logo.jpg


 

Projekt Technické vybavení pro výkon trestního řízení
r. č.: ISF/3/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Celní správa ČR zahájila v září 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx .​​
Ukončení projektu je plánováno na květen 2019.

Popis projektu

Realizací projektu dojde k posílení kapacity výkonu služby a technické a technologické úrovně vybavení útvarů pátrání, které je nezbytné v souvislosti s rozšířením zákonných kompetencí CS ČR v oblasti řešení a odhalování daňových trestných činů.
Realizace projektu v sobě zahrnuje zejména pořízení speciálně upravených vozidel pro operativně pátrací činnosti a kriminalistické techniky, specializovaný výcvik celníků pro využívání těchto prostředků a s tím spojené taktické postupy a úrovně dovedností s rozsahem po celém území ČR.
Projektem budou podpořeny útvary pátraní, v jejichž kompetenci je odhalování a vyšetřování trestné činnosti spáchané porušením celních a daňových předpisů.

Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2016
Plánované ukončení projektu: 31. 5. 2019

Celkové náklady projektu: 26 663 320 Kč, z toho 19 997 490 Kč ISF a 6 665 830 Kč z rozpočtu Celní správy ČR (dále jen „SR")
Poměr spolufinancování ISF : SR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavní cíl:
Cílem projektu je posílit kapacitu výkonu služby na úseku operativně pátracích činností, trestního řízení a prověřování zvýšením technické a technologické úrovně útvarů pátrání souvisejícím s rozšířením trestních kompetencí CS ČR.

Dílčí cíle:
Navýšit technickou a technologickou úroveň vybavení CS ČR v oblasti OPČ a trestního řízení.
Rozšířit a prohloubit kvalifikaci zaměstnanců CS ČR na úseku podpory pátrání v oblasti technicko-taktických postupů.

Veřejné zakázky

Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení  - 1 část zrušena

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/40065

https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2355.html

Sdělení o zrušení zadávacího řízení v části 1_podepsané.pdf 


 Nákup 9 ks technologických vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení

 https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2471.html

 

Publicita

Technické vybavení - propagační předměty.jpg

článek CLO DOUANE_tech.PDF
 

Stránka byla publikována dne: 23. 4. 2019 9:08