CZ EN Translate
Menu

Informace pro cestující

     Pokud se o prázdninách chystáte cestovat za hranice naší republiky, přinášíme Vám informace o množstevních limitech výrobků, které si pro osobní potřebu můžete dovézt, aniž byste zaplatili dovozní clo, DPH a spotřební daně, případně porušili daňové předpisy. 

     Zásadní rozdíl v množství dopravovaných výrobků spočívá ve skutečnosti, zda je dovážíte ze třetích zemí tzn. ze zemí, které nejsou členskými státy EU, do členských států EU nebo je převážíte mezi zeměmi „evropské osmadvacítky“.

     U ZBOŽÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ DO ZEMÍ EU je každému cestujícímu v osobním zavazadle osvobozeno od cla, DPH a spotřební daně zboží zcela neobchodní povahy, tzn. dovážené příležitostně a určené k osobnímu užívání cestujícím nebo členy jeho rodiny nebo jako dar. Toto zboží ovšem nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru. Osvobození platí pro zboží od každého druhu jen v tomto množství (u cestujících, kteří dovršili sedmnácti let věku):

1) Tabákové výrobky:
200 kusů cigaret
nebo100 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus)
nebo 50 kusů doutníků
nebo 250 gramů tabáku ke kouření,
případně procentní podíl jednotlivých druhů tabákových výrobků.

2) Alkoholické výrobky:
destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových: 1 litr
nebo destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu se skutečným obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemových; šumivá vína, likérová vína: 2 litry, příp. procentní podíl jakékoliv kombinace druhů alkoholu
a tichá vína: 4 litry
a piva: 16 litrů.

3) Pohonné hmoty v běžné nádrži a v přenosné nádrži nejvýše 10 litrů.

     Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu. Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního létání je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR na osobu. Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka snižuje na částku 200 EUR na osobu.

Upozornění: 

     Výše uvedené limity jsou platné jak pro zahraniční fyzické osoby přijíždějící do EU, tak i pro tuzemské osoby vracející se ze zahraničí a nelze je slučovat pro více osob ani je odečítat, pokud je úhrnná vlastní hodnota dováženého zboží vyšší.

     Za zboží dovážené cestujícím s výše uvedeným osvobozením od cla se považuje také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech dopravních prostředků, kterými cestující vstupuje do EU.

     Léčiva se smí dovážet pouze v množství odpovídající osobní potřebě cestujících.

U ZBOŽÍ V RÁMCI ZEMÍ EU lze pro osobní potřebu dopravovat bez dokladů o zdanění (prodejní doklady, na kterých je vyčíslena SPD) výrobky zatížené spotřební daní (tzv. vybrané výrobky), jejichž množství nebude přesahovat:

1) minerální oleje (s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně) množství dopravované v běžných nádržích a přenosných nádržích zvýšené o max. 20 litrů
2) zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob,
3) konzumní líh a lihoviny: 10 litrů konečných výrobků,
4) pivo: 110 litrů,
5) meziprodukty: 20 litrů (například medovina),
6) víno: 90 litrů, z toho u šumivých vín 60 litrů,
7) cigarety: 800 kusů,
8) cigarillos a doutníky o váze menší než 3 g/kus: 400 kusů,
9) ostatní doutníky: 200 kusů,
10) tabák ke kouření: 1 kg.

     Při posouzení, zda se jedná o dopravu vybraných výrobků určených pro osobní spotřebu, se bere v úvahu skutečnost,  zda je fyzická osoba podnikatelem a z jakých důvodů vybrané výrobky nabyla; místo, kde se vybrané výrobky nacházejí, nebo způsob dopravy; doklady k vybraným výrobkům; množství a povaha vybraných výrobků.

   Další informace můžete najít na stránkách Celní správy www.celnisprava.cz


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 

 


Stránka byla publikována dne: 01.07.2013

Skočit na začátek stránky