​​IROP_resize.jpg

Název projektu: Celní kodex Unie - elektronizace celního řízení

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001134
 
Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu: 74 391 200,00 Kč, což činí 80,86% celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu: 17 608 800,00 Kč, což činí 19,14% celkových způsobilých veřejných výdajů.
 
Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2019

 

Popis projekt​u

Implementace dopadů Celního kodexu Unie do IT systémů CS ČR. Nezbytným předpokladem pro implementaci Celního kodexu Unie je zavedení elektronizace celního řízení, jehož podstatou je koncept „bezpapírového“ celního řízení. V rámci Celního kodexu Unie byl vytvořen pracovní program, který popisuje hlavní IT systémy, které musí být upraveny či nově vyvinuty. V rámci projektu bude realizována úprava komponent celně deklaračních systému a vývoj e-Portálu CS.


Cíl pro​​jektu

Primárním cílem projektu je úplná elektronizace celního řízení, jejíž hlavní podstatou je zcela „bezpapírové“ celní řízení. Realizací projektu dojde ke snížení administrativní zátěže, elektronizaci interních procesů veřejné správy a přiblíží veřejnou správu jejímu klientovi.
 

Výsledek projektu

Elektronizace, provázená úpravou celních postupů a v jejich rámci vydáváním rozhodnutí o zjednodušených celních postupech pro důvěryhodné subjekty (spedice, velcí vývozci, dovozci), významně snižuje časovou náročnost celních formalit a tím snižuje bariéry pro mezinárodní obchod.

 

 

Stránka byla publikována dne: 22. 3. 2018 15:33