Přihlásit

Celní řízení

 Prováděcí předpisy k Celnímu kodexu Unie

​Delegovaný akt (UCC DA)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 343 dne 29.12.2015.

Text nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446: verze CZ, verze EN, verze DE, verze FR, verze SK

Implementovaný akt (UCC IA)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 343 dne 29.12.2015.

Text prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447: verze CZ, verze EN, verze DE, verze FR, verze SK

Přechodný delegovaný akt (UCC TDA)

Jedná se prozatím pouze o návrh. Poslední verze je ze 17. 12. 2015. Tato verze byla  zaslána Evropskému parlamentu ke schválení.

Návrh přechodného delegovaného aktu v angličtině: UCC_Transitional_Delegated_Act_2015_12_17 

Návrh přechodného delegovaného aktu v češtině: UCC_Transitional_Delegated_Act_2015_12_17_CZ (upozorňujeme, že se jedná o verzi, která je v současné době předmětem jazykových korekcí)

 Celně schválená určení

Celní režimy

Svobodná pásma a sklady

Zpětný vývoz
Zničení zboží
Přenechání zboží ve prospěch státu​​​​

 Příručka pro vyplňování JSD

​​​​Příručka pro vyplňování JSD verze 14 - platná od 1. 1. 2013:
Část A - Úvod
Část B - Vývoz
Část C - Dovoz
Část E - Přílohy

 EORI

​​​​ Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, celní kodex (dále jen „Nařízení 312“). Účinnost tohoto Nařízení 312 je k 1. 7. 2009. Výše uvedeným Nařízením 312 byla stanovena povinnost registrace hospodářských subjektů v rámci celé EU do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (dále jen „rejstřík EORI“) v případech, kdy subjekt obchoduje se třetími zeměmi. V rámci této registrace budou pověřené státní orgány členských zemí Evropské unie přidělovat tzv. číslo EORI. V České republice je pověřeným státním orgánem Celní správa ČR. Číslo EORI bude pro hospodářský subjekt jedinečným identifikátorem ve styku s celními správami členských států Společenství v oblastech, které pokrývá celní legislativa. Povinnost jeho užívání začíná dnem 1. 7. 2009.

Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci EORI
UPOZORNĚNÍ na zneužití nabídky na podávání informací ve věci registrace subjektů do rejstříku EORI v souvislosti s nabídkou placené registrace do tzv. Internetového obchodního rejstříku střední Evropy​​

 Zajištění celního dluhu

​​​Informace o změnách v zajištění celního dluhu v souvislosti s přístupem nových smluvních stran k Úmluvě o společném tranzitním režimu naleznete v části Tranzit

Informace:
Informace k systému záruk po účinnosti novely zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon (po 1.7.2011)
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely platné od 1. 7. 2011
Postup při registraci sekundárního kódu záruky
NCTS/ECS WebKlient - přihlášení, dotaz na záruky, registrace kódů

Vzory žádostí:
 Žádost o povolení elektronické komunikace s celním úřadem záruky

Vzory záručních listin, záručních dokladů a osvědčení platných od 1. 1. 2013:
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - jednotlivá jistota se záručními doklady
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - jednotlivá jistota
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - souborná jistota
Záruční doklad jednotlivé jistoty - jiné operace než režim tranzitu
Osvědčení o souborné jistotě - jiné operace než režim tranzitu

Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci Systém záruk