CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 08.03.2024


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Dovoz léků, léčivých přípravků a veterinárních přípravků v poštovních zásilkách

Celní úřad Praha Ruzyně i v novém roce eviduje častý výskyt nedovoleného dovozu léků a léčivých přípravků v poštovních zásilkách ze zemí mimo Evropskou unii. Za období leden a únor 2024 bylo těchto dovozů evidováno 654 případů. Celní úřad v součinnosti s Českou poštou, Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) provádí kontrolu těchto dovozů a zároveň dohlíží na dodržení podmínek nařízeného zpětného vývozu zásilek nebo vykonává dohled při nařízené likvidaci zásilek, které nelze propustit do volného oběhu na území České republiky.

 V souvislosti s dovozem léků, léčivých přípravků a veterinárních přípravků upozorňuje Celní úřad Praha Ruzyně na zákonnou úpravu těchto dovozů. Dovoz léčiv a léčivých přípravků do České republiky je upraven, kromě celních předpisů, také zákonem o léčivech (Zákon č. 378/2007 Sb.). Léčiva se mohou dostat do dispozice pacienta pouze zákonem vymezenými formami „distribuce“, tedy výdejem, prodejem (avšak pouze v případě vyhrazených léčivých přípravků) a použitím v rámci poskytování zdravotních služeb. Výdej je pak možné uskutečnit „neosobním“ způsobem, prostřednictvím tzv. zásilkového výdeje (§ 84 zákona o léčivech). Takový výdej je však přípustný pouze od poskytovatele lékárenské péče (tedy lékárny) a v případě zahraničního zásilkového výdeje pak pouze z členských států Evropské unie (§ 87 odst. 1 zákona o léčivech). S ohledem na obecný zákaz zásilkového výdeje ze třetích zemí („nečlenských“ států EU) je pak zřejmé, že pokud objednatel má v úmyslu léčivý přípravek dovážet do Evropské unie, musí být v postavení subjektu oprávněného takový dovoz uskutečnit. Takovým subjektem je pak podle současné právní úpravy (§ 62 odst. 1 zákona o léčivech) pouze osoba, která je držitelem povolení k výrobě. Jinými slovy lze konstatovat, že dovoz léčiva do České republiky zásilkovým způsobem, z území mimo Evropskou unii, může uskutečnit pouze držitel povolení k výrobě. V případě výdeje léčiva konečnému spotřebiteli zásilkovým způsobem z území mimo Evropskou unii není vůbec možný. Seznam držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků je zveřejněn SÚKL v Seznamu povolených výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří, uveřejněný na internetových stránkách SÚKL (www.sukl.cz). Pokud dovozce není držitelem povolení k výrobě léčiva, není osobou, která je oprávněná uskutečnit dovoz léčivého přípravku a celní úřad tuto zásilku nepropustí do volného oběhu.


por. Bc. Igor Lenský
Tiskový mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 724 501 935
e-mail: i.lensky@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky