CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Podrobnosti k asistenci při likvidaci lihu prováděné celními orgány

Podrobnosti k asistenci při likvidaci lihu prováděné celními orgány

 V návaznosti na rozhodnutí ministra financí č. j. MF-93346/2012/904 o prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů z důvodu mimořádných událostí, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 dne 10. 10. 2012 (dále jen „rozhodnutí ministra financí“), bude celními orgány České republiky prováděno ověření zdanění lihovin a asistence při likvidacích lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, jejichž nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli byly, podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27. září 2012, provozovatelům potravinářských podniků podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zakázány.

V této souvislosti je nutné, aby žadatel o provedení ověření zdanění a asistence při likvidaci výše uvedených lihovin zaslal celnímu úřadu místně příslušnému podle ustanovení § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), do 15. prosince 2012 na předepsaném formuláři (ke stažení ZDE + příloha) podnět k provedení ověření zdanění a asistované likvidace lihu (dále jen „podnět), přičemž na podněty doručené po výše uvedeném datu, tj. po 15. 12. 2012, nebude brán zřetel. Územní působnost jednotlivých celních úřadů je vymezena v příloze č. 2, resp. 3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, které jsou dostupné pod následujícími odkazy (příloha č. 2, příloha č. 3).

Podnět lze celnímu úřadu zaslat v listinné podobě, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, příp. datovou schránkou. Kontaktní údaje jednotlivých celních úřadů, včetně ID datových schránek, jsou uvedeny na webových stránkách celní správy
www.celnisprava.cz pod odkazem seznam celních útvarů, který se nachází v sekci ÚŘEDNÍ DESKY (odkaz ZDE). Je nutné, aby žadatel v podnětu, mimo jiné, uvedl též název spalovny, v níž bude chtít provést ekologickou likvidaci, včetně její adresy, přičemž seznam námi zjištěných spaloven oprávněných k danému druhu likvidace je uveden ZDE. Žadatel však může navrhnout též jinou spalovnu, avšak musí se jednat o zařízení, které je oprávněno provádět daný druh likvidace a současně se musí jednat o zařízení, ve kterém dochází k přímé likvidaci, nesmí se tedy jednat o sběrnu. V této souvislosti je nutno připomenout, že náklady spojené s likvidací lihovin hradí žadatel, přičemž dle našich zjištění se cena za likvidaci tohoto organického odpadu pohybuje v rozpětí od 3,- do 12,- Kč/1 kg. Podrobnosti týkající se likvidace si tedy musí žadatel dohodnout s konkrétní spalovnou.

Po shromáždění doručených žádostí budou jednotliví žadatelé kontaktováni (telefonicky, příp. elektronicky) celním úřadem místně příslušným k provozovně spalovny za účelem dohodnutí termínu asistence při likvidaci lihovin. V této souvislosti je tedy nutné, aby žadatel ve formuláři uvedl přesné kontaktní údaje. Jednotliví žadatelé budou ze strany daného celního úřadu kontaktováni v pořadí dle doručených podnětů, přičemž v tomto pořadí bude poskytována rovněž asistence při jednotlivých likvidacích s ohledem na aktuální možnosti daného celního úřadu a množstevní požadavky subjektu. Likvidace by měly, dle našich předpokladů, proběhnout (nevyžádá-li si situace jinak) do 6 měsíců od přijetí podnětu k asistenci, přičemž nárok na prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů může být žadatelem uplatněna do 31. prosince 2017.

V rámci prováděné asistence budou pracovníci dotčených celních úřadů, před samotnou likvidací lihovin, v prostorách spalovny provádět u žadatele místní šetření dle § 80 a následujících DŘ a § 41 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na kontrolu zdanění lihovin a splnění podmínek asistence při likvidaci lihovin. V průběhu šetření budou za účelem ověření zdanění lihovin předložených k likvidaci pracovníky celního úřadu kontrolovány předložené daňové doklady, resp. doklady o prodeji vztahující se k těmto lihovinám, přičemž po jejich verifikaci budou tyto doklady opatřeny otiskem úředního razítka příslušného celního úřadu. O provedeném místním šetření sepíší pracovníci celního úřadu protokol, přičemž jeho stejnopis bude předán žadateli a následně příslušnému územnímu finančnímu orgánu (od 1. ledna 2013 orgánu Finanční správy České republiky). Na základě tohoto protokolu, v němž bude vyčíslena výše spotřební daně z lihu připadající na zlikvidované lihoviny, u nichž bylo prokázáno zdanění (Kč), bude příslušným územním finančním orgánem (od 1. ledna 2013 orgánem Finanční správy České republiky) odvozena výše promíjené úhrady platebních povinností vůči dotčenému poplatníkovi.

V případě, že žadatel bude mít vůči průběhu nebo výsledku šetření provedeném pracovníky celního úřadu návrhy, námitky, je nutné, aby je uvedl přímo do zpracovávaného protokolu, přičemž v těchto případech bude protokol předán příslušnému územnímu finančnímu orgánu (od 1. ledna 2013 orgánu Finanční správy České republiky) až po vypořádání předmětných připomínek.

Stránka byla publikována dne: 11.10.2012

Skočit na začátek stránky