CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • O nás
   • Kontakty
    • Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Celní správou České republiky

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Celní správou České republiky

Celní správa České republiky zpracovává osobní údaje při plnění úkolů stanovených právními předpisy a na základě dalších právních titulů relevantních ke konkrétnímu zpracování. Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Celní správa České republiky
IČO:                 71214011
se sídlem:        Budějovická 7, 140 00 Praha 4
telefon:            +420 261 331 111

email:               podatelna@cs.mfcr.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

plk. Mgr. Lukáš Hlušička
adresa: Budějovická 7, 140 00 Praha 4
telefon: + 420 261 332 014
e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz
ID datové schránky: 7puaa4c

 

Subjekt údajů má následující práva, která může vůči správci osobních údajů uplatnit:

 • Právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.

Formulář pro podání žádosti

Žádat o uplatnění svých práv můžete na základě vyplnění a doručení tohoto FORMULÁŘE. Vyplněný formulář lze Celní správě ČR doručit následujícími způsoby:

a) datovou schránkou; ID datové schránky: 7puaa4c,
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem; adresa: podatelna@cs.mfcr.cz,
c) dopisem s podpisem na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů; adresa: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 00 Praha 4,
d) osobním doručením na Generální ředitelství cel nebo na některý z celních úřadů; zde bude ověřena Vaše totožnost.

Aby mohlo být Vaší žádosti vyhověno, je třeba vyplnit v tiskopisu formuláře veškeré povinné údaje. V případě, že tak neučiníte, nebude Celní správa ČR schopna Vás ve svých evidencích jednoznačně identifikovat a Vaší žádosti vyhovět. Případným vyplněním nepovinných údajů usnadníte Vaší identifikaci a zároveň urychlíte vyřízení Vaší žádosti.

Zpracování osobních údajů vyplněných v žádosti

Na základě Vámi vyplněné žádosti a jejího doručení Celní správě ČR budou osobní údaje, které jste v žádosti uvedl(a), zpracovávány za účelem evidování žádostí subjektů údajů, a to po dobu 5 let. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Lhůta pro zaslání odpovědi

Celní správa ČR má povinnost odpovědět na doručenou žádost podle GDPR ve lhůtě jednoho měsíce. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. V takovém případě budete o prodloužení lhůty, stejně jako o důvodech tohoto prodloužení informováni, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti.

V případě doručení žádosti, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro trestněprávní účely, má Celní správa ČR povinnost odpovědět do 60 dnů.

Zpoplatnění a zamítnutí žádosti

Pokud bude Celní správou ČR Vaše žádost vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Vám být uložen přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením takové žádosti, popřípadě nebude takovéto žádosti vyhověno a bude zamítnuta.

 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO:                 708 37 627

se sídlem:        pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www:                https://www.uoou.cz

 

Informační povinnost:

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 nařízení GDPR a § 27 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytuje Generální ředitelství cel informace o jednotlivých účelech zpracování osobních údajů v rámci své působnosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění jednotlivých účelů zpracování. Podle účelu zpracování jsou ke zpracovávaným osobním údajům stanoveny skartační lhůty, případně jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou zpracovávané osobní údaje nadále k naplnění jednotlivých účelů potřebné.

Skartační lhůty jsou zpravidla stanoveny právními předpisy, které konkrétní zpracování osobních údajů upravují, případně jsou stanoveny Celní správou ČR s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů.

Informační povinnost.pdf

Stránka byla publikována dne: 02.01.2024 13:07
Skočit na začátek stránky