Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 29. 6. 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Od 1. července 2015 dochází pro provozovatele daňových skladů mimo jiné ke změnám v uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) dochází od 1. července 2015 mimo jiné k novelizaci § 59, který řeší uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje.  Zákon o spotřebních daních v § 59 odstavci 8 stanovuje podmínky pro daňový sklad minerálních olejů.

Odstavec 12 tohoto paragrafu pak obsahuje výjimku, kterou lze splnění podmínek uvedených v odstavci 8 písm. b) nahradit tím, že alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí je oprávněnou osobou osvědčeno, že systém odběru a nakládání se vzorky splňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

Oprávnění k osvědčování splnění podmínek může získat pouze osoba splňující:

1. požadavky na odbornou způsobilost, to znamená mající akreditaci v oblasti inspekční činnosti pro odběry vzorků a laboratorní zkoumání paliv (lze získat prostřednictvím Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.)

a

2. podmínku bezdlužnosti  a bezúhonnosti ve smyslu ustanovení § 43e a § 43f zákona o spotřebních daních.

O splnění výše uvedených podmínek rozhoduje Generální ředitelství cel (odbor 30 Právní) na základě žádosti obsahující doklady prokazující splnění stanovených podmínek.

Aktualizovaný seznam oprávněných osob bude zveřejněn na internetových stránkách Celní správy České republiky.


 
mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 261 332 100
fax: media@cs.mfcr.cz
e-mail: +420 725 370 040
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: