CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Další kompetence
   • Kontrolní činnost v systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění

Kontrolní činnost v systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění

​Celní správa České republiky provádí kontrolní činnost v systému elektronického mýtného („mýto") a systému časového zpoplatnění („dálniční kupón") na zpoplatněných pozemních komunikacích, které jsou označeny dopravní značkou označující zpoplatnění a jsou uvedeny v prováděcích právních předpisech k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů.

 

 Dálničním kupónem musí být vybaveno silniční motorové vozidlo, nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Kupón s vyznačenou registrační značkou vozidla se nalepuje na vnitřní straně předního okna, na pravém dolním okraji tak, aby byl co nejméně omezen výhled řidiče a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

 

Úhradě mýtného podléhá silniční motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly, s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Po zaevidování do systému elektronického mýtného je vozidlo vybaveno elektronickým palubním zařízením, které je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo.

 

Pro určení hmotnostní kategorie vozidla a zařazení do příslušného systému zpoplatnění, je rozhodující největší povolená hmotnost uvedená v jeho technickém průkazu. Při připojení přívěsu k vozidlu se jejich celková hmotnost nesčítá.  

Dle zákona o pozemních komunikací je celník ve stejnokroji oprávněn:

 • zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a podrobit vozidlo kontrole úhrady časového zpoplatnění,
 • zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů prokazujících úhradu mýtného.

Celní úřad projednává přestupky při porušení právních předpisů v oblasti časového a výkonového zpoplatnění. V případě přestupku řidiče vozidla, je celník oprávněn uložit pokutu příkazem na místě až do výše 5 000 Kč.  

 

Příkazem na místě lze rozhodnout, jestliže obviněný z přestupku souhlasí se:

 • zjištěným stavem věci,
 • s právní kvalifikací skutku,
 • s uložením pokuty a její výši,
 • s vydáním příkazového bloku.

V případě, že přestupek nelze projednat příkazem na místě, je věc postoupena ke správnímu řízení místně příslušnému celnímu úřadu, který může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Spáchaný přestupek provozovatele vozidla v systému elektronického mýtného je projednán pouze ve správním řízení, ve kterém horní hranice sazby pokuty je zákonem stanovena do 100 000 Kč.

V případě důvodného podezření, že se osoba řidiče nebo provozovatele vozidla bude vyhýbat řízení o přestupku, je celník oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč. U časového zpoplatnění lze kauci vybrat při přestupku řidiče vozidla, v případě zpoplatnění mýtným může být kauce celníkem vybrána jak u přestupku řidiče, tak i přestupku provozovatele vozidla. Vybraná kauce se po uložení správního trestu za přestupek následně započte na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. 

Nesloží-li řidič motorového vozidla stanovenou kauci, je celník oprávněn zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo zakáže řidiči pokračovat v jízdě a zadrží doklady k vozidlu a k nákladu. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele vozidla za motorové vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

Jakmile bude kauce složena, celní úřad zajisti uvolnění vozidla nebo vrácení dokladů k vozidlu a k nákladu.  

Užitečné odkazy:

Statistika kontrol

 http://www.mytocz.eu/

 https://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/