CZ EN Translate
Menu

Komplexní zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v CS

​​

CZ. 1.04/4. 1.00/59.00018

Celní správa ČR zahájila v dubnu 2011 realizaci projektu podpořeného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence), oblast podpory 4.4a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, výzva č. 59 . Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Ukončení projektu je plánováno na březen 2013.​

 Aktuality

 • Dne 1.9.2014 byla zprostředkujícím subjektem, MV ČR, odsouhlasena závěrečná žádost o platbu. 
 • Dne 23.10.2013 se uskutečnilo setkání vyššího managementu CS ČR za účelem předání osobního poděkování generálního ředitele a oficiálního ukončení projektu. 
 • Dne 3.10.2013 byla předložena zprostředkujícímu subjektu, MV ČR, závěrečná monitorovací zpráva projektu spolu se závěrečnou žádostí o platbu.
 • Dne 19.9.2013 byla předložena Zpráva nezásislého auditora OAK a.s.)  o ověření dotace se závěrem:”Nebyly zjištěny žádné zkutečnosti, které by vedly k závěru, že  přehled čerpání způsobilých výdajů projektu nebyl ve všech významných ohledech zpracován v souladu s Podmínkami použití prostředků pro realizaci projektu.” 
 • Dne 13.8.2013 byla na základě výsledku JŘBU uzavřena smlouva se společností SOFTWARE AG, s.r.o. na rozšíření klíčových aktivit projektu, konkrétně v oblasti SW podpory a měření výkonnosti procesů. 
 • Začátkem srpna 2013 byl zahájen závěrečný finanční audit projektu realizovaný Opavskou auditorskou společností, s.r.o. 
 • V průběhu června až srpna 2013 probíhalo seznámení zaměstnanců CS s výstupy projektu.
 • Dne 15.5.2013 byl na základě žádosti o podstatnou změnu v projektu  prodloužen termín pro dokončení realizace projektu na 31.8.2013. 
 • Dne 10.5.2013 byly na základě žádosti o podstatnou změnu v projektu rozšířeny klíčové aktivity projektu
 • V březnu 2013 byl projekt na portále odboru strukturálních fondů MV ČR zařazen mezi úspěšné projekty.​ 

          http://projekty.osf-mvcr.cz/cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx   

          http://projekty.osf-mvcr.cz/cz/108/default.aspx ​

 • Dne 19.2.2013 proběhla kontrola projektu ze strany zprostředkujícího subjektu MV ČR s cílem ověřit, zda projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, požadované prostředky byly skutečně vynaloženy a byl zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly programu. Během kontroly projektu na místě nebyly zjištěny nedostatky ve věcné ani finanční části kontroly. 
 • Projekt byl na základě naší žádosti ke dni 10.12.2012 zprostředkujícím subjektem prodloužen do 30.6.2013.
 • Dne 30.8.2012 byla podepsána smlouva o auditorské činnosti s Opavskou auditorskou společností s.r.o., auditorem projektu.
 • Dne 2.4.2012 se uskutečnilo pod vedením Odboru podpory řízení GŘC (gestor projektu) a zástupců dodavatele oficiální zahájení projektu „Komplexní ​zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v CS ČR“ dle výzvy č. 59 v rámci OP LZZ. Jeho obsahem bylo představit managementu celní správy hlavní cíle projektu, projektové struktury, harmonogram a celkový přístup k jeho realizaci.​
 • Dne 21.3.2012 byla podepsána smlouva o dílo se společností SOFTWARE AG, s.r.o., dodavatelem projektu.
 • Dne 17.10.2011 byla podepsána smlouva o dílo se společností Centrum evropského projektování a.s., administrátorem projektu.

Stav projektu​

 • Klíčová aktivita 1: Dokončení Implementace strategického řízení byla dokončena v 08/2012.
 • Klíčová aktivita 2: Implementace procesního řízení byla dokončena v 05/2013. 
 • Klíčová aktivita 3: Implementace měření výkonnosti procesů byla dokončena v 05/2013 a po následném rozšíření v 08/2013.
 • Klíčová aktivita 4: Metodická podpora strategického a procesního řízení a měření výkonnosti procesů byla dokončena v 05/2008.
 • Klíčová aktivita 5: Zavedení systému řízení nákladů ABC/ABM byla dokončena v 05/2013.
 • Klíčová aktivita 6: Manažerský rozvoj vyššího managementu a vybraných pracovníků CS byla ukončena v 11/2012.​ 
Skočit na začátek stránky