CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

​​​​​​​​Formulář pro podání žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

č. Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název  Generální ředitelství cel 
2. Důvod a způsob založení Generální ředitelství cel bylo zřízeno podle zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky. 
Působnost Generálního ředitelství cel: 
Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel, které vykonává  působnost pro celé území České republiky a vykonábá mimo jiné i působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům, a 15 celních úřadů s vymezenou územní působností. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně

Celní správa je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství. 
Jimi jsou především Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, dále pak systém osvobození od dovozního cla a společný celní sazebník Společenství.  
Orgány celní správy mají postavení policejního orgánu, tedy orgánu činného v trestním řízení, a to pokud se předmětné trestní řízení týká vybraných trestných činů v oblasti cel, daní, podloudnictví s omamnými látkami, dále v oblasti porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, zahraničního obchodu s vojenským materiálem, rovněž neoprávněného nakládání s nebezpečnými odpady, zakázanými bojovými prostředky a radioaktivním materiálem, s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, a v neposlední řadě porušování autorského práva, průmyslových práv a práv k ochranné známce. Celní správa České republiky je také výhradním správcem spotřebních daní. Tím se rozumí vyměřování a vybírání spotřebních daní z vybraných výrobků podléhajících spotřební dani bez ohledu na skutečnost, zda jsou předmětem dovozu nebo vývozu v rámci obchodu se zeměmi mimo EU nebo v rámci obchodu s členskými státy EU, nebo jsou předmětem tuzemské výroby nebo spotřeby. Součástí obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodržováním předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě. Celní správě byla také zvláštními zákony svěřena kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, jako jsou např. vážení nákladních vozidel, dodržování povinných přestávek řidičů nebo splnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Je také pověřena kontrolou v oblastech zahraničního obchodu s vojenským materiálem, provádění společné zemědělské politiky Společenství, nakládání s odpady, obchodu s chráněnými druhy fauny a flóry, a nelegální zaměstnanosti cizinců. V neposlední řadě byla Celní správa České republiky zařazena do Integrovaného záchranného systému země jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory při mimořádných a krizových situacích. Jednou z reálných situací bylo využití pracovníků celní správy při řešení krizové situace během největších záplav v historii České republiky v roce 2002. 

 Další informace naleznete zde

3. Organizační struktura Organizační struktura Celní správy ČR
4​. Kontaktní spojení Poštovní adresa: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Telefonní ústředna:  +420 26133 1111
ID datové schránky " Celní správa"  :  fyyab92
ID datové schránky "Generální ředitelství cel"  : 7puaa4c
podatelna
Podavani-informaci
ePodatelna
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222 (bezplatná - záznamník)
5. Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení: 1020011 / 0710 (ČNB)
Další bankovní spojení 
   Jak správně zaplatit clo, daň celnímu úřadu
6. 71214011
7. DIČ CZ 
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

​​Rozpočet na rok 2023 upravený​​​​​​
Rozpočet na rok 2023
Rozpočet na rok 2022 upravený
Rozpočet na rok 2022
Rozpočet na rok 2021 upravený
Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020 upravený
Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2019 upravený
Rozpočet na rok 2019


 
9. Žádosti o informace Poskytování informací
Podávání informací
10. Příjem stížností a dalších podání Příjem stížností
11. Opravné prostředky  Postup při podání odvolání
12. FormulářeFormulář pro poskytnutí informace​
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace
Ostatní návody a články
14. Nejdůležitější předpisy Zákony upravující postup CS – ČR při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.
           
Další legislativa - celní oblast

Další legislativa - daňová oblast

Orientační přehled utajovaných informací
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
17. Seznam organizací Celní správa ČR je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem. Orgány Celní správy ČR jsou Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí ČR. Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel. 
18. Zodpovězené
dotazy
Zodpovězené dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
č. 106/99Sb.

Formulář pro podání žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2023 10:19
Skočit na začátek stránky