Přihlásit

NÍZKORYCHLOSTNÍ KONTROLNÍ VÁŽENÍ

​V souvislosti s poškozováním pozemních komunikací především nákladními vozidly, je celní správa oprávněna v souladu s § 38a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel kategorií N2, N3 a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4 (vozidla jejichž hmotnost převyšuje 3 500 kg) a dále motorových vozidel kategorie OT3, OT4 (přípojná vozidla). Součástí tohoto vážení je u kontrola předepsaných rozměrů vozidla.

 

Předmět kontroly:

 • kontrola hmotnosti na nápravu nebo skupinu náprav
 • kontrola celkové hmotnosti
 • kontrola stanovených rozměrů

Kontroly jsou prováděny na kontrolním zařízení, které odpovídá požadavkům předpisů Českého metrologického institutu („mobilní a stacionární váhy").

 

Předpisy:

 1. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 2. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
 4. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Sankční a jiná vybraná oprávnění celního úřadu:

Řidič:

 • pokuta do 15 000,- Kč (za porušení stanovených hodnot a za předpokladu, že řidič s projednáním přestupku na místě souhlasí)
 • pokuta do 30 000,- Kč (za „nepodrobení se" nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, a pokračování v jízdě po zjištěném porušení, a to za předpokladu, že řidič s projednáním přestupku na místě souhlasí)
 • oznámení přestupku celnímu úřadu podle místa zjištění
 • výběr kauce ve výši od 5 000 do 50 000,-Kč

 

Právnická a podnikající fyzická osoba (provozovatel vozidla):

Zjištěná porušení, kterých se dopustí řidič vozidla, pokud je současně provozovatelem vozidla, jsou řešena dopravním úřadem „pouze" jako přestupek právnické a podnikající fyzické osoby. U ostatních přestupků jsou zjištěná porušení řešena souběžně s přestupkem řidiče. Celní úřad může od provozovatele vozidla vybrat kauci ve výši od 5 000 do 50 000,- Kč.

Za situace, kdy řidič nevlastní částku určenou jako kauci, je celní úřad oprávněn vozidlu zabránit v jízdě použitím technického prostředku („botička"), nebo zakázat pokračovat v jízdě zadržením dokladů k vozidlu i k nákladu. Oznámení o přestupku provozovatele vozidla je poté oznamováno dopravnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa zjištění.

Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že rozměry vozidla nebo jeho celková hmotnost přesahují stanovené hodnoty, může řidič pokračovat v další jízdě pouze na základě povolení ke zvláštnímu užívání a za podmínky, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pokud bude zjištěno, že největší povolená hmotnost na nápravu překračuje míru stanovenou zvláštním právním předpisem, nesmí řidič pokračovat v jízdě. Celník je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě.

 

Užitečné odkazy:

Předpisy Unie

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Kontakty:

Podatelna Generálního ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a Středa 8.00 – 17.00 hodin

Úterý a Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin

Pátek 8.00 – 14.00 hodin

Elektronická adresa podatelny: podatelna@cs.mfcr.cz

Více informací zde

 

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky

+ 420 261 331 919

Pondělí a Středa 8.00 - 17.00 hodin

Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 - 14.00 hodin

Písemně:

Formulář pro dotazy dostupný pod tímto odkazem

E-mail: informace@cs.mfcr.cz