CZ EN Translate
Menu

Dovoz biocidního přípravku BIOBOR JF pro ošetření leteckého paliva

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 21.03.2024 rozhodnutí č.j. MZDR 7331/2024-2/OBP, kterým se povoluje dodání biocidního přípravku BIOBOR JF na trh na území České republiky, a to pro účely ošetření leteckého paliva (k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace) a tím zajištění bezpečnosti leteckého provozu. Nově vydané povolení je platné do 15.09.2024. Ministerstvo zdravotnictví povolilo použití přípravku za omezených a kontrolovaných podmínek (a doporučilo všem dovozcům biocidního přípravku, aby svůj úmysl dovézt biocidní přípravek BIOBOR JF oznámilo Generálnímu ředitelství cel).

Oznámení o dovozu biocidního přípravku BIOBOR JF zasílejte na emailovou adresu m.vomackova@cs.mfcr.cz, příp. podatelna@cs.mfcr.cz, nebo do datové schránky: 7puaa4c.

Více informací a uvedené rozhodnutí naleznete na internetových stránkách MZČR.

Upozornění: Biocidní přípravek BIOBOR JF je nebezpečná chemická směs a při propuštění do celního režimu volného oběhu musí být předložen bezpečnostní list, který bude v souladu s čl. 31 a přílohou II nařízení REACH1, a přípravek musí být označen v souladu s nařízením CLP2.

vzor_oznámení_dovozu_bp-biobor_jf.docx

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006


Stránka byla publikována dne: 02.04.2024

Skočit na začátek stránky