Předměty kulturní hodnoty jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu. Vývoz předmětů kulturní hodnoty lze uskutečnit pouze na základě osvědčení, v němž se konstatuje, že nejde o předměty prohlášené za kulturní památku, ani o předměty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku. Archiválie je možné vyvézt na základě písemného posouzení oblastního archivu, v jehož obvodu působnosti má osoba, která vyváží nebo odesílá archiválii, bydliště nebo sídlo. U osob majících bydliště nebo sídlo mimo území České republiky je příslušným archiv, v jehož obvodu působnosti se nachází celní úřad, který písemnosti propouští do režimu vývozu.
Upozornění :

-          osvědčení vydávají na základě žádosti a za poplatek odborné organizace /muzea,galerie, ústavy
apod./

ZÁKAZY A OMEZENÍ PŘI VÝVOZU KULTURNÍCH PAMÁTEK

V případě vývozu kulturní památky je nutný souhlas ministerstva kultury k vývozu. Současně se souhlasem k vývozu bude ministerstvem kultury vydáno rozhodnutí ve správním řízení, ve kterém budou stanoveny podmínky, za kterých bude možné vývoz uskutečnit.

 VÝVOZ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH STATKŮ Z CELNÍHO ÚZEMÍ EU

Vývoz některých kulturních statků z celního území EU je upraven nařízením Rady (EHS)
č. 3911/92/ES, o vývozu kulturních statků. Při vývozu kulturních statků je nutné předložit vývozní povolení dle zákona č. 214/2002 Sb. Vývozní povolení vydané podle zákona
č. 214/2002 Sb. nenahrazuje souhlas, povolení, osvědčení nebo licenci vydávané podle zvláštních právních předpisů.

Stránka byla publikována dne: 20. 11. 2009 9:28