CZ EN Translate
Menu

Electronic Customs

​​​

 

Projekt: „Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví v EU“

Reg.č. projektu : CZ.1.06/1.1.00/07.06389

Projekt GŘC pod názvem „Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví v EU“ schválilo v roce 2010 Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 (dále jen „IOP“) pro oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu je 119, 515.000,- Kč, což činí 85% celkových způsobilých výdajů v souladu s registrací akce v systému EDS/SMVS č. 112V211002001.

Doba realizace projektu :  1.4.​2010 – 30.11.2014

Cílem projektu je modernizace a elektronizace systému celního řízení prostřednictvím vyvinutí a nasazení do provozu 12 IT systémů (COPIS, ICS/AIS, SEAP, Single Window, Centrální registr subjektů, Číselníkový řetězec, Seznam celních útvarů, Modul exekucí a dražeb, Evidence globálních záruk, Elektronické vyhodnocování zboží a další) a nákup hardware (dodávky serverů a diskových polí pro IC).
Realizace projektu přinese benefity cílovým skupinám jako jsou celní deklaranti, podnikatelé, investoři, Celní správa ČR, Ministerstvo financí, vláda ČR. Díky vývoji těchto systémů dojde k vyšší efektivitě procesu celního řízení a snížení administrativního zatížení deklarantů, neboť všechna celní prohlášení budou moci podávat v elektronické podobě. Zjednodušení celního a daňového řízení povede ke zvýšení efektivity výkonu státní správy a zvýšení atraktivity ČR pro investory. Projekt je nezbytnou součástí celounijního projektu eCustoms, jeho realizace přispěje k efektivnímu a jednotnému celnictví v rámci celého Společenství.
Aktualizace k datu 30.08.2014:
Projekt byl prodloužen do dne 30.11.2014 z důvodu posunu realizace některých výběrových řízení. Ke konci 6. etapy (k datu 30.8.2014) se podařilo uzavřít všechny smlouvy (celkem 22) a bylo realizováno a ukončeno 20 z 22 veřejných zakázek.
Aktualizace k datu 30.11.2014:
Projekt byl úspěšně ukončen. Celkem bylo zrealizováno 22 výběrových řízení. Bylo vyvinuto a uvedeno do provozu 12 IT systémů a pořízen potřebný HW (servery, disková pole, zálohovací knihovna). Z původního finančního rámce 140 606 tis. Kč bylo proinvestováno 129 651 tis. Kč. Rozdíl činí úspory v jednotlivých dílčích projektech.

Cílem projektu bylo dosažení celkového zefektivnění a zjednodušení celních řízení a komunikace s ostatními členskými státy EU a odbourání s tím spojené administrativní zátěže. Postup při celním řízení v rámci ČR byl sjednocen a došlo ke sladění předávaných dat mezi členskými státy EU.​

Skočit na začátek stránky