CZ EN Translate
Menu

Registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI)

Každý hospodářský subjekt, který obchoduje se třetími zeměmi, je povinen se zaregistrovat do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (dále jen „rejstřík EORI“). V rámci této registrace pověřené státní orgány členských zemí Evropské unie přidělují tzv. číslo EORI. V České republice je pověřeným státním orgánem Celní správa ČR. Číslo EORI je pro hospodářský subjekt jedinečným identifikátorem ve styku s celními správami členských států Unie v oblastech, které pokrývá celní legislativa. 
  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie. 
  • Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou. 
  • O přidělení čísla EORI si hospodářský subjekt požádá v tom členském státě EU, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá sídlo v žádném členském státě, požádá o registraci v tom členském státě, ve kterém bude poprvé podávat celní prohlášení nebo žádat o rozhodnutí. 
  • V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech celních úřadech, resp. registrace je prováděna všemi celními úřady, a to bez ohledu na místní příslušnost (adresu sídla nebo bydliště) hospodářského subjektu.​

​P​​ostup ​​při registraci hospodářských subjektů k číslu EORI 

Informace o tom, jak se zaregistrovat k číslu EORI, naleznete v tomto dokumentu - verze CZverze EN  

 O registraci k EORI si můžete požádat prostřednictvím elektronického formuláře online. 

Tento formulář obsahuje předdefinovanou nabídku možných údajů (kódů), které se do příslušných kolonek mají uvádět a taktéž má zavedeny kontrolní mechanismy znemožňující nesprávné vyplnění některých kolonek. 

Po vyplnění je žádost automaticky zaslána na Vámi vybraný celní úřad jedním ze standardních způsobů podání, které si také můžete vybrat:

  • buďto do datové schránky celního úřadu nebo
  • na e-podatelnu celního úřadu (podmínkou podání žádosti prostřednictvím e-podatelny celního úřadu je existence kvalifikovaného/zaručeného elektronického podpisu žadatele). Do záložky "Přílohy" lze připojit rozhodnutí o přidělené registraci k DPH. 

​Přidělení ad hoc EORI čísla on line  - pouze​​ pro nepodnikající fyzické osoby ​

Pro případné urychlení celního odbavení nepodnikajících fyzických osob, které nejsou považovány za hospodářské subjekty, a které se tudíž ke standardnímu číslu EORI neregistrují, slouží aplikace, kde si sami mohou online vygenerovat dočasné (ad hoc) číslo EORI, které je nutné pro celní řízení (pro podání celního prohlášení). 

Údaje zadávané do aplikace je třeba uvádět pozorně, jelikož je již není možno po přidělení čísla opravit a formulář je pak nutné vyplnit znovu (správně) a získat tak nové ad hoc číslo EORI. 

Toto číslo Vám bude rovněž na počkání přiděleno při návštěvě celního úřadu, kde budete provádět celní řízení. 

Aplikace pro přidělení ad hoc EORI čísla on line ​


Skočit na začátek stránky