CZ EN Translate
Menu

CASH CONTROLS

Celní úřady provádí dozor v oblasti přeshraničního převozu hotovosti. Fyzická osoba, dle § 41 zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských společenství a při výstupu z České republiky do takové oblasti je povinna písemně oznámit orgánu dovoz a vývoz

 • platných platidel v české nebo cizí měně,
 • cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze,
 • cenných papírů na doručitele nebo na řad,
 • jakož i další investiční nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce,
 • anebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny,

v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší

Povinnost ohlášení má rovněž i právnická osoba, která uvedené věci dováží nebo vyváží. Tuto povinnost za právnickou osobu plní fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překročení hranice území Evropských společenství.

Osoba odesílající z České republiky mimo území Evropských společenství nebo přijímající odtud poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje uvedené věci v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, je povinna oznámit celnímu orgánu tuto zásilku a zajistit, aby mu byla zásilka předložena ke kontrole.

 

Úhrnná oznamovací povinnost:

 • pokud na území Evropských společenství dováží nebo z něj vyváží anebo v zásilce přijímá nebo odesílá v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců uvedené věci v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Oznamovací povinnost vzniká v době, kdy je osobě známo, že stanovené hranice bude dosaženo.

V oznámení se uvedou:

 • identifikační údaje oznamovatele,
 • identifikační údaje vlastníka a zamýšleného příjemce přepravované věci, jsou-li oznamovateli známy,
 • popis přepravované věci,
 • údaje o původu věci,
 • účelu dovozu nebo vývozu,
 • trasa a způsob přepravy.

Oznámení se podává na schváleném tiskopise.

Tiskopis je k dispozici u celního úřadu; ministerstvo jej rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Osoba, která oznámení podává, odpovídá za správnost a úplnost v něm vyplněných údajů.

Celní úřad je povinen akceptovat předložení Společný evropský formulář ve všech oficiálních jazykových verzích EU.

Celní úřad na požádání potvrdí oznamovateli kopii předloženého oznámení, která slouží pro jeho vlastní využití.

Pro přepočet jiné měny na euro se použije po celý kalendářní měsíc kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný předposlední středu předchozího kalendářního měsíce.

Hodnotou cenných papírů a vysoce hodnotných komodit se rozumí jejich aktuální tržní cena, popřípadě cena stanovená podle kurzů na oficiálních trzích.

Dle § 42 zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsou celní úřady kompetentní ke kontrole plnění oznamovací povinnosti při přeshraničních dovozech nebo vývozech finančních prostředků.

 

Kontrola plnění oznamovací povinnosti je prováděna

 • v rámci celního dohledu na letištích s přímým spojením do nebo z oblasti mimo EU nebo i s mezipřistáním, pokud cestující zůstane v režimu tranzitu,
 • při odesílání mimo území EU nebo přijímání odtud finančních prostředků prostřednictvím poštovní nebo jiné zásilkové přepravy.

Celní orgány zaznamenávají a zpracovávají oznámení včetně osobních údajů v nich uvedených.

Za nesplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech lez uložit pokutu do 10 000 000,- Kč nebo propadnutí věci.