CZ EN Translate
Menu

Žádost o info. doručena na CÚ 7. 4. 2015, čj. 11965-5/2015-510000-12. Odpověď odeslána 21. 4. 2015, čj. 62692-3/2015-510000-12.

Žádost: „Jako daňový poradce žádám Celní úřad pro hl. m. Prahu ve smyslu zákona č. 106/1992 Sb., o sdělení výše a struktury nákladů, které celní správa vynaložila na výslech pana Černého, a to včetně přípravy, provedení a dokumentace místního šetření za účelem vyslechnutí navrhovaného svědka, jak správce daně uvádí ve Sdělení.“

 

Odpověď: „Vzhledem k tomu, že požadované informace se týkají konkrétního řízení, které je prováděno podle zákona č. 280/2009 Sb., a tento zákon v části druhé – obecná část o správě daní, v hlavě IV - ochrana a poskytování informací, (§ 52 až 59) upravuje podmínky pro poskytování informací, jakožto zákon speciální, nelze žadateli vyhovět, neboť zákon č. 106/1999 Sb., se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem informací, pokud zvláštní zákon (v daném případě zákon č. 280/2009 Sb.) upravuje jejich poskytování.

 

V rozsahu informací podle zákona č. 106/1999 Sb., má celní úřad podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. V rámci dotazu žadatele lze sdělit pouze to, že:

Výslech, přípravu a získávání informací v rámci daňových řízení provádí pracovníci celní správy (dále jen celník), kteří jsou ve služebním poměru, zpravidla zařazení do 5. a 6. tarifních tříd. Obecně lze konstatovat, že celníci v uvedených třídách mají v průměru ve služebním poměru odslouženo cca. 6 až 15 let. Podle Nařízení vlády č. 227/2014 kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015, lze tak určit přibližnou průměrnou hodinovou mzdu celníka provádějícího výslech a jeho přípravu na cca. 140 Kč/hodina (19240 Kč+23310 Kč)/2/21 dnů /7,5 hodin. Délka výslech a stejně tak jeho příprava je závislá na spoustě okolností daného konkrétního případu. Hrubým odhadem, kdy počítáme cca. 2 hodiny na provedení výslechu a 2 hodiny na přípravu, včetně zjišťování potřebných informací, lze dojít k času 4 hodiny. V případě provádění místního šetření, je třeba vzít v úvahu, že toto šetření provádějí dva celníci (jeden je zpravidla v nižší tarifní třídě, což však pro hrubý odhad není třeba zohledňovat). Dojdeme tak k času cca. 5-6 hodin, což znamená, že náklady na práci celníka při provádění výslechu a jeho přípravy vychází cca. na 900 Kč. V dané souvislosti je třeba brát v úvahu i případné použití služebního motorového vozidla, kde náklady na 1 km jsou cca. 3,5 Kč.

 

Jak již bylo uvedeno, vyjádřené hodnoty vychází z hrubého odhadu a zprůměrování činnosti, která se sice blíží realitě, ovšem je závislá na specifických okolnostech každého jednotlivého případu. Jedinou relativně přesnou hodnotou je vypočet hodinových nákladů na celníka, což je v rámci obecného vyjádření 140 Kč.“

Stránka byla publikována dne: 27.05.2015 13:27
Skočit na začátek stránky