CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Osvobození od cla a DPH při dovozu zboží v souvislosti s onemocněním COVID 19

Osvobození od cla a DPH při dovozu zboží v souvislosti s onemocněním COVID 19

Dovoz roušek, chirurgických ústenek, respirátorů a dalších ochranných a zdravotnických prostředků z tzv. třetích zemí (země neležící v EU), lze uskutečnit s osvobozením od dovozního cla a od daně z přidané hodnoty při dovozu zboží následujícími způsoby:

Dovoz státním nebo jiným charitativním subjektem

Nejčastějším a v tomto smyslu i nejvhodnějším je tzv. "dovoz základních životních potřeb státním nebo jiným charitativním nebo dobročinným subjektem".

Výklad pojmů

Za státní subjekty jsou, kromě ústředních orgánů státní správy a dalších organizačních složek státu (např. ministerstva, Správa státních hmotných rezerv atd.), považovány jak všechny vyšší územní samosprávné celky (tedy kraje), tak také všechny obce bez ohledu na rozsah výkonu státní správy. Jsou za ně též považována i samotná zdravotnická či jiná veřejnoprávní zařízení (např. nemocnice, domovy pro seniory atd.), která jsou jimi zřizována, případně výhradně vlastněna.

Za charitativní a dobročinné subjekty jsou považovány jak organizace, zpravidla neziskové, které činnost, spočívající primárně v péči o potřebné osoby, vykonávají dlouhodobě, tak takové, které by případně byly pro takovou činnost zřízeny nyní, tj. dle aktuálních potřeb.

Základními životními potřebami se rozumí zboží potřebné k uspokojení bezprostředních potřeb osob, jako jsou potraviny, léky, ošacení a přikrývky.

Podmínky pro osvobození od cla

Základní životní potřeby jsou osvobozeny od cla tehdy, pokud mají být rozděleny zdarma potřebným osobám (článek 61 odstavec 1 písmeno nařízení Rady (ES) č. 1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla (dále jen „nařízení 1186")). S ohledem na aktuální situaci se veškeré výše zmíněné ochranné a zdravotnické prostředky, určené k bezplatnému rozdání, považují právě za takové zboží.

Od cla je zboží osvobozeno bez ohledu na to, zda bylo ve třetí zemi pořízeno za úplatu nebo bylo získáno bezúplatně, a též bez ohledu na to, jaký konkrétní status má subjekt ve třetí zemi, od něhož bylo zboží získáno (státní, neziskový, obchodní společnost, sdružení osob, fyzická osoba, …).

Podmínky pro osvobození od DPH

Pokud jde o osvobození od DPH, lze jej na (totéž) dovážené zboží přiznat na základě ustanovení § 71 odst. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH").

Pro osvobození od DPH je však stanovena ještě jedna další podmínka, která se osvobození od cla netýká. Zboží musí být nabyto, resp. ze třetí země získáno bezúplatně. Kritéria pro osvobození od daně jsou právě o tuto jednu podmínku přísnější (restriktivnější), a pokud bylo za zboží do třetí země placeno, nelze osvobození od DPH při dovozu zboží přiznat. A to bez ohledu na status subjektu, který zboží dováží – týká se tedy např. jakéhokoli tuzemského státního orgánu. 

 

Dary pro státní orgány nebo subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost

Státní orgány nebo subjekty, vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jak jsou definovány výše, mohou využít ještě jeden způsob osvobození od cla a od DPH. Tím jsou tzv. „dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů".

Principem zde je, že orgán veřejné moci třetí země nebo subjekt, vykonávající veřejně prospěšnou činnost, který se nachází ve třetí zemi, vyjadřují tuzemskému orgánu veřejné moci nebo tuzemskému subjektu, vykonávajícímu veřejně prospěšnou činnost, prostřednictvím zaslaného daru projev přátelství nebo dobré vůle.

Typickým příkladem jsou mezinárodní partnerství, kdy region či obec ze třetí země aktuálně poskytne ochranné či zdravotnické prostředky jako dar (bezúplatně) svému partnerskému regionu či obci v České republice; tentýž princip se týká například mezinárodně působících sítí neziskových organizací. 

Konkrétní podmínky pro osvobození jsou stanoveny v čl. 82 – 84 nařízení 1186, resp. v ustanovení § 71 odst. 2 písm. g) bod 2 ZDPH, přičemž zásadní je, že jde o příležitostný dar, a že nejde o obchodní záměr ani ze strany dárce, ani ze strany obdarovaného.  Obě tyto podmínky musejí být splněny.


Nástroje a přístroje určené k léčbě, stanovení lékařských diagnóz nebo k lékařskému výzkumu

Zdravotnická zařízení, oddělení nemocnic (včetně soukromých) a zdravotní výzkumné ústavy mohou pro dovoz kvalitativně složitějších a vyspělejších nástrojů a přístrojů (např. plicních ventilátorů, monitorovacích stanic životních funkcí, tomografických skenerů atd.) využít tento další způsob osvobození od cla. Bohužel však není možné za žádných podmínek využít tento způsob také pro osvobození od DPH, resp. není možné osvobodit dovoz (týchž) přístrojů současně od DPH, neboť takový titul vůbec neexistuje.

Principem zde je, že charitativní či dobročinný subjekt nebo soukromá osoba, bez ohledu na to, kde jsou usazeny (tedy včetně tuzemských charitativních subjektů a fyzických osob/občanů ČR) a též bez ohledu na to, zda byly ve třetí zemi případně pořízeny za úplatu, poskytnou takové přístroje jako dar (bezúplatně) příslušnému zařízení, nemocnici nebo ústavu. Totéž se vztahuje i na situace, kdy příslušné zařízení, nemocnice nebo ústav samy pořizují takové přístroje ve třetí zemi, a to právě a výhradně z prostředků, poskytnutých charitativním či dobročinným subjektem nebo z dobrovolných příspěvků soukromých osob.

Typickým příkladem jsou celostátní sbírky, organizované za účelem vybavení dotčených zařízení, speciálně jednotek (oddělení) intenzivní péče, příslušnou technikou.  

Konkrétní podmínky pro osvobození jsou stanoveny v čl. 57 a 58 nařízení 1186, přičemž zásadní je, že nejde o obchodní záměr ze strany dárce, ani neexistuje spojení mezi dárcem nástrojů nebo přístrojů a jejich výrobcem. 


Dovoz zásilek mezi dvěma soukromými osobami a zásilek nepatrné hodnoty

Pro úplnost a závěrem zmiňujeme, že ochranné prostředky mohou být osvobozeny od cla a od DPH při dovozu zboží i jako tzv. „individuální dovozy", jinými slovy jako jednotlivé zásilky.

Jde o tzv. „zásilky zboží neobchodní povahy mezi dvěma soukromými osobami" do hodnoty 45 EUR (článek 25 nařízení 1186, resp. § 71 odst. 2 písm. a) ZDPH) a o tzv. „zásilky zboží nepatrné hodnoty" do hodnoty 22 EUR (mezi jakýmikoli osobami/subjekty) dle článku 23 nařízení 1186, resp. § 71 odst. 3 písm. a) ZDPH.


Ve všech ostatních případech, jiných než výše uvedených, podléhá dovoz předmětného (konkrétního) zboží jemu příslušné celní sazbě (konkrétně viz celní sazebník) a stejně tak příslušné sazbě DPH (konkrétně viz přílohy č. 3 a 3a ZDPH).    


Stránka byla publikována dne: 01.04.2020

Skočit na začátek stránky