CZ EN Translate
Menu

Formuláře z oblasti SPD, EKO, značení lihu, distributorů PHM a biopaliv, dopravy vybraných výrobků

 Pokyny k zveřejněným formulářům

​Důležité​

Celní správa podle § 72 odst. 5 písm. d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  § 4 vyhlášky č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky,  § 12c vyhlášky č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, ve znění vyhlášky č. 610/2020 Sb., a § 7c vyhlášky č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, přijímá formulářová podání  ve formě strukturované XML zprávy. Celní správou publikované FO/ZFO formuláře jsou technickým nástrojem pro vytvoření takového podání, který umožňuje uživatelsky přívětivým způsobem takovou XML zprávu vytvořit, bez nutné technické znalosti tohoto formátu a jeho struktury. Po vyplnění formuláře je následně při odeslání vygenerována XML zpráva (společně s dalšími soubory), jako hlavní nositel informace a vlastního podání. Pro bezproblémové zpracování Vámi podaného formulářového podání ve formě XML zprávy, vytvořeného pomocí FO/ZFO formuláře publikovaného celní správou, doporučujeme zasílat všechny soubory vygenerované při jeho odesílání nejlépe prostřednictvím tohoto formuláře.

​V této části webu naleznete jednotlivé knihovny s odkazy na formuláře podle jednotlivých oblastí. Knihovny obsahují následující typy formulářů:

  • inteligentní formuláře (ZFO) - umožňují přímé vyplnění a přímé odeslání přes datovou schránku nebo e-podatelnu správci daně; výhodou inteligentního formuláře je rovněž to, že po jeho vyplnění jej lze uložit do souboru XML; opětovným načtením XML souboru lze obsah formuláře měnit, opětovně ukládat a kdykoliv z něj vytvořit soubor PDF.
  • interaktivní PDF soubory (PDFa) - umožňují po otevření přímé vyplnění, následně lze tyto soubory uložit a odeslat jako přílohu datovou schránkou,
  • neaktivní PDF soubory (PDF) - neumožňují přímé vyplnění po otevření, formulář je třeba vytisknout, ručně nebo strojově vyplnit, naskenovat a  následně odeslat jako přílohu datovou schránkou,
  • soubory Zip (Zip) - komprimované soubory, které obsahují Excel soubory pro vyplnění a odesílání správci daně, jedná se většinou o vzory vedení evidencí nebo některé oznamovací povinnosti,
  • pokyny (Pokyny) - jedná se o pomocné soubory k některým formulářům a obsahují informace o tom, jak vyplnit a použít daný druh formuláře.

Upozornění:

Pokyny k daňovému přiznání jsou součástí některých vzorů daňových přiznání stanovených v přílohách vyhlášky č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen „vyhláška“). Z důvodu změny zákona může dojít k situaci, kdy sazba daně uvedená v pokynech k daňovému přiznání, neodpovídá sazbě daně,  která má být podle příslušných ustanovení předmětného zákona uvedena v  daňovém přiznání. Podle § 5 písm. c)  vyhlášky platí, že pokud tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů, považuje se takový tiskopis za odpovídající vzoru podle § 2 vyhlášky.

Ve výše uvedeném případě doporučujeme v daňovém přiznání uvádět sazbu daně v souladu s příslušnými ustaveními předmětného zákona. Informace o sazbách daně spravovaných celními orgány lze získat na kterémkoli celním řadě nebo na webových stránkách Celní správy České republiky https://www.celnisprava.cz. Povinnosti daňového subjektu podle § 135 odst. 2 a  § 141 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších novel, tímto nejsou dotčeny.

Změna sazeb a označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních

Informace ke změně sazeb a označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních je k dispozici ZDE

Než začnete používat formuláře online

Inteligentní formuláře (ZFO) - umožňují přímé vyplnění a odeslání dat správci daně přes datovou schránku nebo e-podatelnu; Výhodou inteligentního formuláře je rovněž to, že po jeho vyplnění jej lze uložit do souboru XML; Opětovným načtením XML souboru lze obsah formuláře měnit, ukládat a kdykoliv z něj vytvořit soubor PDF.

Používání inteligentních formulářů (ZFO) je preferovanou variantou podávání daňových tiskopisů. Používání tohoto typu formuláře vyžaduje instalaci "plug-in" prvků. Postup pro instalaci těchto prvků je uveden Instalace_pluginu.pdf.​

Informace o změnách formulářů pro softwarové firmy

Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě naleznete zde.

Žádost o povolení elektronické komunikce pro spotřební daně (EMCS, RZL, při vystavování dokladů pro volný daňový oběh) a celní řízení se podáván ZFO formuláři, který je k dispozici zde.

  
  
  
  
  
  
Přiznání ke spotřební dani z ... ZFOPDFPokyny
Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9  ZFOPDFPokyny
Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, surového tabáku, zahřívaných tabákových výrobků, ostatních tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobkyZFOPDFPokyny
Návrh ceny pro konečného spotřebitele – vzor formuláře viz vyhláška MF č. 275/2005 Sb.ZFO
Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost ZFO
Objednávka tabákových nálepek podle § 116 zákona č. 353/2003 Sb. - nový vzor 20x44/16x32. ZFO
Oznámení o výběru z hromadné objednávky tabákových nálepek ZFO
Informace k vyplnění daňového přiznání - číselné označení lihuInformace
  
  
  
  
  
  
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit dle § 15  ZFOPDF
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro ozbrojené síly cizích státůZFOPDFPokyny
Osvědčení o osvobození od SPD (pouze pro imunity a NATO)PDF
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 55 - mineralogické postupy a metalurgické procesy ZFOPDFPokyny
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 - výroba teplaZFOPDFPokyny
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a - ostatní benziny  ZFOPDFPokyny
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 - zelená nafta - od zdaňovacího období leden 2019, čtvrtletní ZFOPDFPokyny
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 - zelená nafta - od zdaňovacího období leden 2019, ročníZFOPDFPokyny
Žádost o úřední dozor nad zničením tabákových nálepekZFO
  
  
  
  
  
  
Přihláška k registraci ke spotřební dani a energetickým daním pro právnické osoby (do inteligentního "ZFO" formuláře je zapracována příloha)ZFOPDF
Přihláška k registraci ke spotřební dani a energetickým daním pro fyzické osoby (do inteligentního "ZFO" formuláře je zapracována příloha)ZFOPDF
Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace  ZFOPDF
  
  
  
  
  
  
Návrh na vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb. (včetně příloh)ZFOPDF
Žádost o změnu údajů uvedených v povoleních / Žádost o zrušení povoleníZFOPDF
Příloha 1 – název a množství vybraných výrobkůPDF
Příloha 2 – odběratel vybraných výrobkůPDF
Příloha 3 – místo, kde budou vybrané výrobky přijímányPDF
Příloha 4 – dodavatel vybraných výrobkůPDF
Oznámení držitele povolení k nákupu ZRP uvedených do VDO dle § 60c ZSpD (Dodavatel ZRP)ZFO
  
  
  
  
  
  
Oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se ZMO / Žádost o zrušení registraceZFOpdf
Oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se ZMO / Žádost o zrušení registraceZFOpdf
Vzor evidence zvláštních minerálních olejů dle § 134ze Zip
Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 1ZFO
Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 2ZFO
Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 3 - v případě změnZFO
Přihláška k registraci pro fyzickou osobu nakládající se zvláštními minerálními oleji (včetně všech příloh)ZFOPDF
Přihláška k registraci pro právnickou osobu nakládající se zvláštními minerálními oleji (včetně všech příloh)ZFOPDF
  
  
  
  
  
  
Přihláška k registraci právnické osoby / fyzické osoby skladující surový tabákPDF
Příloha k přihlášce k registraci osoby skladující surový tabákPDF
Oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák / Žádost o zrušení registracePDF
Oznámení pro předpokládané množství přijatého nebo odeslaného surového tabáku podle § 134zza odst. 2ZFO
Oznámení pro přijetí nebo odeslání surového tabáku podle § 134zza odst. 1ZFO
Vzor evidence surového tabáku podle § 134zyZip
Přiznání k dani ze surového tabákuZFOPDFPokyny
Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost ZFO
  
  
  
  
  
  
Přihláška k registraci ke spotřební dani a energetickým daním pro právnické osoby (do inteligentního "ZFO" formuláře je zapracována příloha)  ZFOPDF
Přihláška k registraci ke spotřební dani a energetickým daním pro fyzické osoby (do inteligentního "ZFO" formuláře je zapracována příloha) ZFOPDF
Příloha k přihlášce k registraci (odštěpné závody a provozovny)PDF
Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace  ZFOPDF
Přiznání k dani z(e) elektřiny / pevných paliv /zemního plynu a některých dalších plynů  ZFOPDFPokyny
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunitZFOPDF
Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnostZFO
  
  
  
  
  
  
Přihláška k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby ZFOpdf
Přihláška k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby ZFOpdf
Příloha k přihlášce k registraci distributora pohonných hmot pro právnickou osobuPDFa
Oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot / Žádost o zrušení registrace distributora  ZFOPDF
Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot podle § 6ka - prodej PHM (verze 12. 8. 2015)Zip
Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot podle § 6ka - nákup PHM (verze 12. 8. 2015)Zip
  
  
  
  
  
  
Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro právnické osoby  ZFOpdf
Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro fyzické osoby  ZFOpdf
Přihláška k registraci distributora lihu pro právnické osoby  ZFOpdf
Přihláška k registraci distributora lihu pro fyzické osoby  ZFOpdf
Objednávka kontrolních pásek – vzor formuláře viz vyhláška MF č. 334/2013 Sb.,ZFOPDF
Oznámení o změně registračních údajů osoby povinné značit líh nebo distributora lihu / Žádost o zrušení registrace ZFOpdf
Příloha k přihlášce k registraci osoby povinné značit líhpdf
Příloha k přihlášce k registraci distributora lihupdf
Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek ke značení lihuZFO
Oznámení zničení, ztráty nebo odcizení kontrolních pásekZFO
  
  
  
  
  
  
Oznámení o dopravě / dovozu pohonné hmoty obsahujících biopalivo podle § 19 odst. 7ZRUŠENOPDF
Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely podle § 19 odst. 8ZRUŠENO
Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku podle § 19b odst. 1 ZRUŠENO
Informace - zpráva o emisíchPDF
Metodický pokyn MŽP ČR 2019PDF
Vzor zprávy o emisích MŽP 2019Zip
Hlášení dodavatele plynu a biometanu pro dopravní účely dle § 47d a provozovatele dobíjecí stanice dle § 47e zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v platném zněníZFO
  
  
  
  
  
  
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - verze 2Zip
Vzor evidence dle § 40 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném zněníZip
Vzor evidence dle § 60 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném zněníZip
Informace pro Subjekty. Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (k verzi č. 1)PDF
Informace pro subjekty – Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (k verzi č. 2)PDF
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - verze 1Zip
  
  
  
  
  
  
Vyhlášení nového vzoru evidence vedené dle § 37 zákona o spotřebních daních - LíhZip
Informace - Evidence dle § 37 zákona o spotřebních daních, Líh (verze č. 3)PDF
  
  
  
  
  
  
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - PIVO (VERZE 4)Zip
Změna informace k možnosti vedení evidence vybraných výrobků (§ 37 zákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů) v malých pivovarech s výstavem do 10. 000 hl za kalendářní rokPDF
  
  
  
  
  
  
Vzor bankovní záruky pro odběratele tabákových nálepekPDF
Vzor bankovní záruky jako kauce pro osobu povinnou značit líh/distributora lihu po 1. 1. 2014 v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníkuPDF
Vzor dodatku k bankovní záruce jako kauce pro osobu povinnou značit líh/distributora lihu - prodloužení platnosti PDF
Vzor dodatku k bankovní záruce jako kauce pro osobu povinnou značit líh - snížení částky PDF
Vzor bankovní záruky jako kauce pro distributora PHM po 1. 1. 2014 v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníkuPDF
Vzor dodatku k bankovní záruce jako kauce pro distributora PHM - prodloužení platnosti PDF
Vzor bankovní záruky pro provozovatele DS/oprávněného příjemce/vlastníka VV/dopravce VVPDF
Skočit na začátek stránky