CZ EN Translate
Menu

Aplikace

 Informační systémy - aplikace provozované Celní správou ČR pro veřejnost

​​

eCeP

Aplikace pro podání celního prohlášení u poštovních zásilek do 150 EUR. Aplikace je umístěna na cPotálu Celní správy ČR. Vyžaduje přihlášení přes eIdentitu či Datovou schránku. Bližší informace na www.celnicka.cz


Webklient e-DOVOZ

Webová aplikace pro deklaranty umožňující elektronickou komunikaci deklarantů s CS ČR pro vstupní a dovozní operace.Umožňuje podání souhrnné deklarace, celního prohlášení, ESD návěští o příjezdu, ohlášení o příjezdu.

Nutná registrace do portálu celní správy a povolení elektronické komunikace k provozování této aplikace. Vlastnictví kvalifikovaného podpisového certifikátu.

Aplikace je určena osobám (deklarantům) používající systém elektronické komunikace s Celní správou ČR.


Úřední desky útvarů​ CS

Aplikace slouží k zveřejnění dokumentů vystavených na úřední desce jednotlivých útvarů celní správy ČR v elektronické podobě

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní spr​ávy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

Přidělení ad hoc EORI čísla on line  - pouze pro nepodnikající fyzické osoby

Pro možné urychlení Vašeho projednávání na celním úřadu, jsme pro Vás připravili aplikaci, kde si sami můžete vygenerovat dočasné (ad hoc) číslo EORI, které je nutné pro celní řízení.

Údaje zadávané do aplikace zadávejte pozorně, jelikož je již není možno po přidělení čísla opravit a musíte formulář vyplnit znova a získat tak nové číslo EORI, které bude již se správnými údaji.

Toto číslo Vám  jinak bude přiděleno při návštěvě celního úřadu, kde budete provádět celní řízení.

Přístup k aplikaci volný - nevyžaduje registaci/přihlášení

 

Seznam celních útvarů

Aplikace zobrazuje souhrnné základní informace o útvarech Celní správy ČR a útvarech celních správ v rámci celé evropské unie.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný

 

Kurzovní lístek

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný

 

 

Helpline - Celní řízení, SPD, Intrastat

Aplikace slouží k zasílání požadavků na odstranění potíží a předávání informací o aplikaci Intrastat, SPD a aplikacích pro celní řízení.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný

 

Číselníky

Aplikace slouží ke stahování aktuálně platných číselníkových datových souborů.

Možnost stahovat soubory ve formátech XML, dbf, zip

Aplikace je určená pro deklarantský software externích výrobců, a pro ostatní uživatele zabývající se touto problematikou.

Přístup k aplikaci volný

 

Instatonline

On-Line webová aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat.Výhody: možnost pořídit či importovat data z jakéhokoliv PC připojeného k internetu, automaticky aktualizované prostředí (číselníky, kurzovní lístky, aplikace), není nutné použití elektronického podpisu.
Nevýhody: rychlost odvíjející se od vlastností webové technologie, pomalejší odezva v posledních dnech zpracování, možno importovat pouze 500 vět měsíčně pro jednu zpravodajskou jednotku,

Nutná registrace do portálu celní správy

Aplikace je určena osobám (deklarantům) podávající výkazy intrastat.

 

 

Tisk rozhodnutí o propuštění zboží

Aplikace sloužící k tisku rozhodnutí o propuštění zboží (JSD), který obdržíte od celní správy ve formátu XML s elektronickým podpisem. Vytištěné rozhodnutí není daňovým dokladem a slouží pouze pro informativní účely.

Aplikace je určena osobám (deklarantům) používající deklarantský SW třetích stran.

Podmínky provozu: volně přístupná aplikace

 

Webklient NCTS/ECS

NCTS (New Computerised Transit System) je společný projekt EU pro režim tranzit. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU + ESVO).
 

ECS (Export Control System) je společný projekt EU pro režim vývoz. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU).

Nutná registrace do portálu celní správy a povolení elektronické komunikace k provozování této aplikace. Vlastnictví kvalifikovaného podpisového certifikátu s bezvýznamovým identifikátorem MPSV.

Žádost o povolení elektronické komunikace /cz/clo/e-customs/ecs/Documents/Žádosti/zadostopovolenielkomvyvoz95.doc

Aplikace je určena osobám (deklarantům) používající systém elektronické komunikace s Celní správou ČR

SASP klient

Aplikace SASP umožňuje zahraničním držitelům jednotného povolení pro zjednodušený postup zasílat zabezpečeným způsobem Celní správě ČR pro statistické a daňové účely data z celních prohlášení podaných u celního úřadu v jiném členském státě EU na zboží, které se v momentě podání těchto celních prohlášení fyzicky nacházelo na celním území České republiky.

Nutná registrace do portálu celní správy  ​​

​​​


Registrovaní plátci SPD a EKO daní

Aplikace vypisuje registrované plátce SPD a EKO daní podle zadaného IČ či DIČ​

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

  

Subjekty s povolením SPD a EKO daní

Aplikace zobrazuje přehled rozhodnutí povolení pro SPD a EKO daně

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

Kvóty

Kvóty jsou v EU určeny množstvím zboží (vyjádřené měrnou jednotkou nebo hodnotou) pro určité období, po které je propuštěno do volného oběhu za sníženou celní sazbu. EU používá pojmy smluvní a preferenční celní kvóty. Smluvní kvóty lze čerpat zbožím dováženým ze všech třetích zemí (tzv. erga omnes země) a preferenční kvóty lze čerpat pouze dováženým zbožím s prokázaným původem z jedné země nebo skupiny zemí, pro kterou je kvóta určená. Kvóty jsou společné pro všechny členské státy EU. V EU lze celní kvóty obecně rozdělit na dvě skupiny, a to: a) řízené Generálním ředitelstvím pro daně a celní unii (DG TAXUD), kde čerpání kvót je zajišťováno metodou „First-come-first-served“ (v ČR nazývanou „Kdo dřív přijde, je dřív na řadě“), b) řízené Generálním ředitelstvím pro zemědělství (DG AGRI), kde se jedná o kvóty na zemědělské komodity a jejich čerpání je podmíněno předložením licence.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

Stav MRN/LRN

Po zadání čísla MRN/LRN aplikace ověří stav při přepravě zboží (NCTS) či při celním řízení a zobrazí v jakém stavu se daná operace nachází.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

EMCS

Umožňuje připojení deklaranta k systému EMCS, vytvoření e_AD, jeho odeslání nebo potvrzení přijetí e_AD

Nutná registrace do portálu celní správy a povolení elektronické komunikace k provozování této aplikace

získat (a mít na svém počítači zprovozněný) elektronický podpis - kvalifikovaný osobní certifikát (od státem uznané certifikační autority)
vyplnit a odeslat svému správci daně (celnímu úřadu) žádost o povolení elektronické komunikace [vzor je vystavený pod názvem Zadost_EMCS_bez_EORI pod nabídkou Daně > SPD Systém EMCS (Doprava)]
seznámit se s uživatelskou příručkou a s videoprezentací "EMCS DEMO Video" - obojí je vystaveno pod nabídkou Daně > SPD Systém EMCS (Doprava), a podle nich spustit a nastavit aplikaci EMCS DM 
v případě technických problémů s aplikací EMCS DM kontaktovat technickou podporu SPD HelpDesk

 

 

TARIC CZ

Tato aplikace provádí výpočet celního dluhu (orientační) na základě zařazení zboží dle harmonizovaného systému TARIC, jeho množství, vydaných opatření, a země původu zboží.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

EENVS

 Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek. Aplikace sbírá požadavky na nezávazné zařazení zboží do celního sazebníku a vydávání nezávazných stanovisek.

Nutná registrace do portálu celní správy

 

 

Nedostupnosti systému e-Customs

Aplikace zobrazuje plánované a neplánované výpadky systémů Elektronického celního řízení (NCTS, e-Dovoz, e-Vývoz atd.)

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

 

Registrovaní distributoři pohonných hmot

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

Registrované osoby ke značení lihu

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

Registr osob nakládajících se ZMO

 Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný

Slovník celních termínů

Aplikace slouží k překladu nejdůležitějších celních termínů do angličtiny, němčiny, francouzštiny​ a naopak.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

WebKlient ORO

Aplikace ORO WebKlient slouží k zasílání oznámení osoby povinné značit líh podle § 38 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen "zákon o PZL") a oznámení distributora lihu podle § 43 zákona o PZL. Aplikace ORO WebKlient slouží zejména k těmto činnostem:
vytvářet a měnit oznámení v požadovaném formátu a struktuře,
importovat oznámení ve stanoveném formátu exportovaná z jiného SW pro následné zpracování,
elektronicky podepisovat a podávat řádná i opravná oznámení vytvořená v této aplikaci i oznámení importovaná,
přijímat a zobrazovat odpovědi (potvrzení/odmítnutí) na podaná oznámení,
spravovat přístupová oprávnění jednotlivých uživatelů.

 Přístup k aplikaci po registraci

 

​ ​

​​​
Skočit na začátek stránky