CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Tiskové zprávy
      • 2021
        • Celní správa ČR informuje o změnách týkajících se podmínek přeshraničního převozu peněžní hotovosti
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 04.06.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celní správa ČR informuje o změnách týkajících se podmínek přeshraničního převozu peněžní hotovosti

Od 3. června 2021 je Česká republika vázána Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící. Hlavním cílem těchto kontrol je zamezit praní špinavých peněz a financování terorismu.

Nařízení nově rozšiřuje definici peněžní hotovosti, a to o komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchování hodnoty, jimiž jsou zlaté slitky, nugety, hroudy (s obsahem zlata nejméně 99,5 %), též zlaté mince (s obsahem zlata alespoň 90 %).

Doposud byl užíván jeden společný ohlašovací formulář, od 3. června jsou používány formuláře dva. Jedná se o formulář sloužící pro ohlášení peněžní hotovosti (tzv. převoz doprovázený – osoba má peněžní hotovost u sebe) a formulář pro ohlášení pro účely oznámení peněžní hotovosti (jedná se o převoz nedoprovázený – zaslání poštou). Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Celní správy ČR, nebo jsou pro ohlašovatele připraveny přímo na celním úřadě, na kterém zamýšlí ohlášení učinit. 

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech peněžní hotovosti vstupující do ČR z oblasti mimo území EU, a naopak, existuje a existovala již před přijetím výše zmíněného Nařízení. Pokud fyzická osoba, která vstupuje do EU, nebo ji opouští, převáží „peněžní hotovost“ v hodnotě 10 000 EUR nebo více, musí podat ohlášení. O tom, zda byla překročena prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, rozhoduje celková hodnota veškeré hotovosti přepravované fyzickou osobou v odpovídající hodnotě v EUR. Oznamovací povinnost se vztahuje také k peněžním hotovostem převáženým fyzickou osobou, jestliže v souhrnu dosahují hodnoty 10 000 EUR nebo vyšší, a to v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Oznamovací povinnost se vztahuje i na odesílatele či příjemce poštovních zásilek ze/do zemí mimo EU.

Celní správa ČR provádí dozor v oblasti přeshraničního převozu hotovosti. Za nesplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech lze uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč.

V souvislosti se zjištěným porušením může dojít k zajištění finančních prostředků. Pokud jsou získány jako výnos z trestné činnosti, dojde k jejich následnému propadnutí ve prospěch státu.

 


plk. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky