CZ EN Translate
Menu

Stejnokroje a označení celní správy

​Vyhláška č. 286/2012 Sb.Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Částka 100/2012
Platnost od 05.09.2012​
Účinnost od 01.01.2021​

​​​​VYH​​LÁŠKA​​

ze dne 20. srpna 2012

o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4, § 20 odst. 3 a 6 a § 34 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:


 

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a) druhy a vzory služebních stejnokrojů celní správy,

b) vzory odznaků celní správy,

c) způsob vnějšího označení celní správy,

d) vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,

e) podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,

f) náležitosti a vzor služebního průkazu celníka (dále jen „služební průkaz“) a průkazu občanského zaměstnance v celní správě (dále jen „průkaz občanského zaměstnance“) a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance,

g) náležitosti a vzor služebního odznaku celníka (dále jen „služební odznak“) a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem,

h) druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj.

§ 2

Druhy a vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroj tvoří sestava součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení celníků. Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován barvou a střihem stejnokroje, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením.

(2) Druhy služebních stejnokrojů jsou

a) služební stejnokroj 12 v kombinaci tmavomodré a šedé barvy,

b) služebně pracovní stejnokroj 17 tmavomodré barvy.

(3) Vyobrazení vzorů služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 2. Vyobrazené součásti služební výstroje je možné používat také ve vzájemné kombinaci.

§ 3

Vzory odznaků celní správy

Odznaky celní správy jsou

a) identifikační znak celní správy, který je tvořen

1. raženým kovovým plastickým oválem stříbrné barvy s patinou (starostříbro), má uprostřed znak Merkura doplněný po stranách třemi lipovými listy; v horní části je nápis „ČESKÁ REPUBLIKA“ a v dolní části nápis „CELNÍ SPRÁVA“, pod nímž je pětimístné identifikační číslo; vyobrazení vzoru je uvedeno v příloze č. 3 obr. 1a,

2. žlutým pětimístným číslem na černém podkladě nebo černým pětimístným číslem na šedém podkladě; vyobrazení vzorů jsou uvedena v příloze č. 3 obr. 1b,

b) symbol celní správy, který má tvar otevřené podkovy, se světlemodrým obvodovým pásem, uvnitř kterého je tvar podkovy zvýrazněn dvěma tmavomodrými rovnoběžnými křivkami. Podkova je nahoře zakončena dvěma vlnovkovitými pásy, vymezenými světlemodrými okraji, z nichž horní pás je kratší než spodní pás. V horních rozích, vedle kratšího vlnovkovitého pásu, jsou umístěny tři zlaté lipové listy. Uvnitř podkovy je v tmavomodrém poli umístěn zlatý znak Merkura. Ve vrcholu podkovy, uvnitř vlnovkovitých pásů, je velkými černými písmeny uveden nápis „ČESKÁ REPUBLIKA“ a ve spodní části podkovy v obvodovém světlemodrém pásu je velkými bílými písmeny uveden nápis „CLO - DOUANE“. Vyobrazení vzoru symbolu celní správy je uvedeno v příloze č. 3 obr. 2.

§ 4

Způsob vnějšího označení celní správy

(1) Celník, který nosí služební stejnokroj 12, je na rukávě stejnokroje označen rukávovým znakem celní správy (dále jen „rukávový znak“), který tvoří velký státní znak České republiky se slovy „CELNÍ SPRÁVA“ v bílém a červeném orámování na podkladě tmavomodré barvy. Vyobrazení rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 4 obr. 1.

(2) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 17, je vedle označení rukávovým znakem dále označen nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, který tvoří

a) žlutá písmena na tmavém podkladě,

b) černá písmena na bílém podkladě,

c) černá písmena na šedém podkladě,

d) šedá písmena na bílém podkladě, nebo

e) bílá písmena na zeleném podkladě.

(3) Vyobrazení nápisů „CELNÍ SPRÁVA“ je uvedeno v příloze č. 4 obr. 2 až 6.

(4) Celník, který nosí služební stejnokroj 12, je na rukávě stejnokroje označen pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních rukávovým znakem, který je tvořen nápisem „CZECH REPUBLIC“ a vyobrazením státní vlajky České republiky. Vyobrazení označení je uvedeno v příloze č. 4 obr. 7.

(5) Celník nebo občanský zaměstnanec celní správy může být na rukávě označen též rukávovou páskou, která je bílé barvy s černým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, zelené barvy s bílým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ nebo modré barvy s bílým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“. Vyobrazení rukávové pásky je uvedeno v příloze č. 4 obr. 8 až 10. Nápis „CELNÍ SPRÁVA“ na rukávové pásce může být také v provedení ve dvou řádcích.

(6) Nápis „CELNÍ SPRÁVA“ může být doplněn mezinárodními termíny „CUSTOMS - ZOLL - DOUANE“.

§ 5

Drobné stejnokrojové doplňky

(1) Drobné stejnokrojové doplňky tvoří zvýrazňující reflexní prvky, podbradníky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici, stejnokrojové knoflíky, ozdobné šnůry pro slavnostní účely a tkané opasky s přezkou pro slavnostní účely.

(2) Další drobné stejnokrojové doplňky mohou být tvořeny znakem příslušnosti k útvaru.

§ 6

Umístění vnějšího označení a odznaků celní správy na služebním stejnokroji

(1) Při nošení služebního stejnokroje 12 je rukávový znak na levém rukávu a identifikační znak celní správy na levé straně prsou celníka.

(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 17 jsou rukávový znak a identifikační znak celní správy umístěny způsobem uvedeným v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech služebně pracovního stejnokroje 17 celníka je nápis „CELNÍ SPRÁVA“ v barevném provedení podle § 4 odst. 2.

(3) Rukávový znak pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních a rukávová páska jsou umístěny na levém rukávu.

§ 7

Další součásti služební výstroje

Ke služebním stejnokrojům se mohou používat další součásti služební výstroje, dále reflexní, ochranné nebo jiné prostředky se žlutým, světlemodrým nebo bílým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“; reflexními prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ na zeleném podkladě.

§ 8

Hodnostní označení

(1) Součástí služebního stejnokroje je hodnostní označení.

(2) Hodnostní označení je zhotoveno výšivkou provedenou zlatou nebo stříbrnou vyšívací nití. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení generálporučík je ve zlatavém provedení.

(3) U součástek služebního stejnokroje se hodnostní označení upevňuje na navlékací podložku pro hodnostní označení tmavomodré barvy, která se navléká na všitý nárameník, nebo se hodnostní označení upevňuje na podložku pro hodnostní označení umístěnou na pravé straně prsou.

§ 9

Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy

(1) Služební vozidlo celní správy zvláštního barevného provedení a označení je bílé barvy s vodorovnými a svislými modrými pruhy na bočních stranách a přední a zadní části vozidla. Na bočních stranách a zadní části vozidla je černý nápis „CELNÍ SPRÁVA“ na bílém podkladu. Na bočních stranách a přední části vozidla je symbol celní správy.

(2) Služební vozidlo celní správy, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební vozidlo celní správy, je označeno

a) černým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ na bílém podkladu na bočních stranách a zadní části vozidla a na přední části vozidla symbolem celní správy,

b) černým samolepicím nebo magnetickým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ na bílém podkladu na bočních stranách, přední a zadní části vozidla, nebo

c) za čelním sklem vozidla identifikační kartou služebního vozidla, která je tvořena symbolem celní správy, nápisem „SLUŽEBNÍ VOZIDLO CELNÍ SPRÁVA“ tvořeným z modrých písmen a obdélníku pro uvedení registrační značky. Identifikační karta služebního vozidla má podklad modré barvy s podtiskem opakujících se slov „CLO - DOUANE“ a v horní části a spodní části pod obdélníkem pro uvedení registrační značky pásem lipových listů. Vyobrazení vzoru identifikační karty služebního vozidla je uvedeno v příloze č. 5.

(3) Na služebním vozidle může být dále umístěn název internetových stránek celní správy. Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy může mít reflexní podobu.

(4) Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel celní správy podle odstavců 1 a 2 písm. a) je uvedeno v příloze č. 6.

Podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

§ 10

(1) Generální ředitel Generálního ředitelství cel (dále jen „generální ředitel“) může udělit souhlas s nošením služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalému celníkovi na základě jeho písemné žádosti, jestliže bývalý celník byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil

a) propuštěním z důvodu

1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby,

2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti, nebo

3. vlastní žádosti, nebo

b) dovršením stanoveného věku.

(2) Generální ředitel neudělí souhlas podle odstavce 1, jestliže by nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalým celníkem poškozovalo dobré jméno celní správy.

§ 11

(1) Bývalý celník, kterému bylo povoleno nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením, je oprávněn nosit druh služebního stejnokroje podle služebního místa, na kterém byl naposled ustanoven. Generální ředitel může povolit nošení jiného druhu služebního stejnokroje, jestliže ho bývalý celník v průběhu služebního poměru nosil.

(2) Bývalý celník uvedený v odstavci 1 může nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením při

a) slavnostních a společenských příležitostech,

b) pietních aktech, nebo

c) významných slavnostních událostech svého osobního života.

(3) Nemá-li bývalý celník příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví ze služebního poměru, poskytne mu je celní správa za úhradu; to platí i pro obměňování služebního stejnokroje s odlišujícím označením a jeho doplňků.

§ 12

(1) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým celníkem se nosí odlišující označení bývalého celníka, které je umístěno na levém rukávu místo rukávového znaku.

(2) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nenosí identifikační číslo ani snímatelný nápis „CELNÍ SPRÁVA“ podle § 4 odst. 2.

(3) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nosí nejvyšší hodnostní označení, kterého bývalý celník během služebního poměru dosáhl.

(4) Odlišující označení bývalého celníka tvoří bílý znak Merkura na šedomodrém podkladu. Vyobrazení vzoru odlišujícího označení bývalého celníka je uvedeno v příloze č. 7.

Náležitosti a vzor služebního průkazu a průkazu občanského zaměstnance a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance

§ 13

Náležitosti a vzor služebního průkazu, kterým celník prokazuje příslušnost k celní správě v případě, kdy při výkonu služby nenosí služební stejnokroj, jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 14

Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance jsou uvedeny v příloze č. 9.

§ 15

(1) Celník nebo občanský zaměstnanec při prokazování příslušnosti k celní správě předkládá k nahlédnutí lícovou stranu průkazu, aniž ho vydá z ruky; při tom musí být viditelné osobní číslo, fotografie a příjmení a jméno celníka nebo občanského zaměstnance.

(2) Celník nebo občanský zaměstnanec může též prokazovat svoji příslušnost k celní správě tím, že si umístí průkaz na levou stranu hrudi nebo si jej zavěsí na krk tak, aby byla viditelná lícová strana průkazu.

§ 15a

Náležitosti a vzor služebního odznaku a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem

(1) Služební odznak je kovový s tmavě modrým okružím; na služebním odznaku je v horní části vyobrazen velký státní znak České republiky, v dolní části znak Merkura, ze stran obepnutý lipovými ratolestmi. V horní části okruží je nápis „CELNÍ SPRÁVA“ a v dolní části mezinárodní označení celní správy; v dolní části služebního odznaku je v obdélníkovém poli překrývajícím spodní část symbolu Merkura pětimístné identifikační číslo služebního odznaku. Vzor služebního odznaku je vyobrazen v příloze č. 11.

(2) Celník při prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem předkládá k nahlédnutí lícovou stranu služebního odznaku s číslem, aniž služební odznak vydá z ruky. Celník při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k celní správě umístěním služebního odznaku na levou stranu hrudi nebo zavěšením na krk tak, že je viditelná lícová strana služebního odznaku s číslem.

§ 16

Druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj

(1) Technickým prostředkem k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj je pás s označením „CELNÍ SPRÁVA ČR“ (dále jen „pás“), který tvoří střídavě

a) modrá pole s bílým nápisem „CELNÍ SPRÁVA ČR“ a

b) bílá pole s černým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“.

(2) Vyobrazení pásu je uvedeno v příloze č. 10.

(3) Pás se k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu použije tak, aby byl viditelně umístěn ve výšce přibližně jednoho metru nad volně přístupnou hranicí tohoto místa.


 

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


 

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 359/2017 Sb. Čl. II

1. Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2027.

2. Identifikační znak celní správy podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat i po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 194/2018 Sb. Čl. II

Služební průkaz nebo průkaz občanského zaměstnance vydaný podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2019.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 502/2020 Sb. Čl. II

Hodnostní označení podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2024.


 

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.​​


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vzory stejnokrojů

1. Služební stejnokroj 12

 

 

 

2. Služebně pracovní stejnokroj 17

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vyobrazení vzorů identifikačního znaku celní správy a vzoru symbolu celní správy

 

Identifikační znak celní správy Obr. 1a

 

Identifikační znak celní správy Obr. 1b

 

Symbol celní správy Obr. 2

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vyobrazení vnějšího označení celní správy a drobných stejnokrojových doplňků

 

Rukávový znak
Obr. 1

 

 

 

Nápis „CELNÍ SPRÁVA“ 
Obr. 2 až 6

 

Označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních
Obr. 7

 

Rukávová páska 
Obr. 8 až 10

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vyobrazení vzoru identifikační karty služebního vozidla celní správy

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel celní správy

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vzor odlišující označení bývalého celníka

 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Náležitosti a vzor služebního průkazu

1. Náležitosti

a) Služební průkaz je oboustranná plastová karta o rozměrech 86 x 54 mm.

b) Na lícové straně služebního průkazu je v modrém podkladu ve dvou řádcích pod sebou uveden bílou barvou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod ním jsou v řádcích uvedeny modrou barvou texty „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ“, „OSOBNÍ ČÍSLO:“, „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, „DATUM VYSTAVENÍ:“ a „Generální ředitelství cel“ s vyhrazeným místem pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části je černobílé vyobrazení celníka. Pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod tímto nápisem je modrou barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo služebního průkazu. V pravé části je velký státní znak a nad ním bílou barvou text „CUSTOMS DOUANE“.

c) Na rubové straně služebního průkazu je uveden modrou barvou text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.“. Vlevo je umístěn kontaktní čip a pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Vpravo je umístěn QR kód modré barvy.

2. Vzor lícové strany služebního průkazu

 

3. Vzor rubové strany služebního průkazu

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance

1. Náležitosti

a) Průkaz občanského zaměstnance je oboustranná plastová karta o rozměrech 86 x 54 mm.

b) Na lícové straně průkazu občanského zaměstnance je v zeleném podkladu ve dvou řádcích pod sebou uveden bílou barvou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod ním jsou v řádcích uvedeny modrou barvou texty „PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE“, „OSOBNÍ ČÍSLO:“, „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, „DATUM VYSTAVENÍ:“ a „Generální ředitelství cel“ s vyhrazeným místem pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části je černobílé vyobrazení občanského zaměstnance. Pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod tímto nápisem je modrou barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo průkazu občanského zaměstnance. V pravé části je velký státní znak a nad ním bílou barvou text „CUSTOMS DOUANE“.

c) Na rubové straně průkazu občanského zaměstnance je uveden modrou barvou text: „Nálezce tohoto průkazu zaměstnance se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.“. Vlevo je umístěn kontaktní čip a pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Vpravo je umístěn QR kód modré barvy.

2. Vzor lícové strany průkazu občanského zaměstnance

 

3. Vzor rubové strany průkazu občanského zaměstnance

 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vyobrazení pásu s označením „CELNÍ SPRÁVA ČR“

 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vzor služebního odznaku celní správy

 


Stránka byla publikována dne: 23.02.2022 8:54
Skočit na začátek stránky