CZ EN Translate
Menu

Informace o nákupu lihovin a jejich prodeji na kulturních a sportovních akcích

Informace o nákupu lihovin a jejich následného prodeje uskutečňovaného prostřednictvím občanských sdružení (Tělovýchovná jednota, Sdružení dobrovolných hasičů apod.) na kulturních nebo sportovních akcích pořádaných těmito sdruženími

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „ZPZL“) definuje v § 8 konečný prodej lihu. Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnosti podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v § 2 stanoví, že živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Z výsledků konzultace s odborem živností ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že za soustavnou činnost se považuje také kulturní akce pořádaná pouze 1x v roce, pokud s koná soustavně. (např. každý rok) Tyto akce jsou v drtivé většině pořádány za účelem zisku, resp. subjekt by musel dokázat, že se nejedná o činnost soustavnou, provozovanou za účelem zisku.

Jak z výše uvedeného vyplývá, lze konečný prodej lihu realizovat pouze v rámci podnikatelské činnosti. Tato činnost je vázána na vydání koncese. Současná legislativa neumožňuje takový postup, aby nepodnikající osoba (fyzická nebo sdružení) nakoupila lihoviny u konečného prodejce lihu a sama je dále v rámci pořádaných akcí prodávala v postavení konečného prodejce lihu.

Upozorňujeme také na skutečnost, že je povinností konečného prodejce lihu, tedy osoby, která bude lihoviny prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, nakupovat tyto lihoviny ve spotřebitelském balení pouze od registrovaného distributora nebo  registrované osoby, která je povinna značit líh (§ 42 odst. ZPZL).

Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu naleznete zde:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/RZLInternet.aspx

Porušením těchto zákonem stanovených povinností se dopustí fyzická osoba přestupku a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu s možností uložení sankce do výše 1 000 000,- Kč.

Stránka byla publikována dne: 24.10.2014 11:08
Skočit na začátek stránky