CZ EN Translate
Menu

Single Window

Cíl: Vytvoření jednotné platformy pro výměnu dat o vydaných povoleních a realizovaných dovozech/vývozech mezi státními orgány a vytvoření jednotného komunikačního místa pro deklarantskou veřejnost a státní orgány v oblasti dovozu a vývozu zboží

Obecně k SW:

Single Window  (dále jen „SW“) je definováno jako zařízení (možnost), která dovoluje stranám zapojeným do obchodu a přepravy podávat informace a dokumenty na jednom vstupním místě za účelem splnění všech dovozních, vývozních a tranzitních požadavků plynoucích z příslušných právních předpisů. Pokud jsou informace elektronického charakteru, potom by jednotlivé datové elementy měly být podávány (zasílány) pouze jednou.

SW vede ke zrychlení a zjednodušení informačních toků mezi obchodníky a státními institucemi a přináší významná pozitiva všem stranám zapojeným v zahraničním obchodě. SW je jednotně (centrálně) řízeno jednou institucí, umožňující příslušným úřadům obdržet nebo mít přístup k informacím relevantním pro jejich potřebu (účely). Kromě toho, používání SW by mělo vést ke koordinaci kontrol prováděných jednotlivými úřady (orgány).

Vytvoření SW je jedním z úkolů stanoveným členským státům rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod, konkrétně v čl. 7 písm. e) je stanoveno, že členské státy zajistí zejména podporu a provádění elektronických celních služeb a služeb jednotného portálu (single window) na vnitrostátní úrovni. Vznik SW podporuje dlouhodobě OSN a WCO.Přínosy projektu SW

Přínosy pro státní správu

Automatizovaný sběr a ověřování dokladů je krokem ke zvýšení rychlosti a efektivity provádění celních procedur a snížení administrativní zátěže jak deklarantské veřejnosti, tak i pracovníků na straně celní správy a spolupracujících státní orgánů, případně institucí EU. Automatizovaným ověřováním doprovodných dokladů dochází ke zvýšení efektivity celních procedur a umožnění využití dat pro další činnosti v rámci celní správy, například pro analýzu rizik celních deklarací. Současně se realizací tohoto projektu zvýší transparentnost a výkonnost celních procedur.

Přínosy pro deklarantskou veřejnost

Přínosy SW pro deklarantskou veřejnost jsou velmi výrazné a spočívají především v úspoře nákladů na administraci celního řízení. V důsledku zrušení podávání listinných forem doprovodných dokladů celních deklarací, a tedy i snížení časové náročnosti celního řízení, ušetří deklarant za tisk a nákup tiskopisů, a také určitý čas zaměstnanců na této agendě, včetně snížení celé řady dalších logistických nákladů. Dalším přínosem pro veřejnost je zrychlení a zkvalitnění oběhu potřebných dokumentů, zejména při ověřování platnosti dokumentů a úplnosti v nich obsažených dat. To znamená zvýšení ochrany společného trhu, obchodujících subjektů a spotřebitelů před riziky a nekalými praktikami (např. padělání listin).

Single Window v současné době pokrývají tři projekty. První je na EU úrovni a řeší ho DG TAXUD v rámci problematiky e-Customs – EU SW CVED. Prvním krokem je propojení celních informačních (deklaračních) systémů jednotlivých celních správ v EU se systémem TRACES, který spravuje DG SANCO, a ve kterém jsou uloženy všechny vydané Společné Vstupní Veterinární Doklady neboli zkráceně anglicky CVED. V praxi to bude znamenat, že si celní systém CS ČR automaticky při podání příslušného celního prohlášení ověří platnost vydaného CVED jakýmkoliv veterinárním orgánem v EU. Druhý projekt neboli další aktivity jsou na národní úrovni, kde se GŘC snaží obdobným způsobem propojit celní systémy s databází vydaných povolení (permitů) CITES spravovanou Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP). Kroky jsou obdobné jako u CVED, tzn. letos informace z MŽP na GŘC, v dalších letech z GŘC na MŽP.  Třetí projekt (SASP Client) se týká předávání dat z celních prohlášení, která jsou podávána v rámci mezinárodního jednotného povolení pro zjednodušený postup (SASP) v jiném členském státě EU než v ČR, přičemž zboží se v době propuštění zboží do volného oběhu či vývozu fyzicky nachází na území ČR.  Dotčená data poskytnutá zahraničním držitelem povolení SASP prostřednictvím internetové aplikace SASP Client budou následně Celní správou ČR automaticky předána ČSÚ a Finanční správě ČR.

Byla zahájena první fáze projektu, která zahrnuje přijímání a ověřování veterinárních dokladů (SVVD) při dovozu ze serveru TRACES (DG SANCO), přijímání a ověřování dovozních/vývozních povolení na exempláře CITES při dovozu/vývozu ze serveru ministerstva životního prostředí, a zasílání hlášení o používání jednotného povolení pro ekonomické režimy (SASP) od jednotlivých podnikatelských subjektů.

Postupně GŘC vyzve další resorty a instituce, aby se také zapojily.


​​​

  
  
  
Doklady CITES a SVVD.pdf
  
Informace o elektronickém ověřování správnosti čísel dokladů CITES, SVD a SVVD (od 5. 1. 2015)
Manual SASP Client CZ.pdf
  
Uživatelská příručka k webové aplikaci SASP klient (CZ)
Manual SASP Client EN.pdf
  
User guideline for SASP client (EN)
SW verze 1_2.pdf
  
Nová verze Single Window - nasazení 7.12.2016
ČBÚ_INT.pdf
  
Uvádění  údajů do celního prohlášení pro povolení vydávané ČBÚ
Skočit na začátek stránky