CZ EN Translate
Menu

Horizontální témata


Rovné příležitosti:

Vliv na rovné příležitosti je neutrální.
Lisabonská Strategie i2010 - "Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost" uváděla, že digitální technologie představuje mj. skvělý nástroj pro zdravotně postižené osoby, protože umožňuje přizpůsobit obsah jejich potřebám. Jedná se zejména o občany s omezenou mobilitou, zrakově, sluchově nebo mentálně postižené. Pro tyto skupiny je přístup k informačním zdrojům důležitý pro udržení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, z hlediska pozitivního efektu udržování sociálních vazeb a obecné informovanosti a dopadu na kvalitu života těchto osob.

Na Strategii i2010 volně navázala Strategie i2020 "Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst", která stanovuje vizi dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti, ekonomiky s nízkou produkcí uhlíku, produktivity a sociální soudržnosti.

Související Digitální agenda pro Evropu si klade za cíl zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos jednotného digitálního trhu založeného na superrychlém internetu a interoperabilních aplikacích. Zaměřuje se mimo jiné na odstranění překážek spočívajících v nedostatcích v oblasti počítačové gramotnosti (zmírnění vyloučení z digitální společnosti a ekonomiky - digitální obsah a digitální služby mají být plně dostupné všem včetně osob s postižením) a v řešení společenských výzev.

Snadnější přístup k dokumentům, formulářům a řešení životních situací je jednoznačným přínosem pro tuto skupinu obyvatel. Moderní digitální technologie zpřístupňují handicapovaným osobám jinak těžce dostupný informační materiál.

Další opatření na respektování principu rovných příležitostí v rámci projektu, jeho aktivit a výsledků, která budou respektována při jeho realizaci i v post-implementační fázi jsou tato:
Při realizaci nebudou uplatňována žádná kritéria upřednostňující jakoukoliv zainteresovanou stranu na základě pohlaví, náboženského přesvědčení, sexuální orientace nebo rasového původu.

Za dodržování principů rovných příležitostí je zodpovědný Projektový manažer.

 

 

 

Stránka byla publikována dne: 04.10.2017 12:21
Skočit na začátek stránky