CZ EN Translate
Menu

Změny v kompetencích při potvrzován certifikátů COI při dovozů biopotravin do EU

Nové nařízení o ekologické produkci (EU) 2018/848, které spolu s prováděcí legislativou nahradí dosavadní ekologická nařízení (ES) 834/2007, (ES) 889/2008 a (ES)1235/2007, přináší řadu změn týkajících se procesů při dovozech certifikovaných biopotravin ze třetích zemí. Nařízení a změny jsou účinné od 1.1.2022.

Prováděcí legislativa je v současné době stále v procesu schvalování a oficiálně bude zveřejněná až v závěru tohoto roku, s účinností od 1. ledna 2022.

Obvykle je implementace nových pravidel prováděna až po oficiálním přijetí a zveřejnění právních aktů, ale vzhledem k této situaci, kdy bude výše uvedená legislativa zveřejněna až na konci roku, nebude možné provést standardní proces implementace. Z tohoto důvodu Vám sdělujeme níže uvedené informace k dovozům vycházejí z neoficiálních dokumentů, abyste měli možnost se na nové podmínky připravit. Je ovšem nutné brát zřetel na skutečnost, že se jedná o informace z prozatím neoficiálních dokumentů a přesné znění podmínek ve schválené legislativě může být mírně odlišné.

Pravidla pro dovozy jsou revidovány v následujících dokumentech:

◾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 EP a Rady o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a pravidla týkající se potvrzení o kontrole

◾ Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie

◾ Nařízení v přenesené pravomoci Komise doplňující nařízení (EU) 2017/625 EP a Rady o pravidla v případech, kdy a za jakých podmínek, které ekologické produkty a produkty z přechodného období jsou vyňaty z povinnosti úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla pro místo úředních kontrol pro takové produkty a pozměňující Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124.

Pro dovozce biopotravin z výše uvedeného vyplývá několik zásadních změn od ledna 2022:

 • Příslušnost k potvrzování certifikátu COI bude postupně přecházet na nové příslušné dozorové orgány, kterými budou: Státní zemědělská potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa (SVS), případně Ústřední kontrolní a zkušební ústav (ÚKZÚZ), dle povahy dovážené ekologické zásilky.

  O přesném datu této změny Vás budeme včas informovat.
 • Vybrané rizikové zboží z rizikových zemí, které musí být vždy při vstupu do EU kontrolováno včetně laboratorních rozborů, bude kontrolováno jedním z výše zmíněných dozorových orgánů před schválením COI a před tím, než bude podáno celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do celního režimu volného oběhu.
   Kategorie dovážených bioproduktů, na které se zároveň vztahuje povinnost kontrol v souvislosti se společnými zdravotními vstupními doklady (CHED-D, CHED-A, CHED-P, CHED-PP) musí být z hlediska bio kontrolovány (a COI vyřizovány) na stanovištích hraniční kontroly tzn. v místě prvního vstupu do EU.
 • Zboží, na které se žádný CHED nevztahuje, bude z hlediska bio kontrolováno na místě propuštění do celního režimu volného oběhu, tedy na celních úřadech, obdobně jako dosud.
 • V souvislosti s těmito změnami je aktualizován vzor COI a Výpis z COI, který bude propojen se společnými zdravotními vstupními doklady CHED.
 • Od července 2022 se budou COI podepisovat výhradně elektronickým podpisem E-seal.
  Od 1. ledna – do 30. června 2022 bude tedy v případě absence E-seal potřeba opět i papírová ručně podepsaná verze COI.

CELNÍ SPRÁVA ČR OD 1.1.2022 STÁLE BUDE POTVRZOVAT CERTIFIKÁTY COI, DOKUD KOMPETENCE POSTUPNĚ NEPŘEVEZMOU DOZOROVÉ ORGÁNY SZPI, ÚKZÚZ, SVS!

 • Certifikáty COI, které byly vydány v roce 2021, budou i v roce 2022 uzavřené stejným způsobem, podle starých pravidel. Tzn. že příslušným orgánem zůstane Celní správa ČR.
 • Změny ohledně příslušnosti k potvrzování COI certifikátů v systému TRACES budou včas zveřejněny na našich internetových stránkách, na stránkách Ministerstva zemědělství i na stránkách dozorových orgánů

Další informace naleznete na internetových stránkách:

Ministerstva zemědělství: https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/

 


Stránka byla publikována dne: 17.12.2021

Skočit na začátek stránky