CZ EN Translate
Menu

Získání jednotného povolení režimu s hospodářským účinkem (RHÚ) a konečného užití (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání jednotného povolení režimu s hospodářským účinkem (RHÚ) a konečného užití
Základní informace k životní situaci Jednotné povolení režimu s hospodářským účinkem a konečného užití umožňuje žadateli provádět příslušné zpracovatelské operace ve více než jednom členském státě. Jednotné povolení je povolení, do něhož jsou zapojeny celní orgány ve více než jednom členském státě, tedy kdy celním orgánem propouštějícím do režimu, kontrolujícím režim nebo ukončujícím režim je celní orgán ve více, než jednom členském státu.
Režimem RHÚ je rozuměno:
- Aktivní zušlechťovací styk, podmíněný systém či systém navracení
- Pasivní zušlechťovací styk
- uskladňování v celním skladu
- dočasné použití
- přepracování pod celním dohledem.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost je oprávněna podat osoba, která skýtá potřebné záruky k řádnému provádění operací za podmínky, že celní orgány mohou dohlížet na provádění daného režimu a kontrolovat je.
- Uskladňování v celním skladu - osoba, která hodlá provozovat celní sklad. Musí být usazena ve Společenství.
- Aktivní zušlechťovací styk - osoba, která provádí nebo nechává provádět zušlechťovací operace. Musí být usazena ve Společenství.
- Přepracování pod celním dohledem - osoba, která provádí přepracování nebo zajistí, aby přepracování bylo provedeno. Musí být usazena ve Společenství.
- Dočasné použití - osoba, která zboží užije nebo nechá užívat.
- Pasivní zušlechťovací styk - osoba, která nechává provádět zušlechťovací operace nebo jiná osoba u zboží pocházejícího ze Společenství ve smyslu hlavy II kapitoly 2 části 1, jestliže zušlechťovací operace spočívá ve spojení tohoto zboží se zbožím vyrobeným nebo získaným mimo Společenství a dovezeným jako zušlechtěné výrobky za předpokladu, že uplatnění tohoto režimu napomáhá odbytu vyváženého zboží. Pouze osoba usazená ve Společenství.
- Konečné užití - osoba usazená ve Společenství, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 293 prováděcího nařízení.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost se podává na formuláři podle přílohy 67 nařízení 2454/93, musí být vyplněny všechny povinné položky (tučné) v souladu s vysvětlivkami k této příloze.
Základní podmínky:
- řádné číslo EORI
- hospodářská odůvodněnost daného režimu RHÚ
- žadatel musí skýtat potřebné záruky k řádnému provádění režimu
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním žádosti na příslušném celním úřadě. V případě dočasného použití se žádost podává celním orgánům, v jejichž územním obvodu se nachází místo prvního použití, v ostatních případech se žádost podává u příslušných celních orgánů v místě, kde je vedeno hlavní účetnictví žadatele, které umožňuje audit, a v němž se uskutečňuje alespoň část operací uskladňování, zušlechtění, přepracování nebo dočasného vývozu. Pokud tak nelze příslušné celní orgány určit, pak se žádost podává u celních orgánů v místě, kde je vedeno hlavní účetnictví žadatele umožňující kontroly na základě auditu.
V případě konečného užití se žádost podává u celních orgánů, v jejichž působnosti je vedeno hlavní účetnictví žadatele, které umožňuje audit, a v němž se provádí alespoň část operací uvedených v povolení anebo je vedeno hlavní účetnictví žadatele umožňující kontroly režimu na základě auditu v ostatních případech.
Na které instituci životní situaci řešit Celní úřad
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Příslušný celní úřad
Jaké doklady je nutné mít s sebou Oprávnění jednat za žadatele, žádost, podklady k žádosti:
- prokázání splnění hospodářské odůvodněnosti režimu,
- doklady osvědčující právní způsobilost žadatele (živnostenský list, plná moc, výpis z OR, osvědčení o registraci k daním).
- další podklady, které bude celní úřad vyžadovat.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Příloha č. 67 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, dostupná na webu Celní správy ČR.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
Jaké jsou lhůty Po přijetí žádosti zašle příslušný celní orgán žádost a návrh povolení ostatním zúčastněným celním orgánům, které potvrdí den jejich přijetí do 15 dnů. ostatní dotčené celní orgány sdělí své případné připomínky do 30 dnů ode dne přijetí návrhu povolení.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- čl. 82 - konečné užití
- čl- 84 - 90 - společná ustanovení pro více režimů
- č. 98 -160
nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- čl. 291 - 300
- čl. 496 - 592
- přílohy 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky dle správního řádu
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Povolení nebude uděleno, udělené povolení může být pozastaveno, odněto nebo zrušeno
Správní sankce podle zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 25.02.2014
Popis byl naposledy aktualizován 25.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Kocourek Tomáš, Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:32
Skočit na začátek stránky