Přihlásit

Celní řízení

 Návrhy prováděcích předpisů k Celnímu kodexu Unie

​Návrh delegovaného aktu (UCC DA)

Jedná se o finální verzi. Případné změny budu již lingvistického charakteru a text nařízení se po věcné stránce již dále měnit nebude. V této podobě bude text předložen Radě EU a Parlamentu ke schválení.

Text delegovaného aktu (CZ znění, EN znění)

Přílohy - část 1/3 (CZ znění, EN znění)

Přílohy - část 2/3 (CZ znění, EN znění)

Přílohy - část 3/3 (CZ znění, EN znění)

 

Návrh implementovaného aktu (UCC IA)

Implementovaný akt (IA) je zveřejněn v podobě poslední 6. verze. Tato verze může být před jejím odesláním Radě EU a Parlamentu vedle změn v rámci překladu také dotčena změnami obsahového charakteru a podoba ještě nemusí být konečná.

Text implementovaného aktu (CZ znění, EN znění)

Přílohy - část 1/2 (CZ znění, EN znění)

Přílohy - část 2/2 (CZ znění, EN znění)

 Celně schválená určení

Celní režimy

Svobodná pásma a sklady

Zpětný vývoz
Zničení zboží
Přenechání zboží ve prospěch státu​​​​

 Příručka pro vyplňování JSD

​​​​Příručka pro vyplňování JSD verze 14 - platná od 1. 1. 2013:
Část A - Úvod
Část B - Vývoz
Část C - Dovoz
Část E - Přílohy

 EORI

​​​​ Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, celní kodex (dále jen „Nařízení 312“). Účinnost tohoto Nařízení 312 je k 1. 7. 2009. Výše uvedeným Nařízením 312 byla stanovena povinnost registrace hospodářských subjektů v rámci celé EU do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (dále jen „rejstřík EORI“) v případech, kdy subjekt obchoduje se třetími zeměmi. V rámci této registrace budou pověřené státní orgány členských zemí Evropské unie přidělovat tzv. číslo EORI. V České republice je pověřeným státním orgánem Celní správa ČR. Číslo EORI bude pro hospodářský subjekt jedinečným identifikátorem ve styku s celními správami členských států Společenství v oblastech, které pokrývá celní legislativa. Povinnost jeho užívání začíná dnem 1. 7. 2009.

Další informace nalez​nete na stránkách e-Customs v sekci EORI

UPOZORNĚNÍ na zneužití nabídky na podávání informací ve věci registrace subjektů do rejstříku EORI v souvislosti s nabídkou placené registrace do tzv. Internetového obchodního rejstříku střední Evropy​​

 Zajištění celního dluhu

​​​Informace o změnách v zajištění celního dluhu v souvislosti s přístupem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k Úmluvě o společném tzranzitním režimu naleznete v části Tranzit

Informace:
Informace k systému záruk po účinnosti novely zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon (po 1.7.2011)
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely platné od 1. 7. 2011
Postup při registraci sekundárního kódu záruky
NCTS/ECS WebKlient - přihlášení, dotaz na záruky, registrace kódů

Vzory žádostí:
 Žádost o povolení elektronické komunikace s celním úřadem záruky

Vzory záručních listin, záručních dokladů a osvědčení platných od 1. 1. 2013:
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - jednotlivá jistota se záručními doklady
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - jednotlivá jistota
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - souborná jistota
Záruční doklad jednotlivé jistoty - jiné operace než režim tranzitu
Osvědčení o souborné jistotě - jiné operace než režim tranzitu

Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci Systém záruk