CZ EN Translate
Menu

Biopaliva

 Z důvodu legislativní změny zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), došlo od 1. 7. 2022 ke zrušení ustanovení §  19 - § 19e zákona o ochraně ovzduší a tím i ke zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. V této souvislosti došlo ke zrušení povinnosti dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty podávat oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku a následně i pro podání ročního hlášení.

​S ohledem na zrušení vybraných ustanovení zákona o ochraně ovzduší dochází k přesunu povinnosti dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty uvádět v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta o​bjemových, ze zrušeného § 19 odst. 10 do § 20a odst. 6 zákona o ochraně ovzduší.

V platnosti zůstává povinnost zajistit minimální množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok dle § 19f zákona o ochraně ovzduší a povinnost zajistit minimální množství energie z obnovitelného zdroje za kalendářní rok dle § 19g zákona o ochraně ovzduší.

Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen dle § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší plnit stanovený cíl ve snížení emisí skleníkových plynů v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu za kalendářní rok pro dopravní účely a v elektřině pro dopravní účely o 6 %.

Podle § 20 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší je dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty povinen podávat každoročně do 30. června ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Zpráva se podává souhrnně za jednoho dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty. Zpráva o emisích skleníkových plynů musí být ověřena autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší. Autorizaci k výše uvedeným činnostem uděluje Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství.

Oznámení o splnění povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v průběhu kalendářního roku dle § 20e zákona o ochraně ovzduší, které dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty zasílají celnímu úřadu do 40 dnů po skončení příslušného období, se autorizovanou osobou neověřuje.

Zpráva o emisích se využívá i pro vyhodnocení splnění minimálního množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok podle § 19f odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a i pro vyhodnocení minimálního množství obnovitelného zdroje energie za kalendářní rok dle § 19g odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v §19f odst. 1, §19g odst.1 a § 20 odst.1 musí dle § 21 zákona o ochraně ovzduší splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. ​

  
  
  
  
  
Informace_22_33943.pdfInformace_22_33943Informace-Odstranění povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot z důvodu legislativní změny zákona o ochraně ovzduší101 KB 13.07.2022 14:01
22_19207_Informace.pdf22_19207_InformaceInformace-Úprava pokynů k vyplnění Oznámení/Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv z důvodu legislativní změny zákona o ochraně ovzduší99 KB 06.04.2022 8:54
Informace_21_32267.pdfInformace_21_32267Biopalivo FFA a jeho vykazování do Hlášení/Oznámení o splnění povinnosti zajištění minimálního množství biopaliv pro dopravní účely114 KB 16.06.2021 10:47
Informace_20_26992-7.docx.pdfInformace_20_26992-7.docxSpolečné skladování biopaliv „FAME“ a „FAME-UCOME“ dohromady v jedné nádrži a způsob vykazování evidenčním systémem FIFO149 KB 28.07.2020 7:29
Informace_19_64722.pdfInformace_19_64722Směsi motorové nafty s 30 % HVO a aktualizace číselníků v Pokynech k vyplnění hlášení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely279 KB 20.12.2019 10:30
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky