CZ EN Translate
Menu

Vývoz předmětů kulturní hodnoty

Předměty kulturní hodnoty jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu. Vývoz předmětů kulturní hodnoty lze uskutečnit pouze na základě osvědčení, v němž se konstatuje, že nejde o předměty prohlášené za kulturní památku, ani o předměty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku. Archiválie je možné vyvézt na základě písemného posouzení oblastního archivu, v jehož obvodu působnosti má osoba, která vyváží nebo odesílá archiválii, bydliště nebo sídlo. U osob majících bydliště nebo sídlo mimo území České republiky je příslušným archiv, v jehož obvodu působnosti se nachází celní úřad, který písemnosti propouští do režimu vývozu.
Upozornění :

-          osvědčení vydávají na základě žádosti a za poplatek odborné organizace /muzea,galerie, ústavy
apod./

ZÁKAZY A OMEZENÍ PŘI VÝVOZU KULTURNÍCH PAMÁTEK

V případě vývozu kulturní památky je nutný souhlas ministerstva kultury k vývozu. Současně se souhlasem k vývozu bude ministerstvem kultury vydáno rozhodnutí ve správním řízení, ve kterém budou stanoveny podmínky, za kterých bude možné vývoz uskutečnit.

 VÝVOZ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH STATKŮ Z CELNÍHO ÚZEMÍ EU

Vývoz některých kulturních statků z celního území EU je upraven nařízením Rady (EHS)
č. 3911/92/ES, o vývozu kulturních statků. Při vývozu kulturních statků je nutné předložit vývozní povolení dle zákona č. 214/2002 Sb. Vývozní povolení vydané podle zákona
č. 214/2002 Sb. nenahrazuje souhlas, povolení, osvědčení nebo licenci vydávané podle zvláštních právních předpisů.

Stránka byla publikována dne: 20.11.2009 9:28
Skočit na začátek stránky