Upozornění pro vývozce do Severní Koreje a Sýrie

Na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu byly dne 27. 4. 2015 publikovány informace pro vývozce zboží do KLDR a Sýrie, vztahující se k potřebě žádat o vývozní povolení pro určité zboží podle zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 594/2004 Sb.").

V předmětných oznámeních Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že vývoz zboží celně zařazeného pod příslušné kódy kombinované nomenklatury lze uskutečnit do KLDR a Sýrie pouze na základě individuálního vývozního povolení uděleného Licenční správou MPO podle zákona č. 594/2004 Sb.

Další informace lze získat na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu, odkazy:

Vývoz zboží dvojího užití

Mezi druhy zboží dvojího užití patří velmi široký okruh zboží a technologií, jako jsou např:

  • chemické nebo biologické výrobky,
  • jaderné technologie,
  • optické a laserové technologie,
  • materiály používané v letecké elektrotechnice nebo některé druhy softwaru...

Ačkoli toto zboží a tyto technologie jsou vyráběny za účelem civilního použití, mohou být, vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem, zneužity zejména k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů pro případné vojenské účely.

 

Účelem kontroly vývozu zboží a technologií dvojího užití je zajistit, aby se toto zboží a tyto technologie nedostaly do států, které by je mohly využít v programech šíření zbraní hromadného ničení, nebo organizacím, které by je mohly použít pro teroristické nebo vojenské účely. Tato kontrola obecně nezakazuje ani neomezuje legální vývoz kontrolovaného zboží, avšak jednotlivé dodávky nejsou povolovány, pokud existuje riziko jejich zneužití. Napomáhá tak předcházet možnému poškození zahraničněpolitických, bezpečnostních či obchodních zájmů státu, stejně jako poškození obchodních zájmů podnikatele, a to i neúmyslným zapojením se do nežádoucích aktivit.

 

Zahraniční obchod s předmětným zbožím je sledován mezinárodními kontrolními uskupeními, kterými jsou:

 

  • Wassenaarské ujednání (WA) - zajišťuje kontroly širokého spektra konvenčních zbraní a zboží dvojího použití, především v průmyslové oblasti.
  • Skupina jaderných dodavatelů (NSG) - zajišťuje mezinárodní kontroly jaderných položek,
  • Australská skupina (AG) - stanovuje režim vývozních kontrol u chemických a biologických látek a zařízení zneužitelných pro výrobu nebo vývoj chemických a biologických zbraní, jehož úkolem je zabránit kumulaci velkého množství těchto chemických a biologických látek v rizikových oblastech a zamezit výrobě, vývoji a šíření chemických a biologických zbraní,
  • Režim kontroly raketových technologií (MTCR) - soubor vývozních opatření uplatňovaných s cílem znemožnit šíření raketové technologie a všech zařízení a látek, které jsou klíčové pro vývoj a výrobu raket.

Právní rámec kontroly vývozu zboží dvojího užití

Zákon č. 594/2004 Sb. ze dne 4. listopadu 2004, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

Nařízení vlády č. 595/2004 Sb. ze dne 24. listopadu 2004 o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití.

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (dále jen "nařízení") . Toto nařízení současné nahradilo Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Nařízení platí v České republice přímo a podnikatelé tak jsou povinni se jeho zněním řídit i bez toho, že by jim povinnosti spojené s vývozem a přepravou zboží dvojího užití ukládala národní legislativa.

Přílohou nařízení je seznam zboží dvojího užití rozčleněný do příslušných kategorií. Při vývozu tohoto zboží je nutné předložit vývozní povolení. Toto povolení vydává v České republice Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „LS MPO"). Informace LS MPO o vývozech zboží dvojího použití  jsou zde.

 

Definice vývozu pro účely kontroly vývozu zboží dvojího užití

Vývozem se rozumí dodávky kontrolovaného zboží do třetích zemí. V případech, na které se nevztahuje všeobecné vývozní povolení Společenství, je potřeba požádat o individuální povolení nebo souhrnné povolení pro vývoz. Za vývoz je považován i přenos software nebo technologie elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území Společenství. Seznam tohoto kontrolovaného zboží je předmětem přílohy č. I nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

Povolení vydané LS MPO (Licenční správa - Ministerstvo průmyslu a obchodu) lze předložit kterémukoliv celnímu úřadu, kde probíhá celní řízení, a to nejen v ČR, ale i v jiném členském státě, celnímu úřadu v ČR lze předložit i povolení vydané jiným členským státem za účelem celního řízení.

 

LS MPO může stanovit v souladu s nařízením, že i při vývozu určitého zboží, které však není v příloze nařízení, do určitých zemí,  je nutné při vývozu předložit vývozní povolení (tzv. princip „catch all"). Více informací naleznete zde. 

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Stránka byla publikována dne: 26. 1. 2018 6:25