CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • O nás
      • Kontakty
        • Podávání informací z oblasti sazebního zařazení zboží do společného celního sazebníku ES

Podávání informací z oblasti sazebního zařazení zboží do společného celního sazebníku ES

​Prostřednictvím elektronického formuláře aplikace Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek  (dále jen „aplikace EENVS“) lze podávat žádosti o vydání nezávazných vyjádření k sazebnímu zařazení zboží (dále jen „NVSZ“) a stanovisek k sazebnímu zařazení zboží (dále jen „SS​Z“).

Jedná se o NVSZ a SSZ z oblasti sazebního zařazení konkrétního zboží, obecných dotazů z oblasti sazebního zařazení zboží, případně výkladu kombinované nomenklatury (příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987, o celní a statist​ické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění).

NVSZ jsou vydávána pro fyzické a právnické osoby na z​ákladě článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen „celní kodex Společenství“).

SSZ jsou vydávána pro orgány veřejné moci na základě čl​ánku 11 celního kodexu Společenství. Výjimku z tohoto pravidla tvoří podání orgánu veřejné moci, který využije svého oprávnění daného právním předpisem. Při vydání SSZ pro orgány veřejné moci se postupuje podle části čtvrté správního řádu.

Oprávněnými celními orgány pro vydávání NVSZ a SSZ js​ou referát Celní nomenklatury odboru 21 Generálního ředitelství cel, v případech celostátního nebo mezinárodního významu, a v ostatních případech oddělení 21 jednotlivých celních úřadů.

V podané žádosti k sazebnímu zařazení konkrétního zboží je možno současně požádat i o další informace vztahující se přímo k tomuto sazebnímu zařazení (např. kód TARIC, celní sazba, případné zákazy a omezení). Pokud je žadateli sazební zařazení konkrétn​​ího zboží do kódu společného celního sazebníku ES již známo, pak může zjistit další informace, které se k němu vztahují (např. kód TARIC, celní sazba, případné zákazy a omezení), přímo na telefonních číslech a emailové adrese pod následujícím odkazem:

Podávání informací o celních sazbách a integrovaném tarifu Společenství – TARIC​​

Aplikace EENVS poskytuje žadatelům o vydání NVSZ a SSZ přístup ke všem žádostem, které podali a také k příslušným výstupům z aplikace EENVS (např. NVSZ, resp. SSZ), jež byly na základě těchto žádostí vydány. Současně aplikace EENVS poskytuje informace o datu podání žádosti, číslu jednacím, pod nímž CS žádost vyřizuje, o útvaru, kterému byla přidělena k vyřízení a dále informace o stavu, v němž se příslušná žádost nachází. Kdykoliv ​je tak možno ověřit informace související s podanou žádostí.

Využívání aplikace EENVS umožňuje efektivní a rychlý způsob ​podávání žádostí a získání potřebných informací. Veškerá následující komunikace po podání žádosti, prostřednictvím elektronického formuláře, probíhá prostřednictvím emailu, pokud není při podání žádosti zvolen žadatelem způsob komunikace písemně formou poštovní zásilky. Dokumenty odesílané žadateli emailem jsou opatřeny elektronickým podpisem CS.

Aplikace EENVS je uživatelům přístupná na internetových stránkách CS, kde je nutno se před jejím prvním použitím zaregistrovat do portálu CS. Při registraci nový uživatel vyplní svoje jméno nebo firmu, emailovou adresu a zvolí si heslo. Po úspěšném od​​eslání těchto údajů je do emailové schránky uživatele zasláno potvrzení o registraci s jeho uživatelským jménem a heslem, kterými se bude přihlašovat do aplikace EENVS.

Do portálu CS je možno se zaregistrovat pod následujícím odkazem,​​ kterým se zároveň vstupuje i do aplikace EENVS: 

Vstup do aplikace EENVS

Upozornění

SSZ a NVSZ vydávaná prostřednictvím aplikace EENVS nejsou závaznou informací o sazebním zařazení zboží (dále jen „ZISZ“) ve smyslu článku 12 celního kodexu Společenství.​

V případě podání žádosti o vydání ZISZ je potřeba postupovat v souladu s ustanoveními celního kodexu Společenství. Podrobnější info​rmace o podání žádosti o vydání ZISZ, včetně formuláře a všeobecných informací k jeho vyplnění jsou uvedeny na internetových stránkách CS: www.celnisprava.cz

pod odkazem: Clo > Sazební zařazení zboží

Stránka byla publikována dne: 08.12.2020 13:46
Skočit na začátek stránky