CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Formulář pro podání žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

č. Název položky Obsah
1. Oficiální název  Generální ředitelství cel 
2. Důvod a způsob založení Generální ředitelství cel bylo zřízeno podle zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky. 
Působnost Generálního ředitelství cel: 
Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel, které vykonává  působnost pro celé území České republiky a vykonábá mimo jiné i působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům, a 15 celních úřadů s vymezenou územní působností. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně

Celní správa je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství. 
Jimi jsou především Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, dále pak systém osvobození od dovozního cla a společný celní sazebník Společenství.  
Orgány celní správy mají postavení policejního orgánu, tedy orgánu činného v trestním řízení, a to pokud se předmětné trestní řízení týká vybraných trestných činů v oblasti cel, daní, podloudnictví s omamnými látkami, dále v oblasti porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, zahraničního obchodu s vojenským materiálem, rovněž neoprávněného nakládání s nebezpečnými odpady, zakázanými bojovými prostředky a radioaktivním materiálem, s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, a v neposlední řadě porušování autorského práva, průmyslových práv a práv k ochranné známce. Celní správa České republiky je také výhradním správcem spotřebních daní. Tím se rozumí vyměřování a vybírání spotřebních daní z vybraných výrobků podléhajících spotřební dani bez ohledu na skutečnost, zda jsou předmětem dovozu nebo vývozu v rámci obchodu se zeměmi mimo EU nebo v rámci obchodu s členskými státy EU, nebo jsou předmětem tuzemské výroby nebo spotřeby. Součástí obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodržováním předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě. Celní správě byla také zvláštními zákony svěřena kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, jako jsou např. vážení nákladních vozidel, dodržování povinných přestávek řidičů nebo splnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Je také pověřena kontrolou v oblastech zahraničního obchodu s vojenským materiálem, provádění společné zemědělské politiky Společenství, nakládání s odpady, obchodu s chráněnými druhy fauny a flóry, a nelegální zaměstnanosti cizinců. V neposlední řadě byla Celní správa České republiky zařazena do Integrovaného záchranného systému země jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory při mimořádných a krizových situacích. Jednou z reálných situací bylo využití pracovníků celní správy při řešení krizové situace během největších záplav v historii České republiky v roce 2002. 

 Další informace naleznete zde

3. Organizační struktura Organizační struktura Celní správy ČR
4. Kontaktní spojení Poštovní adresa: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Telefonní ústředna:  +420 26133 1111
ID datové schránky " Celní správa"  :  fyyab92
ID datové schránky "Generální ředitelství cel"  : 7puaa4c
podatelna
Podavani-informaci
ePodatelna
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222 (bezplatná - záznamník)
5. Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení: 1020011 / 0710 (ČNB)
Další bankovní spojení 
   Jak správně zaplatit clo, daň celnímu úřadu
6. 71214011
7. DIČ CZ 
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet na rok 2021.pdf
Rozpočet na rok 2020 upravený.pdf
Rozpočet na rok 2020.pdf
Rozpočet na rok 2019 upravený.pdf
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018 - ukazatele kapitoly 312
Rozpočet na rok 2018

 
9. Žádosti o informace Poskytování informací
Podávání informací
10. Příjem stížností a dalších podání Příjem stížností
11. Opravné prostředky  Postup při podání odvolání
12. FormulářeFormulář pro poskytnutí informace​
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace
Ostatní návody a články
14. Nejdůležitější předpisy Zákony upravující postup CS – ČR při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.
           
Další legislativa - celní oblast

Další legislativa - daňová oblast

Orientační přehled utajovaných informací
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
17. Seznam organizací Celní správa ČR je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem. Orgány Celní správy ČR jsou Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí ČR. Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel. 
18. Zodpovězené
dotazy
Zodpovězené dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
č. 106/99Sb.

Formulář pro podání žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

Stránka byla publikována dne: 05.01.2021 11:24