Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Olomoucký kraj

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Blanická 19, Olomouc, 77271
Telefon: +420 585 111 111
Fax: +420 585 111 113

El.podatelna: podatelna580000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: utenz4d

Vedení:
plk. Ing. Richard Keclík - ředitel celního úřadu
plk. Ing. Josef Pokorný - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

​Mimořádné opatření KORONAVIR

 

ZMÍRNĚNÍ OMEZENÍ PROVOZU PODATELEN A POKLADEN V SOUVISLOSTI
S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ
COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády č. 399 ze dne 9. dubna 2020 a z rozhodnutí Krizového štábu
Generálního ředitelství cel došlo ke zmírnění omezení provozu podatelen a pokladních míst.

Od 20. dubna 2020 se úřední hodiny podatelen a pokladen pro veřejnost obnovují
v plném rozsahu za dodržení zvýšených bezpečnostních opatření.

Bezpečnostní opatření:

- do míst Celní správy České republiky určených pro styk s veřejností se vstupuje pouze
jednotlivě, a to v roušce nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst. Při čekání se dodržuje
odstup mezi osobami alespoň 2 metry

- žádáme, aby byl v maximální možné míře využíván bezhotovostní platební styk
a elektronická forma komunikace (preferovaná je komunikace prostřednictvím datové
schránky)

- vyzýváme veřejnost, aby upřednostňovala elektronický, písemný či telefonický kontakt před
osobním kontaktem

Tato opatření jsou platná od 20. dubna 2020 do odvolání.

 Důležité upozornění

​Agendy celního a daňového řízení, správy příjmů a vymáhání (potvrzení bezdlužnosti), výkonového zpoplatnění (mýto) Celního úřadu pro Olomoucký kraj

jsou vykonávány na detašovaném pracovišti, Sladkovského 37, Olomouc 772 71.

Telefonický kontakt: spojovatelka - 585 112 201.

 

Podatelna:
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách:
- detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
- Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
- Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44

Pokladna:
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách: .
-  detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
-  Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44 

28.07.2020
Likvidace nelegálně přepravovaného tabáku

Likvidace nelegálně přepravovaného tabáku

Více než 12 tun tabáku, který byl nelegálně přepravován v územní působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj, bylo v minulých dnech ekologicky zlikvidováno.

 Potvrzování bezdlužnosti:

Žádost lze napsat volnou formou, ale s povinným uvedením ÚČELU (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.), jelikož některé bezdlužnosti jsou zpoplatněny.

S účinností od 15. 4. 2020 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí, tj. od 15. 4. 2020, do dne 31. 7. 2020.

Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na adresách:
    - detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
    - Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
    - Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44 

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč

Od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách.

Přidělení čísla EORI:
Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na  jednotlivých územních pracovištích v Přerově a Šumperku a detašovaném pracovišti v Olomouci (viz níže), a to v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení.