Od 1. března 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 316/2013 Sb., která mění vzhled služebního stejnokroje příslušníků Celní správy ČR.

Hlavní změnami jsou:

  • umístění hodnostního označení, které bude stejně jako u ostatních uniformovaných sborů na obou náramenících (dosud bylo pouze na levé horní straně rukávu)
  • jiný vzhled a střih saka doplnění modrého lampasu na kalhotách
  • tvar a umístění odznaku na čepicích
  • Tradiční barevná šedomodrá kombinace služebního stejnokroje i vzhled a barva pracovních oděvů zůstanou zachovány.

 

286/2012 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva financí ze dne 20. srpna 2012 o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

 

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4, § 20 odst. 3 a 6 a § 34 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví
a) druhy a vzory služebních stejnokrojů celní správy,
b) vzory odznaků celní správy,
c) způsob vnějšího označení celní správy,
d) vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,
e) podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
f) náležitosti a vzor služebního průkazu celníka (dále jen "služební průkaz") a průkazu občanského zaměstnance v celní správě (dále jen "průkaz občanského zaměstnance") a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance,
g) druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj.

§ 2

Druhy a vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroj tvoří sestava součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení celníků. Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován barvou a střihem stejnokroje, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením.

(2) Druhy služebních stejnokrojů jsou
a) služební stejnokroj 12 v kombinaci tmavomodré a šedé barvy,
b) služebně pracovní stejnokroj 97 tmavomodré barvy a
c) kombinéza 97 tmavomodré barvy.

(3) Základní složení služebního stejnokroje 12, doplňky služebního stejnokroje 12 a doplňky služebního stejnokroje 12 pro slavnostní účely jsou uvedeny v příloze č. 1.

(4) Vyobrazení vzorů služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 2.

§ 3

Vzory odznaků celní správy

Odznaky celní správy jsou
a) identifikační znak celní správy, který je tvořen
1. raženým kovovým plastickým oválem stříbrné barvy s patinou (starostříbro), má uprostřed znak Merkura doplněný po stranách třemi lipovými listy; v horní části je nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a v dolní části nápis "CELNÍ SPRÁVA", pod nímž je čtyřmístné identifikační číslo; vyobrazení vzoru je uvedeno v příloze č. 3 obr. 1a,
2. žlutým čtyřmístným číslem na černém podkladě nebo černým čtyřmístným číslem na šedém podkladě; vyobrazení vzorů jsou uvedena v příloze č. 3 obr. 1b,
b) symbol celní správy, který má tvar otevřené podkovy, se světlemodrým obvodovým pásem, uvnitř kterého je tvar podkovy zvýrazněn dvěma tmavomodrými rovnoběžnými křivkami. Podkova je nahoře zakončena dvěma vlnovkovitými pásy, vymezenými světlemodrými okraji, z nichž horní pás je kratší než spodní pás. V horních rozích, vedle kratšího vlnovkovitého pásu, jsou umístěny tři zlaté lipové listy. Uvnitř podkovy je v tmavomodrém poli umístěn zlatý znak Merkura. Ve vrcholu podkovy, uvnitř vlnovkovitých pásů, je velkými černými písmeny uveden nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a ve spodní části podkovy v obvodovém světlemodrém pásu je velkými bílými písmeny uveden nápis "CLO - DOUANE". Vyobrazení vzoru symbolu celní správy je uvedeno v příloze č. 3 obr. 2.

§ 4

Způsob vnějšího označení celní správy

(1) Celník, který nosí služební stejnokroj 12, je na rukávě stejnokroje označen rukávovým znakem celní správy (dále jen "rukávový znak"), který tvoří velký státní znak České republiky se slovy "CELNÍ SPRÁVA" v bílém a červeném orámování na podkladě tmavomodré barvy. Vyobrazení rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 4 obr. 1.

(2) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, je, vedle označení rukávovým znakem, dále označen na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 žlutým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří žlutá písmena na tmavém podkladě. Vyobrazení žlutého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 4 obr. 2.

(3) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, je při plnění zvláštních úkolů označen na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 černým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří černá písmena na šedém podkladě. Vyobrazení černého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 4 obr. 3.

§ 5

Drobné stejnokrojové doplňky

(1) Drobné stejnokrojové doplňky tvoří podbradníky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici, stejnokrojové knoflíky, ozdobné šnůry pro slavnostní účely a tkané opasky s přezkou pro slavnostní účely. Vyobrazení odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků je uvedeno v příloze č. 4 obr. 4 a 5.

(2) Další drobné stejnokrojové doplňky mohou být tvořeny znakem příslušnosti k útvaru.

§ 6

Umístění vnějšího označení a odznaků celní správy na služebním stejnokroji

(1) Při nošení služebního stejnokroje 12 je rukávový znak na levém rukávu a identifikační znak celní správy na levé straně prsou celníka.

(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 jsou rukávový znak a identifikační znak celní správy umístěny způsobem uvedeným v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech bundy služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 celníka je žlutý nápis "CELNÍ SPRÁVA".

§ 7

Další součásti služební výstroje

Ke služebním stejnokrojům se mohou používat další součásti služební výstroje, dále reflexní, ochranné nebo jiné prostředky se žlutým, světlemodrým nebo bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA"; reflexními prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na zeleném podkladě.

§ 8

Hodnostní označení

(1) Součástí služebního stejnokroje je hodnostní označení.

(2) Hodnostní označení je zhotoveno z mořeného kovu. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení generálporučík je ve zlatavém provedení.

(3) U součástek služebního stejnokroje se hodnostní označení upevňuje na navlékací podložku pro hodnostní označení tmavomodré barvy, která se navléká na všitý nárameník nebo se hodnostní označení upevňuje na podložku pro hodnostní označení umístěnou na pravé straně prsou.

§ 9

Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy

(1) Služební vozidlo celní správy zvláštního barevného provedení a označení je bílé barvy s vodorovnými a svislými modrými pruhy na bočních stranách a přední a zadní části vozidla. Na bočních stranách a zadní části vozidla je černý nápis "CELNÍ SPRÁVA" na bílém podkladu. Na bočních stranách a přední části vozidla je symbol celní správy.

(2) Služební vozidlo celní správy, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební vozidlo celní správy, je označeno
a) černým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bílém podkladu na bočních stranách a zadní části vozidla a na přední části vozidla symbolem celní správy,
b) černým samolepicím nebo magnetickým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bílém podkladu na bočních stranách, přední a zadní části vozidla, nebo
c) za čelním sklem vozidla identifikační kartou služebního vozidla, která je tvořena symbolem celní správy, nápisem "SLUŽEBNÍ VOZIDLO CELNÍ SPRÁVA" tvořeným z modrých písmen a obdélníku pro uvedení registrační značky. Identifikační karta služebního vozidla má podklad modré barvy s podtiskem opakujících se slov "CLO - DOUANE" a v horní části a spodní části pod obdélníkem pro uvedení registrační značky devíti lipových listů. Vyobrazení vzoru identifikační karty služebního vozidla je uvedeno v příloze č. 5.

(3) Na služebním vozidle může být dále umístěn název internetových stránek celní správy nebo symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy může mít reflexní podobu.

(4) Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel celní správy podle odstavců 1 a 2 písm. a) je uvedeno v příloze č. 6.

Podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

§ 10

(1) Generální ředitel Generálního ředitelství cel (dále jen "generální ředitel") může udělit souhlas s nošením služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalému celníkovi na základě jeho písemné žádosti, jestliže bývalý celník byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil
a) propuštěním z důvodu
1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby,
2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti, nebo
3. vlastní žádosti, nebo
b) dovršením stanoveného věku.

(2) Generální ředitel neudělí souhlas podle odstavce 1, jestliže by nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalým celníkem poškozovalo dobré jméno celní správy.

§ 11

(1) Bývalý celník, kterému bylo povoleno nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením, je oprávněn nosit druh služebního stejnokroje podle služebního místa, na kterém byl naposled ustanoven. Generální ředitel může povolit nošení jiného druhu služebního stejnokroje, jestliže ho bývalý celník v průběhu služebního poměru nosil.

(2) Bývalý celník uvedený v odstavci 1 může nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením při
a) slavnostních a společenských příležitostech,
b) pietních aktech, nebo
c) významných slavnostních událostech svého osobního života.

(3) Nemá-li bývalý celník příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví ze služebního poměru, poskytne mu je celní správa za úhradu; to platí i pro obměňování služebního stejnokroje s odlišujícím označením a jeho doplňků.

§ 12

(1) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým celníkem se nosí odlišující označení bývalého celníka, které je umístěno na levém rukávu místo rukávového znaku.

(2) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nenosí identifikační číslo ani snímatelný nápis "CELNÍ SPRÁVA" podle § 4 odst. 2.

(3) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nosí nejvyšší hodnostní označení, kterého bývalý celník během služebního poměru dosáhl.

(4) Odlišující označení bývalého celníka tvoří bílý znak Merkura na šedomodrém podkladu. Vyobrazení vzoru odlišujícího označení bývalého celníka je uvedeno v příloze č. 7.

Náležitosti a vzor služebního průkazu a průkazu občanského zaměstnance a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance

§ 13

Náležitosti a vzor služebního průkazu, kterým celník prokazuje příslušnost k celní správě v případě, kdy při výkonu služby nenosí služební stejnokroj, jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 14

Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance jsou uvedeny v příloze č. 9.

§ 15

(1) Celník nebo občanský zaměstnanec při prokazování příslušnosti k celní správě předkládá k nahlédnutí lícovou stranu průkazu, aniž ho vydá z ruky; při tom musí být viditelné osobní číslo, fotografie a příjmení a jméno celníka nebo občanského zaměstnance.

(2) Celník nebo občanský zaměstnanec může též prokazovat svoji příslušnost k celní správě tím, že si umístí průkaz na levou stranu hrudi nebo si jej zavěsí na krk tak, aby byla viditelná lícová strana průkazu.

§ 16

Druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj

(1) Technickým prostředkem k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj je pás s označením "CELNÍ SPRÁVA ČR" (dále jen "pás"), který tvoří střídavě
a) modrá pole s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA ČR" a
b) bílá pole s černým nápisem "VSTUP ZAKÁZÁN".

(2) Vyobrazení pásu je uvedeno v příloze č. 10.

(3) Pás se k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu použije tak, aby byl viditelně umístěn ve výšce přibližně jednoho metru nad volně přístupnou hranicí tohoto místa.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Základní složení služebního stejnokroje 12 a jeho doplňky

Základní složení služebního stejnokroje 12

Základní složení služebního stejnokroje 12 tvoří tyto součástky:
a) tmavomodrá čepice se štítkem (u žen tmavomodrý klobouček),
b) tmavomodré sako,
c) tmavomodrá bunda do pasu,
d) šedé kalhoty (u žen také šedá sukně),
e) světle modrá košile s dlouhým rukávem (u žen světle modrá halenka s dlouhým rukávem),
f) světle modrá košile s krátkým rukávem (u žen světle modrá halenka s krátkým rukávem),
g) tmavomodrá vázanka (u žen tmavomodrá vázačka),
h) černé ponožky bavlněného typu (u žen také ponožky polyamid a tmavé tělové punčochové kalhoty) a
i) černé polobotky (u žen černé lodičky).

Doplňky služebního stejnokroje 12

Doplňky služebního stejnokroje 12 tvoří tyto součástky:
a) tmavomodrá čepice zimní,
b) tmavomodrá čepice lodička,
c) tmavomodrá bunda,
d) tmavomodrý kabát,
e) tmavomodré kalhoty oteplovací,
f) tmavomodrá vesta textilní,
g) tmavomodrý svetr,
h) černé mokasíny,
i) černé kozačky,
j) černá obuv kotníčková,
k) černé kanady,
l) černé rukavice zimní,
m) černé rukavice letní,
n) šála,
o) černý opasek kožený,
p) černé ponožky vlněného typu,
q) spona k vázance,
r) hodnostní označení,
s) ozdobné šňůry pro slavnostní účely,
t) tkaný opasek s přezkou pro slavnostní účely a
u) bílá košile s dlouhým rukávem (u žen bílá halenka s dlouhým rukávem) pro slavnostní účely.

Doplňky služebního stejnokroje 12 pro hodnostní označení brigádní generál, generálmajor nebo generálporučík

Doplňky služebního stejnokroje 12 pro hodnostní označení brigádní generál, generálmajor nebo generálporučík tvoří tyto součástky:
a) tmavomodrá čepice se štítkem s vyšitými lipovými ratolestmi,
b) tmavomodré sako s vyšitými lipovými ratolestmi na klopách a
c) šedé kalhoty s širokým tmavomodrým lampášem.

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Vyobrazení služebních stejnokrojů

Služební stejnokroj 12


Obrázek - Stejnokroje 1


Obrázek - Stejnokroje 2


Obrázek - Stejnokroje 3


Obrázek - Stejnokroje 4

Služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinéza 97


Obrázek - Stejnokroje 5


Obrázek - Stejnokroje 6


Obrázek - Stejnokroje 7

Doplňky služebního stejnokroje 12 pro hodnostní označení brigádní generál, generálmajor nebo generálporučík


Obrázek - Stejnokroje 8

Doplňky služebního stejnokroje 12 pro slavnostní účely


Obrázek - Stejnokroje 9

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Vyobrazení vzorů identifikačního znaku celní správy a vzoru symbolu celní správy

 

Obrázek - Znak 1Identifikační znak celní správy
Obr. 1a

Obrázek - Znak 2


Identifikační znak celní správy
Obr. 1b

Obrázek - Symbol


Symbol celní správy
Obr. 2

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Vyobrazení rukávového znaku, žlutého a černého nápisu "CELNÍ SPRÁVA", odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků

Obrázek - Znak

 

Rukávový znak
Obr. 1

Obrázek - Nápis 1


Žlutý nápis "Celní správa"
Obr. 2

Obrázek - Nápis 2


Černý nápis "Celní správa"
Obr. 3

Obrázek - Odznak


Odznak na čepici - zlatavý, stříbřitý
Obr. 4

Obrázek - Knoflíky


Stejnokrojové knoflíky - zlatavé, stříbřité
Obr. 5

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Vyobrazení vzoru identifikační karty služebního vozidla celní správy


Obrázek - Identifikační karta - vzor

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6
Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel celní správy


Obrázek - Vyobrazení vzoru

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7
Vzor odlišující označení bývalého celníka


Obrázek - Vzor

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 8
Náležitosti a vzor služebního průkazu

1. Náležitosti

a) Služební průkaz je oboustranná karta bílé barvy, rozměrů 86 x 54 mm, vyrobená z polykarbonátu, zatavená do průhledné laminační fólie. Součástí fólie je hologram v podobě čtrnácti pravidelně řazených znaků celní správy.

b) Na lícové straně služebního průkazu je ve dvou řádcích pod sebou uveden modrou barvou text "CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY". Pod ním jsou v řádcích uvedeny černou barvou texty "Služební průkaz celníka", "Osobní číslo:", "Příjmení:", "Jméno:" a "Datum vystavení:". V pravé části je barevné vyobrazení celníka o rozměrech 26 x 35 mm; nad ním je uveden šedou barvou text "CUSTOMS DOUANE". V levé části je velký státní znak a pod ním je vyhrazené místo pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části dole je uveden černou barvou text "Generální ředitelství cel". Podél celé spodní části průkazu je bílou barvou v modrém pruhu uveden dvakrát za sebou text "CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY" a dole uprostřed pod ním je černou barvou uvedeno identifikační číslo karty.

c) Na rubové straně služebního průkazu je uveden text: "Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.". Vpravo je umístěn kontaktní čip. Součástí služebního průkazu je i bezkontaktní čip, který není viditelný.

2. Vzor lícové strany služebního průkazu


Obrázek - Vzor 1

3. Vzor rubové strany služebního průkazu


Obrázek - Vzor 2

4. Vzor bezpečnostní fólie


Obrázek - Vzor 3

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9
Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance

1. Náležitosti

a) Průkaz občanského zaměstnance je oboustranná karta bílé barvy, rozměrů 86 x 54 mm, vyrobená z polykarbonátu, zatavená do průhledné laminační fólie. Součástí fólie je hologram v podobě čtrnácti pravidelně řazených znaků celní správy.

b) Na lícové straně průkazu občanského zaměstnance je ve dvou řádcích pod sebou uveden hnědou barvou text "CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY". Pod ním jsou v řádcích uvedeny černou barvou texty "Průkaz zaměstnance", "Osobní číslo:", "Příjmení:", "Jméno:" a "Datum vystavení:". V pravé části je barevné vyobrazení občanského zaměstnance o rozměrech 26 x 35 mm; nad ním je uveden šedou barvou text "CUSTOMS DOUANE". V levé části je znak celní správy a pod ním je vyhrazené místo pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části dole je uveden černou barvou text "Generální ředitelství cel". Podél celé spodní části průkazu je bílou barvou v hnědém pruhu uveden dvakrát za sebou text "CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY" a dole uprostřed pod ním je černou barvou uvedeno identifikační číslo karty.

c) Na rubové straně průkazu občanského zaměstnance je uveden text: "Nálezce tohoto průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.". Vpravo je umístěn kontaktní čip. Součástí průkazu občanského zaměstnance je i bezkontaktní čip, který není viditelný.

2. Vzor lícové strany průkazu občanského zaměstnance


Obrázek - Vzor 1

3. Vzor rubové strany průkazu občanského zaměstnance


Obrázek - Vzor 2

4. Vzor bezpečnostní fólie


Obrázek - Vzor 3

------------------------------------------------------------------

Příloha č. 10
Vyobrazení pásu s označením "CELNÍ SPRÁVA ČR"


Obrázek - Pás s označením

Stránka byla publikována dne: 11. 3. 2014 12:31