.2020

Popis byl naposledy aktualizován

1.4.2020

Datum konce platnosti popisu

"Nestanoveno"

Autor

Bezděk Lukáš Bc.

Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:31
Skočit na začátek stránky