CZ EN Translate
Menu

Žádost o poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., - Investigation Securities s.r.o.,

Žádost:

Na základě ustanovení § 4 Zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v
platném znění, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informací / sdělení odpovědi na níže položené otázky z oblasti spotřebních daní.

Naše společnost Investigation Securities s.r.o. vede v současné době s německým obchodním partnerem jednání, ohledně nákupu minerálních olejů – celní kód 15180039. Toto zboží by bylo následně prodáno konečnému uživateli , který jej použije pro pohon stacionárních motorů určených na výrobu elektrické energie. Z tohoto důvodu Vás žádáme o upřesnění zákonného postupu směrem na výrobu elektrické energie. Z tohoto důvodu Vás žádáme o upřesnění zákonného postupu směrem na výrobu elektrické energie. Z tohoto důvodu Vás žádáme o upřesnění zákonného postupu směrem k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Naše společnost nakoupí výše uvedený vybraný výrobek na základě povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně na základě ust. § 22 zákona č. 353/2003 sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o spotřebních daních „ ) pod číslem CZ1106031P001. Tento výrobek bude následně prodán společnosti Flexana plus s.r.o.. a na základě § 49 odst. 14 zákona o spotřebních daních a na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – splnění kritérií udržitelnosti bude osvobozen od spotřební daně. Tato společnost nedisponuje zvláštním povolením k užívání vybraných výrobků ve smyslu ust. § 13 zákona o spotřebních daních, ale vzhledem k tomu, že se jedná o koncového uživatele se domníváme, že není zvláštní povolení potřeba. Jako přílohu této žádosti přikládáme vyjádření generálního ředitelství cel ze dne 17.1.2014, které nám předal budoucí odběratel.

Odpověď:

Minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 – 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o spotřebních daních) jsou předmětem daně z minerálních olejů podle § 45 odst. 3 písm. a) tohoto zákona.

V souladu s § 59 odst. 1 písm. a) o spotřebních daních je možné při dopravě těchto minerálních olejů uplatnit režim podmíněného osvobození od daně a je tak možné je přijímat na základě povolení pro opakované přijetí k vybraným výrobkům v režimu podmíněného osvobození od daně (dále jen povolení).

Daňový subjekt Investigatiton Securities s.r.o., je držitelem tohoto povolení, povolení však nezahrnuje minerální oleje KN 15180039 a před přijetím těchto výrobků je tak třeba zažádat o jeho rozšíření.

V souladu s § 49 odst. 14 zákona o spotřebních daních jsou od daně osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 – 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů. Způsoby prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv jsou stanoveny v § 21 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti jednotlivých prohlášení pak stanoví Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.

Minerální oleje osvobozené od daně podle §49 odst. 14 se dle § 35 odst. 4 zákona o spotřebních daních přijímají a užívají bez zvláštního povolení. Pokud jsou však přijímány za účelem dalšího prodeje, zvláštní povolení se vyžaduje.

Z výše uvedeného vyplývá, že konečný uživatel může tyto minerální oleje přijímat bez zvláštního povolení, pokud však vaše společnost bude tyto minerální oleje po uvedení do volného daňového oběhu prodávat, musí být sama držitelem zvláštního povolení a je tak třeba si o rozšíření vašeho stávajícího zvláštního povolení zažádat.    

 

Stránka byla publikována dne: 24.10.2014 9:23
Skočit na začátek stránky