Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 29. 11. 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Od prosince 2013 se mění podmínky značení lihu

Ve Sbírce zákonů v částce 130 byla dne 17. října 2013 vydána vyhláška č. 334/2013 Sb. k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, viz Sbírka zákonů, částka 117 zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen "nový zákon o povinném značení lihu"), který nabude účinnosti dnem 1. 12. 2013. Nový zákon o povinném značení lihu nahrazuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.která nabude účinnosti dnem 1. 12. 2013. Tato vyhláška rovněž nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2013. 


Na kontrolní pásce je uvedeno evidenční označení kontrolní pásky a je tištěna na ceninovém papíře s průběžným vodoznakem. Způsob tištění je ofset a liniový měditisk. Ofsetem jsou vytištěny specifické linkové rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají celou plochu kontrolní pásky s výjimkou 2mm koncových částí. Ofset a liniový měditisk obsahuje mikropísmo. Ochranný holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní pásky a je částečně přetištěn liniovým měditiskem. Vzor kontrolní pásky je také uveden ve vyhlášce, v příloze č. 1.

Záměrem nové právní normy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro provádění povinného značení lihu kontrolními páskami ke značení lihu a stanovení povinností při distribuci lihu. Jeho účelem je zejména zamezit nelegální výrobě lihu a zajistit, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy, které upravují nakládání s lihem a spotřební daně, a tím omezit možnosti vzniku daňových a celních úniků a zajistit potřebnou ochranu spotřebitelů lihu.

Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru kontrolních pásek. Načtením QR kódu je možno pomocí aplikace pro chytré telefony (čtečka QR kódu) zkontrolovat individuální kód kontrolní pásky, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě držitele, který kontrolní pásky převzal, včetně sídla podnikání a daňového identifikačního čísla. Taktéž skutečnost, že kontrolní páska převzatá držitele byla vrácena, zničena, ztracena nebo utracena. Generální ředitelství cel tyto údaje zveřejní nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém držitel převzal kontrolní pásky.

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu se nachází na internetové adrese
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Documents/zakon_2013_307.pdf

Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o značení lihu se nachází na internetové adrese 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Documents/Vyh_2013_334.pdf

Informace pro subjekty jsou průběžně zveřejňovány na internetové adrese
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx
(tiskopisy, informace, soubory ke stažení)



Seznam obrázků


 
kpt. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: