Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 24. 6. 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Evropský úřad boje proti podvodům (OLAF) zveřejnil výroční zprávu za rok 2014

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) dosáhl v roce 2014 v boji proti podvodům v Evropě vynikajících výsledků. Dokončil značný počet vyšetřování a dařilo se mu i nadále redukovat jejich celkovou dobu trvání. Vydal doporučení v počtu, který je rekordem za posledních pět let. Doporučil vymáhat 901 milionů EUR, které by měly být postupně navráceny do unijního rozpočtu, kde z nich budou financovány jiné projekty. Dnes prezentované výsledky za rok 2014 potvrzují, že OLAF svou činnost v posledních letech trvale zefektivňoval, což daňovým poplatníkům v EU přináší hmatatelné výsledky.

Ředitel úřadu Giovanni Kessler na tiskové konferenci 2. června 2015 prohlásil: „Posláním úřadu OLAF je odhalovat a vyšetřovat podvody s prostředky EU a zamezovat tomu, aby byly tyto podvody páchány i nadále. Naše práce přináší konkrétní výsledky. Peníze daňových poplatníků EU jsou díky ní vynakládány k účelu, k němuž byly původně určeny, tedy vytvářet v Evropě pracovní místa a generovat růst. Výsledky z vyšetřování za rok 2014 potvrzují přesvědčivý výkon, který OLAF podal vloni. Soustředili jsme se na případy, kde je náš zásah nejvíc potřebný a může být nejpřínosnější. Šlo o složitá vyšetřování např. v oblasti strukturálních fondů, cel, pašování, obchodu a vnější pomoci. Tyto případy přispějí k tomu, že budou do rozpočtu EU vymoženy zpět nemalé sumy.“

Hlavní výsledky vyšetřování vedených úřadem OLAF v roce 2014:

  • OLAF vloni obdržel 1 417 podnětů poukazujících na možný podvod, což je nejvíce od jeho založení. Tento vyšší přísun informací nutně neznamená, že v Evropě vzrostla podvodovost, nýbrž je známkou vyšší důvěry, kterou občané, instituce a další partnerské subjekty do vyšetřovacích kapacit úřadu vkládají.
  • Navzdory vyššímu počtu podnětů se úřadu dařilo udržet dobu jejich vyhodnocování krátkou, v průměru na dvou měsících. Na základě tohoto vyhodnocení je následně přijímáno rozhodnutí, zda bude, či nebude zahájeno vyšetřování. Za poslední tři roky dokázal OLAF zkrátit fázi výběru případů oproti předchozím letům o 70 %.
  • OLAF zahájil nemalý počet vyšetřování, a to 234. Potvrdil tím trend z posledních tří let, kdy významně posílil svou vyšetřovací kapacitu. Úřad v současnosti zahajuje v průměru o 60 % vyšetřování více, než tomu bylo před jeho reorganizací v roce 2012.
  • 250 vyšetřování OLAF uzavřel. Průměrná doba vyšetřování se snížila na 21 měsíců, tedy na nejkratší průměrnou dobu vykázanou za posledních pět let. S vyšší efektivitou roste pravděpodobnost, že případy vedené úřadem přinesou hmatatelné výsledky. V reakci na zájem vyjádřený zúčastněnými stranami prezentuje OLAF rozpis uzavřených vyšetřování letos podrobněji, a to v členění na členské státy a orgány.
  • OLAF vydal příslušným orgánům 397 doporučení k přijetí finančních, justičních, správních či disciplinárních opatření. Jedná se o rekordní počet za posledních pět let.
  • Za posledních pět let je rekordem i částka, kterou OLAF v roce 2014 doporučil vymáhat zpět do rozpočtu EU – 901 milionů EUR. Tyto prostředky by tak měly být postupně navráceny do unijního rozpočtu, kde z nich budou financovány jiné projekty.
Příspěvek úřadu OLAF k politice boje EU proti podvodům

Ačkoli si OLAF zachovává při plnění své vyšetřovací funkce naprostou nezávislost, je aktivním přispěvatelem při tvorbě legislativních iniciativ Evropské komise, pokud jde o ochranu finančních zájmů EU před podvody a korupcí. V roce 2014 se podílel na jednáních o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a o směrnici o ochraně finančních zájmů EU. Přispěl i k tvorbě právních předpisů o posílení účinné celní spolupráce.

OLAF dále uzavřel správní ujednání s několika orgány EU a dalšími partnerskými subjekty. Jsou mezi nimi např. Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost, Světová banka, Rozvojový program OSN, Úřad OSN pro vnitřní dohled a Světový fond pro boj proti AIDS a malárii. Pro OLAF z těchto ujednání plyne výhoda rychlejší, snazší a transparentnější spolupráce a výměny informací s příslušným subjektem, která umožní přijímat na vyšší úrovni kroky proti podvodům a korupci, jež nezřídka překračují hranice států.
Úplné znění výroční zprávy za rok 2014 je k dispozici zde: English (en) - 2MB

Další informace k činnosti OLAF poskytne:
Alina BUREA 
mluvčí 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Tel.: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Do činnosti a operací OLAF se v roce 2014 aktivně zapojila přímo či v rámci informační podpory i Celní správa ČR. Čeští celníci se podíleli na organizaci Výročního semináře OLAF, který se konal v říjnu 2014 v Praze. Účastnilo se ho přes 80 specialistů ze všech členských států EU a ze třetích zemí (Albánie, Egypt, Gruzie, Moldavsko, Černá Hora, Norsko, Turecko a Ukrajina). Jako pozorovatelé se zúčastnili zástupci mezinárodních organizací (např. EUBAM, Europol, Interpol, Světová celní organizace).

Seminář se zaměřil na obecné trendy i nové způsoby pašování cigaret a možná řešení této trestné činnosti, která způsobuje EU velké ztráty na clech a daních. V rámci semináře byly prezentovány i příklady spolupráce s OLAF a mezi členskými státy EU.

 
mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 261 332 100
fax: media@cs.mfcr.cz
e-mail: +420 725 370 040
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: