CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena CÚ pro HLMP dne 7. 3. 2013 pod čj. 44039/2013-510000-11, odpověď odeslána dne 21. 3. 2013 pod č.j. 51375/2013-510000-11

Požadovaná informace:

Jaký zákon a paragraf zákona striktně zakazuje OSVČ nevlastnící tiskárnu ani specielní program, OSVČ který za 10 roků má jedinný prípad dovozu, aby vypsal formulář "Jednotný správní doklad 14312" čitelně hůlkovým písmem vlastní rukou? Proč musím k žádosti připojit datum narození?

Poskytnutá informace:

Základním právním předpisem upravujícím obecná pravidla pro vyplňování písemných celních prohlášení, podaných na tiskopise Jednotný správní doklad, případně Jednotný správní  doklad doplňkový list (dále jen „písemné celní prohlášení“), je nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně Hlava I přílohy 37 tohoto předpisu. Možnost vyplnění písemného celního prohlášení Vámi uvedeným způsobem je řešena v druhém odstavci písm. C této kapitoly, viz následující text:

„Pokud jsou všechny výtisky v podsadě určeny k použití ve stejném členském státě, mohou být čitelně vyplněny rukou, inkoustem a hůlkovým písmem, je-li to v daném členském státě povoleno. Totéž platí pro údaje, které se uvádějí ve výtiscích používaných pro účely tranzitního režimu Společenství.“

Z výše uvedeného je jednoznačné, že Vámi zmiňovaná možnost vyplňování písemných celních prohlášení je ponechána zcela na vnitrostátní právní úpravě jednotlivých členských zemí. V České republice je tato oblast upravena v odstavci 3 Části I. přílohy č. 1 vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, viz následující text:
„Vyplňování Tiskopisu a Doplňkového listu rukou není povoleno. Výjimkou jsou případy, kdy je podáváno písemné celní prohlášení při dovozu zboží pro osobní potřebu nebo jako dar, případně při technických problémech informačních nebo komunikačních systémů.“

Pro úplnost uvádíme, že zmocnění pro provedení této úpravy, dané vyhláškou Ministerstva financí ČR, je dáno ustanovením § 105 zákona č. 13/1993Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
                                                           
                                                                               
"Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“

Podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. Podle odst. 5 písm. a) výše citovaného ustanovení, brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby svoji žádost doplnil, nevyhoví-li pak žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

Veškeré předpisy naleznete na našich internetových stránkách www.celnisprava.cz.

Stránka byla publikována dne: 15.04.2013 7:59
Skočit na začátek stránky