CZ EN Translate
Menu

Horizontální témata
Projekt bude mít pozitivní dopad na rovné příležitosti. Služby poskytované v provozní fázi projektu budou přístupné pro všechny osoby bez rozdílu věku, pohlaví, náboženské, národnostní či etnické příslušnosti nebo zdravotního postižení.

Projekt bude mít pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj. Díky provozování ZIC nebude docházet k výpadkům IT systémů CS a nutnosti přecházet v celním a daňovém řízení na havarijní postupy. Tím bude výrazným způsobem omezena spotřeba papíru, tonerů do tiskáren a dalšího spotřebního materiálu nutného k zajištění standardních postupů celního řízení při použití havarijních postupů, a to jak na straně celních úřadů, tak i deklarantské veřejnosti.

Díky spuštění provozu ZIC bude zajištěna vysoká dostupnost IT systémů CS a to řádově 99,99%. Proto budou moci deklaranti vyřizovat veškerou potřebnou agendu ze své kanceláře, což s sebou přinese minimalizaci nákladů na dopravu na celní úřady a osobní vyřizování agendy. Ušetřeny tak budou pohonné hmoty a sníží se i množství vypouštěných emisí do ovzduší.

Odpady vyprodukované v rámci projektu budou tříděny. Zastaralé technologie budou likvidovány prostřednictvím specializovaných firem, které zajistí využitelnost recyklovatelných materiálů a bezpečnou likvidaci komponent nebezpečných pro životní prostředí.

Technologie, které budou již morálně zastaralé (nebudou svými parametry vyhovovat potřebám projektu), ale budou stále funkční, budou využity pro budování testovacích prostředí. Pokud by nebylo možné technologie využít tímto způsobem, budou nabídnuty k použití jiným orgánům státní správy nebo pro potřeby regionálních útvarů CS (Celní úřady). Po ukončení životnosti technologií jsou tato zařízení ekologicky likvidována.
Stránka byla publikována dne: 06.01.2015 11:15
Skočit na začátek stránky