CZ EN Translate
Menu

Služební příjem celníků

Odměňování celníků je upraveno § 112 až 133 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Služební příjem je tvořen z následujících složek:

​1. Základní tarif

Celník má nárok na základní tarif, který je stanoven pro tarifní třídu služebního místa a služební hodností, do níž je jmenován, a pro tarifní stupeň, do kterého je zařazen.
Základní tarif, na který má celník nárok, se zvyšuje o 10 % celníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby.
Stupnici základních tarifů pro každý následující kalendářní rok stanovuje vláda svým nařízením. Posledním předpisem stanovícím výši základních tarifů je Nařízení vlády č. 419/2022 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2023. 

Stupnice základních tarifů pro rok 2024 (platnost od 1.1.2023).pdf

  
2. Zvláštní příplatek

Zvláštní příplatek je přiznán celníkovi, který:

  • vykonává službu ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách
  • vykonává službu v prostředí s vysokou mírou ohrožení zdraví, jež vyžaduje použití izolačních dýchacích přístrojů
  • vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, nebo službu s mimořádnou psychickou zátěží (tzn. rizikový zvláštní příplatek)

 
3. Osobní příplatek

Osobní příplatek je nenárokovou složkou služebního příjmu, kterou lze ocenit výkon služby v mimořádné kvalitě nebo rozsahu. Umožňuje služebnímu funkcionáři ocenění individuálních výsledků služební činnosti jednotlivých celníků.

  
4. Příplatek za službu v zahraničí

Celník, který je zařazen do zálohy činné a je vyslán k výkonu služby do zahraničí v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů, má nárok po dobu působení v zahraničí na příplatek za službu v zahraničí. Příplatek za službu v zahraničí je poskytován v USD/EUR.

 
5. Příplatek za vedení

Příplatek za vedení je složkou služebního příjmu poskytovanou měsíčně, na niž má nárok vedoucí celník.
Touto složkou služebního příjmu se oceňuje náročnost řídící činnosti vedoucích celníků. Výše příplatku za vedení se stanovuje v rámci rozpětí podle řídící úrovně služebního místa a náročnosti řídící činnosti. 

 
6. Odměna

Odměna je nenárokovou složkou služebního příjmu, kterou je možno poskytnou celníkovi jako jednorázové ocenění za:

  • splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu
  • splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného příslušníka
  • dosavadního výkonu služby při dovršení 50 let věku
Stránka byla publikována dne: 30.01.2024 10:13
Skočit na začátek stránky