​​IROP_resize.jpg

Název projektu: Celní kodex Unie - elektronizace celního řízení

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001134
 
Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu: 20 215 750,00 Kč, tj. 80,86 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu: 4 784 250,00 Kč, tj. 19,14 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
 
Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2019

 

Popis projekt​u

V rámci tohoto projektu a aktivity e-Portál bylo Celní správou ČR pořízeno řešení pro elektronickou komunikaci – cPortál. Toto řešení je integrováno na Národní identitní autoritu (NIA) a Informační systém datových schránek (ISDS). Díky tomu lze při přihlášení jednoznačně identifikovat uživatele a tím mu zjednodušit přípravu podání vyplněním základních údajů, které celní správa zná.

cPortál bude během pilotního provozu obsahovat pouze omezené množství služeb. Jedná se především o formuláře z oblasti správy spotřebních daní a žádosti o přijmutí do služebního / pracovního poměru.

Postupně budou do cPortálu integrovány nejen další již poskytované služby, ale přibydou i služby nové, např. zobrazení případného dluhu / nedoplatku vůči celní správě.

Tento projekt nemá vliv a nijak neomezuje současné komunikační kanály pro podávání elektronických podání.


Cíl pro​​jektu

Cílem projektu je unifikace elektronické komunikace s využitím elektronických formulářů, vytvoření jednotného centra služeb s výrazně proklientským přístupem. Očekávanými přínosy jsou zjednodušení a zrychlení komunikace občanů a podnikatelské veřejnosti s celní správou, jejich jednoznačná autentizace a autorizace, a to v souladu s principy eGovernmentu a strategií Digitální Česko.
 

Výsledek projektu

Elektronizace, provázená úpravou celních postupů a v jejich rámci vydáváním rozhodnutí o zjednodušených celních postupech pro důvěryhodné subjekty (spedice, velcí vývozci, dovozci), významně snižuje časovou náročnost celních formalit a tím snižuje bariéry pro mezinárodní obchod.

 

 

Stránka byla publikována dne: 19. 7. 2019 13:26