CZ EN Translate
Menu

Elektronická podatelna

​Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(1) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4

(2) Úřední hodiny podatelny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 hod
pátek 8:00 – 14:00 hod

(3) Elektronická adresa podatelny: podatelna@cs.mfcr.cz
Uvedená adresa elektronické podatelny je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Generálnímu ředitelství cel, s výjimkou specifických datových zpráv zasílaných v rámci celního a daňového řízení a datových zpráv zasílaných datovými schránkami. Datové zprávy jsou elektronickou obdobou zásilky s doručenkou (datová zpráva - elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru).

(4) Datové schránky:
ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c
Používání datových schránek orgány Celní správy České republiky je provozováno v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně připojených příloh) uskutečněného pomocí datové zprávy datovou schránkou je v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, 20 MB.

(5) Datové formáty přijímaných datových zpráv a datových souborů:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, PDF/A, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, xml.

(6) Parametry přenosných technických nosičů dat, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD, USB flash disku a paměťových kartách. Přenosné technické nosiče dat musí být čitelné na operačním systému MS Windows.

(7) Velikost jednoho podání:
Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně připojených příloh) uskutečněného na elektronickou adresu podatelny nebo pomocí přenosného technického nosiče dat je 10 MB.

(8) Pravidla potvrzování doručení datových zpráv na elektronickou adresu podatelny:
Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena na elektronickou adresu podatelny, zasláním této zprávy:

Vzor potvrzení doručení datové zprávy

​Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně podatelna@cs.mfcr.cz - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL dne DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor elektronické podatelny: Číslo jednací
Název doručené datové zprávy: (charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci)
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
Budějovická 7
Praha 4

Tato datová zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu, případně elektronickou pečetí Celní správy ČR. Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu (adresa elektronické podatelny OCS), případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců podatelny úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát, je uveden na úřední desce příslušného úřadu.

(9) Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (škodlivý kód), není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou datovou zprávu, kterou nelze zpracovat.

(10) Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě prostřednictvím elektronické podatelny a náležitosti těchto úkonů:

a) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Žádost se posoudí a brání-li nedostatek údajů o žadateli podle § 14, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

b) Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 37) musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti. V případě, že podání není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů doplněno podle zákona.

c) Stížnosti, oznámení a podněty podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (§ 175) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů doplněny podle zákona.

d) Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

e) Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

(11) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu.
V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem podle jiného právního předpisu, a lze-li z dokumentu určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, je odesílatel úřadem
o zjištěné vadě vyrozuměn. Pokud odesílatel vadu dokumentu ve stanovené lhůtě neodstraní, je dokument považován za nedoručený a úřad dokument nezpracovává.

Podmínky provozu datových schránek Celní správy České republiky
Celní správa České republiky (dále jen "celní správa") je soustavou správních orgánů, které tvoří Generální ředitelství cel a 15 celních úřadů. Všechny orgány celní správy mají zřízeny datové schránky. Dále má celní správa jako celek zřízenu datovou schránku, která je zpravidla využívána k provádění úkonů podle některých zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Prostřednictvím těchto datových schránek lze se všemi uvedenými orgány celní správy, jako orgány veřejné moci, v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) elektronicky komunikovat.
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona nelze s orgány celní správy komunikovat prostřednictvím datových schránek v rámci podávání celních prohlášení na propuštění zboží do celního režimu, neboť to povaha daných dokumentů neumožňuje.
Dále nelze s orgány celní správy komunikovat, rovněž v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona, prostřednictvím datových schránek v celním a daňovém řízení v těchto případech:

DOVOZcelní řízení v režimu dovozu podporované současnou aplikací WDIS, eDOVOZ
VÝVOZcelní řízení v režimu vývozu podporované současnou aplikací eVÝVOZ
TRANZITcelní řízení v režimu tranzitních přeprav zboží podporované současnou aplikací NCTS
EMCSpodpora sledování přepravy vybraných výrobků podléhající spotřební dani podporovaná současnou aplikací SPD/EVV
DAPelektronické podání k spotřební dani podporované současnou aplikací eDAP, NWK
INTRASTATsběr a kontrola vstupních údajů v rámci intrakomunitárního obchodu podporovaná současnou aplikací IDES-CZ, InstatOnline, InstatImport

Celní správa žádá všechny plátce daně, podnikatelské subjekty a orgány veřejné moci, aby zpravidla používaly veškeré aplikace celní správy, schválená datová a funkční rozhraní či jiná rozhraní, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných povoleních pro elektronickou komunikaci s  orgány celní správy.

Seznam datových schránek orgánů celní správy:

Název orgánu celní správyID datové schránky
Generální ředitelství cel7puaa4c
Celní úřad pro hlavní město Prahuk8dny3x
Celní úřad pro Jihočeský krajjz5nz4j
Celní úřad pro Jihomoravský krajmhqnzh6
Celní úřad pro Karlovarský krajdpvnz2s
Celní úřad pro Královéhradecký kraj64anzhu
Celní úřad pro Liberecký krajvznny3t
Celní úřad pro Moravskoslezský krajng6nz2n
Celní úřad pro Olomoucký krajutenz4d
Celní úřad pro Pardubický kraj8rtnz5p
Celní úřad pro Plzeňský kraj7g2ny62
Celní úřad pro Středočeský krajxafnz2g
Celní úřad pro Ústecký krajgabny7s
Celní úřad pro Kraj Vysočinaedynz54
Celní úřad pro Zlínský krajhi4nz6h
Celní úřad Praha Ruzyněfvjnzin

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců podatelny Generálního ředitelství cel,  kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

​ ​ ​
Jméno/Název (CN)​Platnost od​Platnost do​Sériová čísla
Kloudová Antonie​31. 8. 2020​31. 8. 2021​11709898
Michalecová Lenka​17. 2. 202016. 2. 2021​11642054
Soukupová Bohumila​31. 8. 2020​31. 8. 2021​11709890
Rubínová Jana​31. 8. 2020​31. 8. 2021​11709896

Kvalifikované osobní certifikáty (§2 a 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, jsou vydány certifikační autoritou I.CA. Zveřejněny jsou na webových stránkách vystavitele: www.ica.cz – odkaz Seznam veřejných certifikátů.


Stránka byla publikována dne: 08.12.2020 12:32
Skočit na začátek stránky