CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • FAQ
      • Kde a jak získám vydání souhlasu celních orgánů s ukončením činnosti podnikatelského subjektu

Kde a jak získám vydání souhlasu celních orgánů s ukončením činnosti podnikatelského subjektu

Otázka:
Kde a jak získám vydání souhlasu celních orgánů s ukončením činnosti podnikatelského subjektu

Odpověď:
V souvislosti s výmazem daňových subjektů z obchodního rejstříku je předkládán souhlas správců příslušných daní, tj. zejména potvrzení, zda žadatel má či nemá závazek vůči těmto správcům daně. Ze strany celních orgánů, které jsou správou cel a rovněž některých daní pověřeny, vyslovují souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu příslušný celní úřad. Žádost o vydání souhlasu s ukončením činnosti se podává celnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází sídlo žadatele (tj. sídlo právnické osoby nebo místo trvalého pobytu v případě fyzické osoby).
- Pro podání žádosti není stanoven předepsaný tiskopis. Z podání musí být zřejmé zejména, kdo jej podává, které věci se týká, příp. co se navrhuje.
- Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku.
Pro vydání souhlasu s ukončením činnosti daňového subjektu v souvislosti s výmazem osob z obchodního rejstříku není příslušným právním předpisem (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; dále jen „daňový řád“) stanovena zvláštní lhůta k provedení úkonů tohoto řízení. Vydanému rozhodnutí předchází nutné prověření u celních útvarů v celostátním rozsahu. Není-li o žádosti rozhodnuto do 2 měsíců od jejího podání, má se za to, že souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu - "je udělen" (viz ust. § 238 odst. 3 daňového řádu).

Stránka byla publikována dne: 26.09.2017 9:31
Skočit na začátek stránky