CZ EN Translate
Menu

Chraňme Evropu společně

​Spo​​​lečně k ochraně našich vojenských technologií a zboží dvojího užití

chranme-evropu2.jpgJedním z výsledků českého předsednictví Radě EU bylo spuštění projektu Chraňme Evropu společně (Shield Europe Partnership) dne 20. října 2022.

Projekt je osvětovou iniciativou Celní správy České republiky usilující o partnerství, spolupráci a pomoc obchodní veřejnosti a akademické obci při prevenci nezákonného šíření zboží, technologií a informací podléhajících kontrole vývozu.

Všechny podniky a akademické instituce, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou nebo prodejem citlivých technologií, jsou potenciálním cílem zneužití. Projekt Chraňme Evropu společně může zmíněným subjektům pomoci při jejich ochraně před zneužitím ze strany podvodníků. Toho bude dosaženo zavedením a dodržováním zásad kontroly vývozu a následné pomoci Celní správy ČR

Iniciativa je inspirována obdobným projektem Útvaru vyšetřování Ministerstva národní bezpečnosti USA (U.S. Homeland Security Investigations) s názvem Project Shield America a jeho součástí jsou návštěvy ve firmách, informační prezentace, letáky a přednášky. Pilotní část projektu byla slavnostně spuštěna v listopadu 2022 za účasti vedení Celní správy ČR v rámci předsednictví ČR Radě EU.


​Zákl​​​​adní pojmy

Strategické ​​komodity

Zbraně hromadného ničení, konvenční zbraně a související zboží používané při vývoji, výrobě a použití těchto zbraní a jejich nosičů. V rámci legislativy označované jako vojenský materiál dle zákona č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a zboží dvojího užití dle nařízení EU č. 821/2021 o kontrole vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití.

Kontrola strategického ob​​​chodu

Legislativní a procesní opatření Evropské unie a České republiky týkající se obchodu se strategickými komoditami. Dále pod tento pojem spadá činnost kontrolních a donucovacích orgánů jakož i opatření a standardy nestátních subjektů snižující riziko nezákonného šíření strategických komodit.

Kontrolní orgány ​a orgány vymáhající právo

Státní orgány v jejichž gesci je kontrola strategického obchodu a vymáhání předpisů o kontrole strategického obchodu. V podmínkách České republiky jsou především Celní správa ČR a Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu. Dále Ministerstvo zahraničí, Finanční analytický úřad, Policie ČR, zpravodajské služby či Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Obchodní veř​​ejnost

Soukromé subjekty, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou či prodejem strategických komodit, technologií a know-how. Kde je v tomto dokumentu uvedena obchodní veřejnost, míní se analogicky rovněž neziskové či výzkumné organizace a akademická obec.

Cíle pro​jektu

1.     Osvěta o problematicechranme-evropu3.jpg

Zvýšit informovanost obchodní veřejnosti o problematice šíření strategického zboží a sankcích EU.

2.     Poučení a důsledky

Poučit obchodní veřejnost o možných důsledcích při jejich zneužití, jejich roli v a o jejich povinnostech.

3.     Postupy v případě podezření

Připravit obchodní veřejnost na zásady chování v případě, že se na ni obrátí osoby s žádostí o zprostředkování nedovoleného obchodu.

4.     Zdroj informací

Získávat informace a informační zdroje od obchodní veřejnosti za účelem prevence a potírání nezákonné činnosti, tedy udržovat povědomí o trendech, nekalé konkurenci či problémech v daném odvětví.

5.     Povzbuzení a motivace

Zdůraznit obchodní veřejnosti společný zájem na prevenci a potírání nelegálního šíření citlivých technologií a porušování mezinárodních sankcí prostřednictvím spolupráce se státními orgány.

6.     Doporučení a vnitřní opatření

Motivovat obchodní veřejnost k aktivnímu zavádění standardů a opatření proti šíření strategických komodit do svých vnitřních procesů – znát svého zákazníka (Know Your Customer), mít náležitou péči (Due Diligence) a zajistit plnění povinností (Compliance).

7.     Partnerství

Navázat dlouhodobý vztah mezi obchodní veřejností a Celní správou ČR se společným cílem udržení kontroly nad obchody se strategickými komoditami.

Co celní spr​​​áva nabízí

  • Odborná pomoc v případě podezření pokusu o nezákonné získání výše zmíněných citlivých komodit strategického významu

Jak můžet​​e pomoci

Pouze díky partnerství, pomoci a nasazení obchodní veřejnosti a akademické obce můžeme úspěšně zabránit tomu, abychranme-evropu4.jpg nepřátelské země, naši protivníci, teroristické sítě a nadnárodní zločinecké organizace získávaly zboží, technologie a informace podléhající kontrole vývozu.

Evropské firmy a akademické instituce mohou různými způsoby pomoci zabránit tomu, aby se citlivé komodity, technologie a informace dostávaly do neoprávněných destinací a končily u rizikových konečných uživatelů. Celní správa nabízí konzultace v této oblasti s cílem zvýšit odolnost českých firem vůči pokusům o nelegální vývoz.

Hlaste všechny podezřelé poptávky vývozu zboží mimo EU Celní správě České republiky ShieldEurope@cs.mfcr.cz

Viz​​​e

  • Experti celní správy budou provádět osvětovou činnost, podporu v případě podezření na trestnou činnost a poskytovat informační materiály obchodní veřejnosti a akademickým institucím napříč regiony ČR.
  • Vzájemná výměna informací o změnách ve státní a evropské regulaci a vývoji v obchodním prostředí.
  • Postupné rozšiřování projektu na mezi další členské státy EU.

Činnost celní správy ​​v této oblasti​

chranme-evropu5.png 

Skočit na začátek stránky