CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Informace o spuštění elektronického systému Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu

Informace o spuštění elektronického systému Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu

​Evropská komise spouští počínaje 1.6.2020 elektronický systém systému Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu.


Systém Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu bude nasazen v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 1, čl. 16, čl. 215 a čl. 250–262 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, dále jen „celní kodex Unie", a navazujícího ustanovení čl. 271 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, dále jen „implementovaný akt", s přihlédnutím k vybraným ustanovením prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, dále jen „pracovní program pro celní kodex Unie". Uvedený elektronický systém nahrazuje stávající dočasné řešení standardizované výměny informací při použití zvláštního režimu podle čl. 176 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje celní kodex Unie, dále jen „delegovaný akt". Dle ustanovení čl. 176 delegovaného aktu jsou do doby spuštění uvedeného sytému do provozu relevantní způsoby předávání informací, které jsou popsány v čl. 23 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje celní kodex Unie, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, dále jen „delegovaný akt pro přechodné období". Dle pracovního programu a jeho přílohy II, kterou je stanoven seznam projektů, týkajících se vývoje elektronických systému a data jejich uvedení do provozu, by měl být uvedený systém Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu zcela funkční již od data které je stanoveno pro jeho spuštění, tedy od 1.6.2020. Pracovní program, vedle dalšího předpokládá plnou operabilitu systému od samého počátku jeho nasazení, tedy od 1.6.2020, přičemž zároveň nestanoví žádné přechodné období pro nasazení systému a jeho souběh s postupy uvedenými v čl. 23 delegovaného aktu pro přechodné období. Nicméně pro případy, kdy nebude systém pro Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu zcela funkční po 1.6.2020, bude využíváno ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. b) celního kodexu Unie a povinné používání systému bude případně dočasně pozastaveno do doby plné funkčnosti a operability celého systému. V takovém případě bude používán stávající postup standardizované výměny informací podle čl. 23 delegovaného aktu pro přechodné období.


Systém Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu byl vyvinut plně ze strany Komise s podporou expertů z vybraných členských států a v současnosti jsou prováděny konformační a funkční testy před jeho nasazením do provozu. Samotný systém se skládá ze dvou funkčních částí. Jedné, která zajišťuje přístup pro držitele zvláštního režimu (hospodářské subjekty a jejich zástupce) za účelem podání žádosti o vystavení informačního listu, a druhé pro přístup jednotlivých pracovníků odpovědných orgánů (celních a finančních orgánů) členských států, za účelem zpracování jednotlivých žádostí, správu, předávání a přijímání vydaných informačních listů.


Deklarantská veřejnost (držitelé povolení zvláštního režimu u kterého je vyžadována resp. povolením nastavena standardizovaná výměna informací) budou k systému přistupovat a své žádosti podávat přes komponentu nazývanou EUCTP/INF STP (dříve též známý jako GTP – Generic Trader portal), což je nástroj/prostředí pro obchodní veřejnost a držitele povolení zvláštních režimů aktivní a pasivní zušlechťovací styk, ostatních zvláštních režimů se INF netýká.  V INF STP si obchodník/držitel vytvoří a odešle žádost o vystavení INF listu ke konkrétnímu povolení zvláštního režimu a prostřednictvím INF STP jej též zašle konkrétnímu dotčenému celnímu úřadu. INF STP mu dále rovněž zobrazí přehled podaných žádostí a jejich stav.


Provozní prostředí EUCTP/INF STP by mělo být od 1.6.2020 k dispozici na této url adrese:

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Za účelem přístupu k této části systému musí být žadatel ověřen a autentizován. Pro přihlášení musí tedy CZ žadatel disponovat komunikačním povolením, ve kterém mu bude přidělena požadovaná role pro INF. V současnosti je z nová verze aplikace ASEO, která zavádí požadované role pro INF, přičemž po jejím nasazení na provoz (před 1.6.2020), bude všem stávajícím držitelům komunikačních povolení uvedená role (INFSTP_Executive) přidělena automaticky. Všichni stávající držitelé komunikačního povolení budou tedy od 1.6.2020 oprávněni k přístupu na EUCTP/INF STP.

Příručka pro používání systému:

UCC INF STP příručka CS.pdf

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů k systému Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu se prosím obracejte na tyto kontaktní osoby:

Mgr. Richard Vesecký - vesecky@cs.mfcr.cz

Mgr. Ing. karel Svoboda - k.svoboda@cs.mfcr.cz

Stránka byla publikována dne: 22.05.2020

Skočit na začátek stránky