CZ EN Translate
Menu

Mezinárodní kontrolní režimy

Upozornění pro vývozce do Severní Koreje a Sýrie

Na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu byly dne 27. 4. 2015 publikovány informace pro vývozce zboží do KLDR a Sýrie, vztahující se k potřebě žádat o vývozní povolení pro určité zboží podle zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 594/2004 Sb.").

V předmětných oznámeních Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že vývoz zboží celně zařazeného pod příslušné kódy kombinované nomenklatury lze uskutečnit do KLDR a Sýrie pouze na základě individuálního vývozního povolení uděleného Licenční správou MPO podle zákona č. 594/2004 Sb.

Další informace lze získat na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu, odkazy:

Vývoz zboží dvojího užití

Mezi druhy zboží dvojího užití patří velmi široký okruh zboží a technologií, jako jsou např.:

 • chemické nebo biologické výrobky,
 • jaderné technologie,
 • optické a laserové technologie,
 • materiály používané v letecké elektrotechnice nebo některé druhy softwaru...

Ačkoli toto zboží a tyto technologie jsou vyráběny za účelem civilního použití, mohou být, vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem, zneužity zejména k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů pro případné vojenské účely.

Účelem kontroly vývozu zboží a technologií dvojího užití je zajistit, aby se toto zboží a tyto technologie nedostaly do států, které by je mohly využít v programech šíření zbraní hromadného ničení, nebo organizacím, které by je mohly použít pro teroristické nebo vojenské účely. Tato kontrola obecně nezakazuje ani neomezuje legální vývoz kontrolovaného zboží, avšak jednotlivé dodávky nejsou povolovány, pokud existuje riziko jejich zneužití. Napomáhá tak předcházet možnému poškození zahraničněpolitických, bezpečnostních či obchodních zájmů státu, stejně jako poškození obchodních zájmů podnikatele, a to i neúmyslným zapojením se do nežádoucích aktivit.


Zahraniční obchod s předmětným zbožím je sledován mezinárodními kontrolními uskupeními, kterými jsou:

 • Wassenaarské ujednání (WA) - zajišťuje kontroly širokého spektra konvenčních zbraní a zboží dvojího použití, především v průmyslové oblasti.
 • Skupina jaderných dodavatelů (NSG) - zajišťuje mezinárodní kontroly jaderných položek,
 • Australská skupina (AG) - stanovuje režim vývozních kontrol u chemických a biologických látek a zařízení zneužitelných pro výrobu nebo vývoj chemických a biologických zbraní, jehož úkolem je zabránit kumulaci velkého množství těchto chemických a biologických látek v rizikových oblastech a zamezit výrobě, vývoji a šíření chemických a biologických zbraní,
 • Režim kontroly raketových technologií (MTCR) - soubor vývozních opatření uplatňovaných s cílem znemožnit šíření raketové technologie a všech zařízení a látek, které jsou klíčové pro vývoj a výrobu raket.


Právní rámec kontroly vývozu zboží dvojího užití

Zákon č. 594/2004 Sb. ze dne 4. listopadu 2004, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (dále jen "nařízení"). Toto nařízení nahradilo nařízení Rady (ES) č. 428/2009​ ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití . Nařízení platí v České republice přímo a podnikatelé tak jsou povinni se jeho zněním řídit i bez toho, že by jim povinnosti spojené s vývozem a přepravou zboží dvojího užití ukládala národní legislativa. Přílohou nařízení je seznam zboží dvojího užití rozčleněný do příslušných kategorií. Při vývozu tohoto zboží je nutné předložit vývozní povolení. Toto povolení vydává v České republice Ministerstvo průmyslu a obchodu - Licenční správa (dále jen „MPO-LS"). Informace MPO-LS o vývozech zboží dvojího použití  jsou zde.

 

Definice vývozu pro účely kontroly vývozu zboží dvojího užití

Vývozem se rozumí (čl. 2 odst. 2 nařízení):

 • režim vývozu ve smyslu článku 269 celního kodexu Unie;
 • zpětný vývoz ve smyslu článku 270 celního kodexu Unie; ke zpětnému vývozu dochází také, pokud musí být v průběhu tranzitu přes celní území Unie podle bodu 11 tohoto článku podáno výstupní souhrnné celní prohlášení, protože bylo změněno konečné místo určení zboží;
 • režim pasivního zušlechťovacího styku ve smyslu článku 259 celního kodexu Unie; nebo
 • přenos softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, a to i faxem, telefonem, elektronickou poštou nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky, do místa určení mimo celní území Unie; to zahrnuje zpřístupnění tohoto softwaru nebo technologií v elektronické formě fyzickým nebo právnickým osobám nebo partnerstvím mimo celní území Unie; jeho součástí je rovněž ústní přenos technologie, pokud je technologie popsána prostřednictvím prostředku pro hlasový přenos;

Povolení vydané MPO-LS lze předložit kterémukoliv celnímu úřadu, kde probíhá celní řízení, a to nejen v ČR, ale i v jiném členském státě EU. Celnímu úřadu v ČR lze předložit i povolení vydané jiným členským státem za účelem celního řízení.

MPO-LS může stanovit v souladu s nařízením (čl. 4 nařízení), že i při vývozu určitého zboží, které však není v příloze nařízení, do určitých zemí,  je nutné při vývozu předložit vývozní povolení (tzv. princip „catch-all​"). Více informací naleznete zde. 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití 


Stránka byla publikována dne: 18.10.2021 10:40
Skočit na začátek stránky