CZ EN Translate
Menu

Státní dozor v oblasti hazardních her

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o hazardních hrách"), který upravuje hazardní hry, podmínky k jejich provozování nebo též působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Zákon o hazardních hrách přinesl v tomto rychle rozvíjejícím se odvětví řadu změn. Mezi nejvýraznější změny patří zpřístupnění českého trhu i provozovatelům z EU a dalších států utvářejících evropský hospodářský prostor, zpřístupnění internetu jako obecné platformy provozování a opatření ke zmírnění rizika patologického hráčství.

 

Orgány státní správy v oblasti hazardních her:

a) Ministerstvo financí,

b) obecní úřad,

c) orgány Celní správy České republiky.

Ministerstvo financí, jakožto gestor oblasti provozování hazardních her, rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování hazardní hry, dále rozhoduje ve správním řízení o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her, vede rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a seznam nepovolených internetových her, spravuje informační systém pro provozování hazardních her, spravuje kauce, rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování a vykonává dozor nad plněním povinností pověřené osoby. Na místní úrovni je povolovací pravomoc přenesena na obecní úřady obcí, které rozhodují o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, tedy herny nebo kasina, a jsou orgány příslušnými pro ohlášení hazardní hry.

Celní správa České republiky prostřednictvím místně příslušných celních úřadů vykonává dozor nad provozováním hazardních her, ke kterým bylo vydáno povolení Ministerstva financí (provozované v kamenných provozovnách anebo jako internetová hra na internetových stránkách), jakož i dozor nad provozováním hazardních her provozovaných nelegálně. Novelou zákona o hazardních hrách účinnou od 1. 1. 2021 je kompetentním orgánem vykonávajícím dozor v oblasti provozování hazardních her rovněž Generální ředitelství cel.

Orgánem příslušným k projednání přestupků fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob je místně příslušný celní úřad. Orgánem příslušným k projednání přestupků v oblasti internetových her je Celní úřad pro Plzeňský kraj.

Po přechodné období specifikované v § 136 zákona o hazardních hrách vykonávají celní úřady rovněž dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích"), a podle podmínek stanovených v povolení. Tento dozor je prováděn nad provozovateli hazardních her s povolením vydaným podle zákona o loteriích, pokud bude i po účinnosti zákona o hazardních hrách provoz podle zákona o loteriích umožněn. Vychází se z přechodných ustanovení uvedených v § 136 a násl. zákona o hazardních hrách.

 

Oznamovací povinnost provozovatele hazardních her

Provozovatelé hazardních her mají podle zákona o hazardních hrách povinnost oznámit místně příslušnému celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní předem okamžik zahájení provozování těchto druhů hazardních her:

 • loterie – číselná, peněžitá, věcná nebo okamžitá loterie,
 • kursová sázka, živá kursová sázka,
 • totalizátorová hra,
 • hazardní hra v herním prostoru (herna – technická hra; kasino – živá hra, živá hra společně s technickou hrou, živá hra společně s bingem nebo živá hra společně s technickou hrou a bingem).     

   

  Kontrolní činnost

  Obecná procesní úprava kontrolního zjišťování je obsažena v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

  Práva kontrolované a povinné osoby:
 • požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
 • namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
 • seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
 • podávat námitky proti kontrolním zjištění uvedeným v protokolu o kontrole.

  Povinnosti kontrolované a povinné osoby:
 • vytvořit podmínky pro výkon kontroly,
 • umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění,
 • poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly (pokuta až 500 tis. Kč).

  Nástroje ke kontrole:
 • právo požadovat součinnost,
 • požadovat prokázání totožnosti,
 • provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby,
 • pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou.

  Speciální nástroje ke kontrole:
 • právo vstupu dozorujícího orgánu za použití síly,
 • právo zadržení věci,
 • právo testovat hrací zařízení.

   

  Povinnosti provozovatele hazardních her podle zákona proti praní špinavých peněz

  Povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon proti praní špinavých peněz“) v minulosti dopadaly pouze na provozovatele, kteří provozovali sázkové hry v kasinu podle zákona o loteriích. Od 1. ledna 2017 dochází k rozšíření okruhu subjektů, na které tento zákon dopadá, a povinnosti dané tímto zákonem musí dodržovat všichni provozovatelé hazardních her s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly.

 Jedná se zejména o následující povinnosti:

 1. povinnost provádět identifikaci klienta (§ 7 a § 8),
 2. povinnost kontroly klienta (§ 9),
 3. povinnost uchovávat údaje stanovené v § 16 po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem,
 4. oznámit podezřelý obchod Finančnímu analytickému útvaru ( § 18),
 5. povinnost zpracovat tzv. systémy vnitřních zásad (§ 21) a hodnocení rizik (§ 21a),
 6. povinnost proškolit zaměstnance (§ 23).

Provozovatelé mají povinnost provádět identifikaci klienta v případě, že jde o obchodní vztah ve smyslu § 4 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz, pokud hodnota příležitostného obchodu překročí částku 1 000 eur nebo v dalších případech uvedených v § 7 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz. Provádění identifikace spočívá v zaznamenání údajů o fyzické osobě, kterými jsou jméno a příjmení, rodné číslo (datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti.

Provozovatelé mají dále povinnost zajistit školení nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců pro zaměstnance, kteří se mohou při výkonu práce setkat s podezřelými obchody. Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, viz § 6 zákona proti praní špinavých peněz.

V případě, že se bude jednat o podezřelý obchod, musí být provedena kontrola klienta v rozsahu daném § 9 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz, a tento podezřelý obchod musí být oznámen Finančnímu analytickému útvaru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu.

Provozovatelé mají dále povinnost písemně zpracovat hodnocení rizik a systém vnitřních zásad ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se stali povinnou osobou podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona proti praní špinavých peněz. Ve stejné lhůtě musí být systém vnitřních zásad doručen Finančnímu analytickému úřadu. Náležitosti systému vnitřních zásad upravuje § 21 odst. 5 zákona proti praní špinavých peněz. Oznámení o změnách v systému vnitřních zásad včetně jeho nového znění doručí provozovatel Finančnímu analytickému úřadu do 30 dnů ode dne jejich přijetí.

 

Dozor nad dodržováním zákazu reklamy na nepovolené hazardní hry

Celní správa vykonává dozor také nad dodržováním zákazu reklamy na hazardní hry provozované bez základního povolení podle zákona o hazardních hrách, jakož i nad dodržováním zákazu propagace, podpory a sponzorování v této oblasti na základě zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“). Může se jednat např. o plakáty, letáky, billboardy, reklamní stojany na kulturních a společenských akcích, periodický/neperiodický tisk, reklama šířená prostřednictvím motorového vozidla nebo reklama šířená prostřednictvím internetu.

Pokud je reklama, propagace nebo podpora nepovolených hazardních her šířena v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (např. „streamováním“ odvysílaného pořadu), spadá do kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Výkon dozoru nad dodržováním pravidel reklamy na hazardní hru provozovanou legálně vykonává a přestupky za porušení pravidel trestají krajské živnostenské úřady.​​​


 

Skočit na začátek stránky