CZ EN Translate
Menu

Hazardní hry

1. ledna 2017 vstoupil v účinnost nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen "zákon o hazardních hrách"), který upravuje hazardní hry, podmínky k jejich provozování nebo též působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Cílem této nové právní úpravy je zejména:

  • zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her,
  • úprava provozování hazardních her prostřednictvím internetu,
  • otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  • nový postup povolovacího řízení a
  • efektivní výběr daní.

Celní úřady jsou nově orgánem státního dozoru a orgánem příslušným k projednání správních deliktů v oblasti hazardních her, s výjimkou her internetových. Jejich kontrolní činnost je zaměřena zejména na zjištění, zdali je hazardní hra provozována podle zákona o hazardních hrách, na základě řádného povolení (ohlášení) a v souladu s herním plánem. Orgánem státního dozoru je rovněž Ministerstvo financí ČR, které je však příslušné k projednání správních deliktů pouze v oblasti internetových her.

Ministerstvo financí, jakožto gestor oblasti provozování hazardních her, dále rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování hazardní hry,  spravuje informační systém provozování hazardních her, bude spravovat rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a vést seznam nepovolených internetových her, spravuje kauce, rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování a vykonává dozor nad plněním povinností pověřené osoby. Na místní úrovni je povolovací pravomoc přenesena na obecní úřady obcí, které rozhodují o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, tedy herny nebo kasina, a jsou orgány příslušnými pro ohlášení hazardní hry.

Celní úřady pak v souvislosti s převzetím dozoru nad hazardními hrami vykonávají kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "zákon proti praní špinavých peněz"), u držitelů povolení k umístění herního prostoru.

Po přechodné období specifikované v § 136 zákona o hazardních hrách vykonávají celní úřady rovněž dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen "zákon o loteriích"), a podle podmínek stanovených v povolení. Tento dozor je prováděn nad provozovateli hazardních her s povolením vydaným podle zákona o loteriích, pokud bude i po účinnosti zákona o hazardních hrách provoz podle zákona o loteriích umožněn. Vychází se z přechodných ustanovení uvedených v § 136 a násl. zákona o hazardních hrách.

V návaznosti na předpoklad převzetí dozoru nad hazardními hrami orgány Celní správy ČR došlo v srpnu 2015 k rozšíření pravomocí celních úřadů spočívající v provádění dozoru nad dodržováním zákazu reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zákona o loteriích. Do sprna 2015 prováděly dozor krajské živnostenské úřady. Ke změně dozorových orgánů tak došlo novelou zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o regulaci reklamy").

 

oznamování A zasílání informací a dokumentů CELNÍM ÚŘADŮM

Provozovatel hazardních her má na základě podmínek uvedených v povolení a rovněž podle právních předpisů povinnost oznamovat a zasílat věcně a místně příslušnému celnímu úřadu různé druhy informací a dokumentů. Za tímto účelem byl vytvořen interaktivní formulář, který je dostupný pod tímto odkazem FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ PROVOZOVATELŮ.

Tento formulář slouží k podání veškerých informací a dokumentů, které má provozovatel s povolením podle zákona o loteriích nebo provozovatel s povolením podle zákona o hazardních hrách povinnost poskytnout celním úřadům.

Na základě vyhlášky č. 10/2019 Sb., jež vstoupila v účinnost 1. června 2019, je provozovatel povinen nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má být automatizovaný výstup poprvé poskytnut, oznámit celnímu úřadu údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu. Oznámení má být provedeno prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem Registrace provozovatelů hazardních her do systému AISG .Testovací/zkušební verze, tzv. Playground, je dostupná pod následujícím odkazem Registrace provozovatelů hazardních her do systému AISG – Playground verze (testovací/zkušební)
 
Skočit na začátek stránky