CZ EN Translate
Menu

Získání povolení zjednodušeného postupu místní řízení ve vývozu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání povolení zjednodušeného postupu místní řízení ve vývozu
Základní informace k životní situaci Režim povolení zjednodušeného postupu místní řízení ve vývozu umožňuje žadateli provádět vývozní formality ve svých prostorách nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celními orgány
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost je oprávněna podat osoba, která chce provádět vývozní formality ve svých prostorách nebo na místě určeném celními orgány
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost se podává na formuláři v souladu s přílohou 67 prováděcího předpisu k celnímu kodexu, která musí být vyplněna v souladu s vysvětlivkami k této příloze. Struktura vzoru není závazná (lze použít například řádky místo kolonek). Pořadová čísla kolonek a jim odpovídající popis je však ZÁVAZNÝ.
Základní podmínky: - Řádné číslo EORI (ad hoc číslo nelze použít) - Žadatel musí být usazen na území EU - Hospodářská odůvodněnost žádosti (např. velké počty
vývozních operací) - Žadatel musí poskytovat záruky k řádnému provádění
celního řízení (zkušenosti s celním řízením, umožnění
celního dohledu pracovníkům celního úřadu, vyhovující
prostory pro schválená místa – prostory, kde je
umožněno provádět žadateli vývozní formality)
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podání žádosti, která je v souladu s přílohou 67 prováděcího předpisu k celnímu kodexu na příslušném celním úřadě
Na které instituci životní situaci řešit Celní úřad
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit K vyřízení je příslušný celní úřad, v jehož územní působnosti se nacházejí schválená místa/prostory, ve kterých bude žadatel provádět vývozní formality.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Oprávnění jednat za žadatele, žádost podle přílohy 67 prováděcího předpisu k celnímu kodexu
Další podklady: - Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřený
živnostenský list žadatele - Rozhodnutí nebo ověřenou kopii o povolení ZJP MŘ ve
vývozu, které bylo žadateli povoleno a je stále platné
(pokud bylo rozhodnutí vydáno jiným celním úřadem - Platné rozhodnutí nebo jeho kopie o povolení podávat
vývozní celní prohlášení elektronicky udělené žadateli
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář žádosti dle přílohy 67 prováděcího předpisu k celnímu kodexu. Dostupný na webových stránkách CS ČR
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
Jaké jsou lhůty Do 60-ti dnů ode dne podání žádosti nebo obdržení doplňujících informací pokud byly vyžádány
Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- Čl. 76 (obecné ustanovení ke zjednodušeným
postupům) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství - Čl. 253 – 253m (obecná pravidla pro udělení
pozastavení nebo odebrání povolení) - Čl. 283 – 289 (ustanovení pro ZJP místní řízení) - Příloha 67 (vzor žádosti o povolení a vzor povolení) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky dle správního řádu
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Povolení nebude uděleno, udělené povolení může být pozastaveno, udělené povolení může být z důvodu neplnění podmínek stanovených v povolení zrušeno/odebráno
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 10.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Šedivý Michal Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:38
Skočit na začátek stránky