CZ EN Translate
Menu

Informace o znovuzavedení vracení spotřební daně z minerálních olejů - "Zelená nafta"

 

INFORMACE – „ZELENÁ NAFTA“

Zákonem č. 201 ze dne 10. září 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), došlo k znovuzavedení vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, nově vloženým ustanovením § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. „zelená nafta“).

Novela společně s prováděcí vyhláškou č. 202 ze dne 17. září 2014 o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími (dále jen „vyhláška“), byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 26. 9. 2014 a účinnosti nabyla již dne 1. 10. 2014.

Oproti znění zákona o spotřebních daních platnému do 31. 12. 2013 obsahuje novela zásadní rozdíl a to kratší lhůtu, v níž může být nárok na vrácení spotřební daně uplatněn. V § 57 odst. 11 zákona o spotřebních daních je stanoveno, že nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 2 měsíců (do 31. 12. 2013 bylo 6 měsíců) ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Tato lhůta nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Stejným způsobem byla v ustanovení § 57 odst. 12 zkrácena lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně.

Nárok na vrácení daně nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci nebo úpadku.

Vyhláška v § 2 odst. 4 nově stanoví, že doklady o prodeji a interní doklady, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, se vedou v časové souslednosti a jejich stejnopisy se připojí k daňovému přiznání.

Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů lze podat pouze na platném tiskopise zveřejněném na stránkách wwww.celnisprava.cz, tiskopis 25 3207  MFin – vzor č. 1.

Podle přechodného ustanovení zákona o spotřebních daních je možné uplatnit nárok na vrácení daně za zdaňovací období červenec a srpen 2014 do 1. 12. 2014 včetně (30. 11. 2014 je neděle).


Stránka byla publikována dne:  

Skočit na začátek stránky